Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00

Biokaasun tuotantolaitokset

 

Biokaasua voidaan valmistaa myytäväksi polttoaineena, tai hyödyntää paikan päällä sähkön tai lämmön tuotantoon. Biokaasulaitos on lupien suhteen melko monimutkainen kokonaisuus, joka riippuu laitoksen kokonaiskonseptista sekä käytettävistä massoista (jäte-/biomassat). Biokaasua tuotetaan kaatopaikoilla, yhteismädätyslaitoksilla, jätevedenpuhdistamoilla sekä maatiloilla. Näistä jokaisella on oma logiikkansa biokaasun tuottamiseen, mikä heijastuu myös niiden tarvitsemiin lupiin.

Biokaasulaitokseen kuuluvat kaksi pientä rakennusta ja pallomainen kupu hiekkaisella maalla.

Biokaasun tuotantolaitoksiin liittyvät luvat ja menettelyt

 • Hankkeen koosta, vaikutuksista ja sijainnista sekä alueen kaavatilanteesta ja eri alueidenkäytön muotojen yhteensovittamistarpeesta riippuu, onko biokaasun tuotantolaitoksen sijoittaminen aiotulle alueelle mahdollista ja mitä alueidenkäytön suunnitteluun liittyviä suunnitelmia ja menettelyitä hanke vaatii. Koska biohajoavien jätteiden kuljetus, välivarastointi ja käsittely tuottavat hajuja, on laitoksen sijoittuminen ja suhde maankäyttöön erittäin olennainen asia. Kaavoituksen tilannetta kannattaa aina ensimmäisenä selvittää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

  Seudullisesti merkittävää rakentamisen kokonaisuutta ohjataan maakuntakaavalla

  Maakuntakaavalla voidaan edistää hankkeiden toteutumista osoittamalla merkittävien toimintojen periaatteelliset sijaintiratkaisut sekä ohjaamalla yksityiskohtaisempaa suunnittelua maakuntakaavamääräyksillä. Maakuntakaavan laatii maakuntien liitto.

  Merkitykseltään paikallista rakentamista ohjataan kuntatasolla

  Kuntatasoisella kaavoituksella luodaan konkreettiset edellytykset alueiden toteutumiselle tai kehittämiselle. Yleiskaavoituksessa määritetään hankkeiden suhde muuhun yhdyskuntarakenteeseen, asemakaavoituksella mahdollistetaan alueelle rakentaminen. Tapauksen mukaan hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää kaavan muuttamista. Maanomistaja tai -haltija voi tehdä kunnalle aloitteen kaavan muuttamiseksi.

  Energiantuotantolaitoksen rakentaminen vaatii aina maankäyttö- ja rakennusalain mukaisen rakennusluvan kunnan rakennusvalvonnasta.

  Kiinteät muinaisjäännökset huomioitava

  Jo kaavoitusvaiheessa tulisi selvittää arkeologinen kulttuuriperintö ja ottaa kiinteät muinaisjäännökset huomioon alueiden käytön suunnittelussa. Jos hanketta toteutettaessa löytyy ennestään tuntematon kiinteä muinaisjäännös, työ keskeytetään ja otetaan viipymättä yhteyttä alueelliseen vastuumuseoon tai Museovirastoon ohjeistuksen saamiseksi. Tarvittaessa Museovirastolta haetaan kajoamislupaa kiinteään muinaisjäännökseen. Tutkimuslupaa haetaan, jos sitä edellytetään kajoamisluvassa.

   

 • Ympäristövaikutusten arviointimenettely

  Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vaaditaan biokaasulaitokselle, jonka biomassojen käsittelymäärä on yli 35 000 tn/v. Laitos voi olla YVA- velvollinen myös, mikäli sen katsotaan todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimialueen ELY-keskus tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta yksittäistapauksessa. Hankkeesta vastaava voi pistää asian vireille. YVA-menettely on myös mahdollista toteuttaa yhteismenettelynä kaavoituksen yhteydessä.

  Luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset poikkeukset

  Tuotantoalueen sijoituspaikkaa valittaessa tulisi välttää luonnontilaisia ja luonnonarvoiltaan arvokkaita alueita sekä suojeltujen lajien elinpaikkoja tai levinneisyysalueita. Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeukset sekä poikkeus vesilain mukaisesta vesiluontotyyppien suojelusta voivat olla joskus tarpeen. Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen lähellä toimiessa voi olla tarpeen tehdä ilmoitus Natura-alueeseen mahdollisesti vaikuttavasta toimenpiteestä tai jopa Natura-arviointi.

