Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00

Lupakäsittelyn määräajat

Kun kyseessä on sähköä tuottava uusiutuvaa energiaa hyödyntävä hanke, lupaviranomaisten tulee käsitellä kaikki luvat vuoden tai kahden sisällä. Määräajan pituus riippuu hankkeen sähköntuotantokapasiteetista. Jos sähköntuotantokapasiteetti on 150 kW tai yli, määräaika on kaksi vuotta, ja jos se on alle 150 kW tai päivittämishanke määräaika on yksi vuosi.

Luvat ja valvonta -palvelu asiointikanavana

Määräaikojen seuranta tapahtuu Luvat ja valvonta -palvelussa. Toimivaltaisilla viranomaisilla on velvollisuus liittyä palveluun, jotta asiointi sen kautta olisi mahdollista. Asiakas voi valita, laittako hän lupahakemuksensa vireille LV-palvelussa, vai käyttääkö hän viranomaisten muita asiointikanavia. Mikäli asiakas asioi perinteisiä kanavia pitkin, esimerkiksi viranomaisen omalla lomakkeella, toimivaltaisella viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa asiasta yhteyspisteviranomaiselle.

 

Mistä tässä puhutaan?

Yhteyspisteviranomainen: Valtakunnallinen Uusiutuvan energian yhteyspisteviranomainen (ELY) jonka tehtävänä mm. on valvoa että määräaikoja seurataan.

Toimivaltainen viranomainen: Lupaa myöntävä viranomainen, esim. kunnan rakennusvalvonta, AVI, museovirasto jne.

Sähköinen yhteyspiste: Luvat ja valvonta palvelu (Suomi.fi)

Määräajan laskenta ja seuranta

 • Määräaikalaskentaan sisältyy ainoastaan uusiutuvan energian sähköntuotanto- eli voimalaitoksen rakentamiseen, päivittämiseen, verkkoon liittämiseen ja käyttämiseen liittyvät lupa- ja hallintomenettelyt. Määräajan seuranta koskee kaikkia uusiutuvan energian sähköntuotanto- eli voimalaitoshankkeita riippumatta siitä, asioiko hakija sähköisen yhteyspisteen kautta tai muuta kautta toimivaltaisen viranomaisen kanssa.  

  Määräajan pituus riippuu hankkeen sähköntuotantokapasiteetista. Jos sähköntuotantokapasiteetti on 150 kW tai yli, määräaika on kaksi vuotta, ja jos se on alle 150 kW tai päivittämishanke määräaika on yksi vuosi.

  Määräaika on yhteinen kaikille luville*. Määräajan laskenta alkaa, kun ensimmäinen hanketta koskeva lupahakemus* on tullut vireille, ja loppuu kun viimeinen lupapäätös on tehty ja annettu tiedoksi hakijalle. Määräaikaan ei lasketa mukaan aikaa, jona hakijalla ei ole vireillä asioita. Aikaa, joka hakijalla kuluu hankkeen jatkokehittämiseen lupa- ja hyväksymismenettelyiden vireilläolon välillä, ei sisällytetä määräaikaan. 

  * Määräaikalaskentaan kuuluvat luvat ja menettelyt (Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020), 9§)

  • Ympäristölupa (Ympäristönsuojelulaki (527/2014), 27 §)
  • Rakennuslupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 125 §)
  • Toimenpidelupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 126 §)
  • Rakennuksen purkamislupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 127 §)
  • Kajoamislupa (Muinaismuistolaki (295/1963), 11 §)
  • Suostumus rakentamiseen talousvyöhykkeellä (Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004), 7 §)
  • Vesilupa (Vesilaki (587/2011), 3 luku, 2–3 §)
  • Käsittely- ja varastointilupa (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 23 §)
  • Käsittely- ja varastointi-ilmoitus (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 24 §)
  • Poikkeus luontotyyppien suojelusta (Luonnonsuojelulaki (1096/1996), 31 §)
  • Poikkeus vesiluontotyyppien suojelusta (Vesilaki (587/2011), 2 luku 11 §)
  • Lentoestelupa (Ilmailulaki (864/2014), 158 §)
  • Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen (Sähkömarkkinalaki (588/2013), 14 §)
  • Rakentamislupa (biokaasun ja biometaanin putkisto) (Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009), 5 §)
  • Maakaasun varastoinnin rakentamislupa (sovelletaan myös biokaasulle) (Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009), 9 §)
  • Suunnittelutarveratkaisu (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 137 §) Vain rakennuslupamenettelyn yhteydessä käsiteltävä suunnittelutarveasia
  • Poikkeamispäätös (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), 174 §) Vain rakennuslupamenettelyn yhteydessä käsiteltävä vähäinen poikkeaminen
  • Käyttöoikeuden myöntäminen (Vesilaki (587/2011), 2 luku, 12–14 §) Vain vesilain mukaisen lupamenettelyn yhteydessä käsiteltävä käyttöoikeuden myöntämistä koskeva asia

