Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Jordvärme och övrig energi från omgivningen

Värmepumpar installeras i fastigheter i form av luftvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och jordvärmepumpar. Värmepumpar kan installeras i industriell skala t.ex. för att ta till vara processvärme från industrin och i samband med kommunal fjärrvärmeproduktion bl.a. för att ta tillvara spillvärme från avloppsvatten.

Tillstånd och förfaranden

 • När du planerar att installera en luftvärmepump, löns det att vara i kontakt med kommunens byggnadstillsyn i god tid. Installation av luftvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar på ytterväggen av en byggnad förutsätter i allmänhet åtgärdstillstånd, åtminstone när byggnadens fasad ändras. Installation av frånluftsvärmepump förutsätter i allmänhet inte åtgärdstillstånd, men det kan krävas i enskilda fall. Om byggnaden är skyddad eller av kulturhistorisk betydelse ska detta beaktas och fasaderna på sådana byggnader bör inte ändras.

  Kommunens byggnadsordning kan innehålla bestämmelser om behovet av åtgärdstillstånd. Byggnads-ordningarna är kommunspecifika och därför kan olika kommuner ha olika krav gällande tillståndsförfarandet. Vissa byggnadstillsyner kräver t.ex. tillstånd/utredning om hanteringen av avrinningsvattnet från värmepumpen.

 • Jordvärme kan installeras i en värmebrunn, under marken eller t.ex. i ett vattendrag parallellt med markytan.

  Kommunens byggnadstillsyn beviljar tillståndet

  Byggandet av ett uppvärmningssystem för en ny byggnad ingår i behandlingen av bygglovet. Om man vill byta uppvärmningssystemet i en befintlig byggnad till ett jordvärmesystem krävs i regel ett åtgärdstillstånd av kommunens byggnadstillsyn. Kommunen kan helt eller delvis befria borrning av jordvärmebrunnar från åtgärdstillstånd genom en bestämmelse i byggnadsordningen och tillämpa ett anmälningsförfarande.

  Åtgärdstillstånd behövs när man vill använda energibrunnen som extra värmekälla. Borrning av en energibrunn kan påverka markanvändningen i det omgivande området bl.a. i sådana fall där nyttjandet av jordmånens värme kan begränsa grannens möjligheter till det samma.

   

  Beroende på platsen för det planerade jordvärmesystemet kan även följande behöva tas i beaktande:

  På grundvattenområden kan en energibrunn för en jordvärmepump också förutsätta tillstånd enligt vattenlagen av Regionförvaltningsverket. Behovet av tillstånd bedöms av tillsynsmyndigheterna i enlighet med vattenlagen (NTM och kommunens miljövårdsmyndighet). Avgörandet av ett tillståndsärende grundar sig på prövning från fall till fall med stöd av vattenlagens bestämmelser. Om projektet kräver vattentillstånd är det skäl att först ansöka om det, eftersom ett jordvärmesystem inte får byggas utifrån ett eventuellt negativt beslut. Markanvändnings- och bygglagen fastställer ingen ordningsföljd för tillstånden, men med tanke på projektet är det enklare om man ansöker om andra nödvändiga tillstånd innan man ansöker om åtgärdstillstånd.

  Om installationen av jordvärmens uppsamlingsrör kräver relativt stora markområden är det inte uteslutet att undantag enligt naturvårdslagen eller undantag från skyddet av vattennaturtyper enligt vattenlagen kan vara nödvändiga.

  Om en okänd fast fornlämning påträffas i samband med grävarbeten för jordvärme avbryts arbetet, varefter man utan dröjsmål kontaktar det regionala ansvariga museet eller Museiverket för att få anvisningar om hur man fortskrider. Vid behov ansöker man om tillstånd hos Museiverket om att rubba en fast fornlämning. Undersökningstillstånd ska sökas om tillståndet att rubba en fast fornlämning förutsätter det.

  Energibrunnen som jordvärmepumpen använder kan med grannens samtycke borras i sned vinkel så att hålet sträcker sig in på grannens fastighet. En energibrunn och en nedgrävd slinga kan också placeras på grannens fastighet enligt avtal. I sådana fall kan det finnas skäl att stifta ett servitut. Servitutet tryggar utrustningens sträckning eller placering på grannfastighetens sida, även om grannfastigheten byter ägare. Servitutsavtalet som ingåtts med en granne bifogas ansökan om åtgärdstillstånd. För att placera värmeuppsamlingsledningen i ett vattenområde som ägs av annan krävs alltid samtycke av vattenområdets ägare.

  Beaktande av säkerheten

  Kemikaliesäkerhetslagen omfattar värmeöverföringsvätskorna som används i jordvärmesystem. I allmänhet används farliga värmeöverföringsvätskor i så liten utsträckning att tillstånd eller anmälan enligt kemikaliesäkerhetslagen inte behövs. Det är dock inte uteslutet att t.ex. ammoniak som används som kylmedel i stora fjärrvärmesystem kan kräva tillstånd eller anmälan.

Isä ja lapset kellarissa lämpöpumpun vieressä.

Uppdaterad: 08.05.2024