  Ympäristönsuojelulain mukainen lupa tai toiminnan rekisteröinti

  Ympäristölupa vaaditaan ympäristönsuojelulain mukaan energiantuotannon toiminnalta, mikäli sillä voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Biokaasulaitoksen ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan määräytymisperuste riippuu toiminnan luonteesta, laajuudesta ja laitoksella käsiteltävistä materiaaleista. Biokaasulaitos voi esimerkiksi aiheuttaa ympäristöön melua ja hajua.

  Jo toiminnan suunnitteluvaiheessa kannattaa varmistaa esim. kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, onko ympäristölupa tarpeen. Viranomainen voi vaatia toiminnalta ympäristölupaa myös tapauskohtaisesti. Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto (direktiivilaitokset ja suuremmat hankkeet) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (pienemmät hankkeet). Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa on määrätty, mikä viranomainen myöntää luvan millekin hankkeelle. Molemmat viranomaiset neuvovat, jos on epäselvyyttä siitä, mihin hakemus olisi toimitettava. Tarkempaa tietoa eri kokoluokan biokaasulaitosten ympäristöluvan määräytymisperusteista löytyy menettelykäsikirjasta.

  Mikäli biokaasulaitos ei tarvitse ympäristölupaa, mutta laitoksen energiantuotanto on luokkaa 1-50 MW ja kuuluu PIPO-asetuksen soveltamisalaan, sovelletaan toimintaan ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintimenettelyä.

  Eläimistä saatavien sivutuotteiden hyödyntäminen

  Jos laitoksessa käytetään syötteenä lantaa, teurasjätettä tai muuta eläinperäistä sivutuotetta tai niistä johdettuja tuotteita, tulee sille hakea sivutuotelain ja sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä tai hyväksymistä. Toimivaltaisina viranomaisina toimivat kunnaneläinlääkäri ja Ruokavirasto.

  Lannoitevalmisteiden tuottaminen

  Mikäli biokaasun tuotantoprosessissa tuotetaan lannoitelain mukaisia lannoitevalmisteita eikä biokaasulaitokselta vaadita sivutuotelain tai sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä tai hyväksyntää, biokaasulaitokselta vaaditaan lannoitelain mukaista ilmoitusta Ruokavirastolle ennen lannoitevalmisteen valmistusta tai markkinointia. Ilmoitus tehdään kirjallisena ja siihen liitetään kuvaus toiminnan järjestämisestä, tiedot tuotteista ja laatujärjestelmästä. Tarkempaa tietoa lannoitelain vaatimuksista löytyy menettelykäsikirjasta.

  Päästökauppalain mukainen päästölupa

  Polttoaineteholtaan vähintään 20 MW energiantuotantolaitokset tarvitsevat myös päästökauppalain mukaisen kasvihuonekaasujen päästöluvan. Yhtään tämän kokoluokan biokaasulaitosta ei ole tähän mennessä Suomeen rakennettu.

 • Vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely

  Jos energiantuotantolaitoksessa varastoidaan tai käsitellään vaarallisia kemikaaleja, sen perustaminen edellyttää, että laitos selvittää millainen onnettomuusvaara kemikaaleista aiheutuu. Onnettomuuden vaikutusalueet on otettava huomioon laitoksen sijoituspaikan valinnassa. Sijoittamisessa on huomioitava rakennettu ympäristö, luontokohteet ja pohjavesialueet sekä alueen kaavoitus. Ympäristön haavoittuvuutta arvioidaan Tukesin määrittämillä kriteereillä, lisäksi ympäristölupaviranomainen tutkii luvanvaraisen toiminnan luvan myöntämisen edellytykset lupaharkinnassaan.

  Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuden määrittäminen

  Vaarallisten kemikaalien ilmoitus- tai lupavelvollisuus määräytyy sen perusteella, mikäli käsitellään ja varastoidaan vaarallisia aineita laajamittaisesti vai onko käsittely ja varastointi vähäistä. Jos toiminta määritellään laajamittaiseksi, tarvitaan käsittely- ja varastointilupa Tukesilta. Jos toiminta on vähäinen, tarvitsee tehdä kemikaaliturvallisuuslain mukainen ilmoitus pelastusviranomaiselle. Toiminnan laajuuden määrittelyyn tarvitaan kemikaaliluettelo. Tämän perusteella laajuuden määrittämiseen tarvittavan suhdeluvun voi laskea KemiDigissä (kansallinen kemikaalitietovaranto ja -palvelu) olevalla suhdelukulaskurilla tai pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kemikaalitaulukon avulla. Mukaan lasketaan kaikki laitoksen vaaralliset kemikaalit, ei vain biokaasu. Biokaasun varastoinnin ilmoitusraja on 1 tonni (800 m3). 

  Painelaitteet rekisteröitävä

  Mikäli tuotantolaitoksessa on painelaitelain mukaan merkittävää vaaraa aiheuttavia painelaitteita, kuten nestekaasusäiliöitä tai höyrykattiloita, pitää painelaitteen omistajan tai haltijan rekisteröidä nämä painelaitteet Tukesin ylläpitämään painelaiterekisteriin.