   

 • Uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä lupia voi hakea sähköisesti Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta –palvelusta yhden luukun periaatteella. Palvelun kautta voi hakea useiden eri viranomaisten vastuulle kuuluvia lupia ja tehdä ilmoituksia. Palvelussa voi myös seurata lupa-asioiden käsittelyn etenemistä ja keskustella viestein viranomaisten kanssa. Hakijan tekemistä lupia ja hyväksymismenettelyjä koskevista hakemuksista Luvat ja valvonta -palvelussa tulee automaattisesti ilmoitus yhteyspisteviranomaiselle. 

  Viranomaisten on liityttävä sähköiseen palveluun, jotta laissa (Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020) 2 luku 6§) määrättyjen lupien hakeminen Luvat- ja valvonta -palvelun kautta on mahdollista. Viranomaisten on huolehdittava, että sähköisessä yhteyspisteessä on ajantasaiset tiedot lupa- tai hyväksymismenettelyä koskevan asian käsittelyvaiheesta. Yhteyspisteviranomainen seuraa palvelussa määräajan kulumista ja omalta osaltaan huolehtii, että lupa- ja hallinnolliset menettelyt käsitellään määräajan sisällä. 

 • Luvat ja valvonta -palvelun sijaan voi edelleen asioida myös viranomaisten muiden asiointikanavien kautta. Jos hakija asioi viranomaisen kanssa muuta kautta, esimerkiksi suoraan sähköpostilla, viranomaisen tulee ilmoittaa hakemuksen vireille tulosta yhteyspisteviranomaiselle.  

  Viranomaisen ilmoitusvelvollisuus

  Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava yhteyspisteviranomaiselle kohtuullisessa ajassa uusiutuvan sähkön tuotantolaitoksen lupamenettelyä tai muun hallinnollisen hyväksymismenettelyä koskevan asian vireille tulosta ja asiaa koskevan päätöksen tiedoksiannosta hakijalle. Toimivaltainen viranomainen voi ilmoittaa edellä mainitut tiedot kootusti, esimerkiksi parin kuukauden välein. (12§, Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020))

  Yhteyspisteviranomaisen tiedonsaantioikeus

  Yhteyspisteviranomaisella on oikeus saada toimivaltaisilta viranomaisilta sellaiset hakijaa, tuotantolaitoshanketta ja asian käsittelytilannetta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteyspisteviranomaiselle säädettyjen tehtävien hoitamista varten. (17§, Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020))

  Yhteyspisteviranomaiselle voi ilmoittaa lupahakemuksen vireille tulosta puhelimitse, sähköpostitse, oheisella lomakkeella, tai lausuntopyynnöllä Lupapisteen kautta

  Mikäli kunta tai viranomainen ei ole vielä liittynyt tai saanut valtuuksia Luvat ja valvonta palveluun, määräaikojen seurantapiiriin kuuluvasta vireille tulleesta lupahakemuksesta voi ilmoittaa yhteyspisteviranomaiselle puhelimitse, sähköpostitse, oheisella lomakkeella tai lausuntopyynnöllä Lupapisteen kautta. Hankkeista voi ilmoittaa esimerkiksi liittämällä lupahakemus tai ote asiahallintajärjestelmästä sähköpostin liitteeksi. Jos lupahakemus saapuu kunnalle Lupapiste-palvelun kautta, yhteyspisteviranomaiselle ilmoittaminen hoituu helposti lähettämällä lausuntopyyntö sähköpostiosoitteeseen [email protected].

  Ilmoituksen perusteella yhteyspisteviranomainen voi aloittaa määräajan laskennan. Kun yhteyspisteviranomaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lupahakemuksesta, joka on tullut suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, yhteyspisteviranomainen luo hankkeelle kohteen Luvat ja valvonta -palveluun. Lakisääteinen määraikalaskenta tapahtuu Luvat ja valvonta -palvelussa. Yhteyspisteviranomainen merkitsee palveluun vireille tulleet lupahakemukset ja muut hallinnolliset menettelyt sekä päätökset.

  Sähköpostiosoite: [email protected] 
  Lupapiste-palvelun kautta: lausuntopyyntö osoitteeseen [email protected]

   

 • Uusiutuvan energian yhteyspisteviranomainen ilmoittaa määräajan laskemisen alkamisesta ja määräajan pituudesta. Ilmoituksessa määritetään, onko määräajan pituus yksi vai kaksi vuotta. 

  Yhteyspisteviranomainen avustaa viranomaisia lupa- ja hyväksymismenettelyjen yhteensovittamisessa, esimerkiksi määräaikoja koskevia neuvotteluita järjestämällä. 

 • Määräajan pidentämisen perustelut

  Määräaikaa voidaan automaattisesti pidentää vastaavalla ajalla, joka kuluu luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentin sekä 49 §:n 3 momentin ja 4 momentin mukaisissa poikkeamismenettelyissä sekä päästökauppalain 8 §:n mukaisessa päästölupamenettelyssä. Lisäksi määräaikaa pidennetään määräaikalaskentaan kuuluvia menettelyitä koskevien päätöksien muutoksenhakuprosessien keston verran. Edellytyksenä määräajan pidentämiselle on, että hakijalla ei ole samaan aikaan vireillä muita määräaikojen soveltamisalaan/määräaikalaskentaan kuuluvia lupa- tai hyväksymismenettelyitä. Määräajan pidentämisestä ei tehdä erillistä päätöstä.  

  Määräajan harkinnanvaraisesta pidentämisestä tehdään aina päätös

  Yhteyspisteviranomainen voi pidentää määräaikaa, kun se on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi asianmukaisesti perusteltua (Hallintolaki 31§). Määräaikaa voidaan pidentää enintään yhdellä vuodella. Määräajan pidentämistä voi hakea niin hakija, asianosainen kuin toimivaltainen viranomainen. Yhteyspisteviranomainen voi päättää määräajan pidentämisestä myös oma-aloitteisesti. Määräajan harkinnanvaraisesta pidentämisestä annettu päätös on valituskelpoinen. 

  Määräajan keskeyttäminen tehdään hakijan hakemuksesta

  Määräajan laskemisen keskeyttäminen voidaan tehdä vain hakijan hakemuksesta. Laskemisen keskeyttäminen voi olla perusteltua esimerkiksi tilanteessa, jossa hakija tarvitsee aikaa hankkeensa kehittämisen ja valmistelun takia. Yhteyspisteviranomaisen päätöksellä määräajan laskeminen voidaan keskeyttää väliaikaisesti, tietyksi ajaksi. Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. 

  Määräajan laskemisen raukeaminen

  Yhteyspisteviranomainen voi päättää, että määräajan laskeminen raukeaa, jos lupa- tai hyväksymismenettely on ollut keskeytyneenä hakijasta riippuvasta syystä vähintään yhden vuoden. Päätös voidaan tehdä myös hakijan hakemuksesta. Keskeytyksen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan se voi koostua useasta hakijasta johtuvasta keskeytyksestä. Keskeytykset ovat voineet kohdistua eri lupa- tai hyväksymismenettelyihin tai molempiin (esim. hakija jättää pyydetyt täydennykset tekemättä).  

  Päätöstä määräajan laskemisen raukeamisesta edeltää aina hakijan ja toimivaltaisen viranomaisen kuuleminen 

  Päätös on valituskelpoinen. Jos hakija aktivoituu saman hankkeen osalta määräajan laskemisen raukeamisen jälkeen, aloitetaan määräajan laskeminen kyseisen hankkeen osalta uudestaan alusta. 

Päivitetty: 23.05.2023