 • Valtioneuvoston asetusta maakaasun käsittelyn turvallisuudesta sovelletaan myös biokaasun tekniseen käyttöön sekä biokaasun talteenottoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitettuihin putkistoihin ja laitteistoihin.

  Siirtoputkistolle ja varastoinnille Tukesin rakentamislupa tai ilmoitus 

  Maa-/biokaasuputkistolle saatetaan tarvita Tukesin myöntämä siirtoputkiston rakentamislupa.  Tästä voit lukea lisää Menettelykäsikirjasta.

  Jalostettuun biokaasuun (pääasiassa metaania sisältävä biokaasu), sovelletaan samaa lainsäädäntöä ja vaatimuksia kuin maakaasuun. Jalostettua biokaasua toimitetaan maakaasuputkiverkkoon, tankkausasemille tai käyttökohteisiin. Jos biokaasun metaanipitoisuus on 80 % tai enemmän, varastoinnin luparajat ovat samat kuin maakaasulla. Jalostamattoman ja jalostetun biokaasuputkiston rajapintana on tavallisesti jalostusyksikkö.

  Biokaasun varastoinnille on haettava Tukesista rakentamislupaa, kun varastoitavan kaasun määrä on vähintään 5 tonnia. Jos varastoitavan kaasun määrä on yli 0,2 tonnia, mutta alle 5 tonnia, varastoinnista on tehtävä Tukesiin ilmoitus.

  Sopimus maakaasuverkon haltijan kanssa

  Jos laitoksessa valmistetaan biokaasua maakaasuverkkoon syötettäväksi, tarvitaan maakaasumarkkinalain mukainen sopimus verkonhaltijan kanssa laitoksen kytkemiseksi maakaasuverkkoon.

 • Hankkeen suunnittelun yhteydessä tulee myös saman aikaisesti suunnitella hankkeen mahdollinen liittyminen sähköverkkoon, jotta hankkeen kokonaisvaikutukset pystytään arvioimaan.

  Verkonhaltijan suostumus

  Jos biokaasulaitos tuottaa sähköä verkkoon on huolehdittava myös sopimuksista sähköntuotantoa varten. Sähköverkon haltijalta tulee aina varmistaa voimassa olevat sähköverkon liittymis- ja turvallisuusvaatimukset.

  Sähköjohtojen sijoitukseen liittyvät luvat

  Verkkoliitäntään tarvittavien laitteiden sijoittamiseksi voi olla tarpeen hankkia maa-alueiden käyttöoikeuksia. Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon reitille tulee saada sähkömarkkinalain mukainen kunnan suostumus, jos oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei perusteta lunastuslain mukaisella lunastusluvalla ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle.

  Jos hanketta varten tarvitsee hankkia alueita pakkolunastamalla, tarvitaan lunastuslupa. Lupa voi koskea lunastusta omistusoikeudella tai käyttöoikeudella. Jos ennen lunastuslupaa on tarpeen tehdä hankealueella maastotutkimuksia hankkeen suunnittelemiseksi ja lunastamisen tarpeen selvittämiseksi, sitä varten on haettava Maanmittauslaitokselta tutkimuslupaa.

  Mikäli kyse on johtojen sijoittamisesta, voidaan tarvittava käyttöoikeus saada kunnan rakennusvalvontaviranomaisen yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamispäätöksen perusteella. Ensisijaista on kuitenkin sopiminen käyttöoikeudesta maanomistajan kanssa.

  Hankelupa ja ilmoitus Energiavirastolle

  Tarpeen voi olla myös sähkömarkkinalain mukainen hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen, jos sähköjohdon jännite on vähintään 110 kV. Sähkömarkkinalain mukaan sähkön tuottajan tulee myös ilmoittaa Energiavirastolle voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönottamisesta, voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta sekä tehonkorotuksesta, jos voimalaitos on teholtaan vähintään yhden megavolttiampeerin (noin megawatin) suuruinen.

 • Biokaasun tuotantolaitoksen muutos voi tarkoittaa esim. uusien jätelaatujen ottamista käyttöön energiantuotannon raaka-aineena. Muutoshanke saattaa aiheuttaa uudelleenharkintaa, muutosta tai uuden lupaprosessin käynnistämistä muun muassa alueidenkäytön, YVA-menettelyn, ympäristöluvan, kemikaaliturvallisuuslain mukaisen käsittely- ja varastointiluvan, ja maakaasuasetuksen mukaisen menettelyiden, lannoitelain, sekä sivutuotelain ja sivutuoteasetuksen osalta. Myös toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava. Tarkemmin näistä voit lukea menettelykäsikirjasta.

Päivitetty: 10.04.2024