Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00

Maalämpö ja muu ympäristön energia 

Lämpöpumppuja asennetaan kiinteistöihin pienessä ja suuremmassa mittakaavassa ilmalämpöpumppuina, ilmavesilämpöpumppuina, poistoilmalämpöpumppuina sekä maalämpöpumppuina. Teollisessa mittakaavassa lämpöpumppuja voidaan asentaa esim. teollisuuden prosessilämmön talteen ottamiseen sekä kuntien kaukolämmön tuotannossa mm. jätevesien hukkalämmön talteen ottamiseen. 

Liittyvät luvat ja menettelyt

 • Kunnan rakennusvalvonta myöntää toimenpideluvan

  Kun suunnittelet rakennukseen lämpöpumppua, kannatta olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan hyvissä ajoin. Rakennuksen ulkoseiniin asennettava pumppu tarvitsee yleensä toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnasta, ainakin jos julkisivu muuttuu. Rakennusjärjestykset ovat kuntakohtaisia, joten eri kunnissa voi olla erilaiset lupamenettelyä koskevat vaatimukset. Suojeltujen rakennusten julkisivua ei tulisi muuttaa.  

 • Maalämpöpumpun käyttämä keräysputkisto voidaan asentaa energiakaivoon, maalämpöpiiriin tai vesistön pohjasedimenttiin.  

  Kunnan rakennusvalvontaan yhteyttä

  Uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmän rakentaminen käsitellään osana rakennuslupaa. Vaihtaessa olemassa olevan rakennuksen lämmitysjärjestelmää maalämpöjärjestelmäksi, tarvitaan pääsääntöisesti toimenpidelupa kunnan rakennusvalvonnasta. Tässä voi olla kuntakohtaisia eroja, ja jotkut kunnat saattavat soveltaa ilmoitusmenettelyä. Tilanteissa, joissa halutaan käyttää energiakaivoa lisälämmönlähteenä, tarvitaan myös toimenpidelupa.  

  Sijainnista riippuen muutamat muut luvat ja menettelyt saattavat tulla ajankohtaiseksi.  

  • Pohjavesialueella keräysputkisto voi edellyttää vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta. Mikäli energiakaivo sijaitsee pohjavesialueella, kannattaa aina olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka ratkaisee vesitalousluvan tarpeen tai pyytää lausuntoa ELY-keskukselta. Jos jompikumpi vesilain valvontaviranomainen katsoo, että hanke edellyttää vesilain mukaista lupaa, se haetaan aluehallintovirastolta.  
  • Mikäli keräysputken asentaminen vaatii laajempia maa-alueita, saattaa poikkeukset luonnonsuojelulaista tai vesiluontotyyppien suojelusta tulla ajankohtaiseksi.  
  • Mikäli alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, tai löytyy ennestään tuntematon kiinteä muinaisjäännös, ollaan yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon tai museovirastoon. Museovirastolta haetaan kajoamislupaa ja mahdollista tutkimuslupaa.   
  • Mikäli keräysputkisto sijoittuu/ulottuu naapurin suostumuksella naapurin kiinteistön maille, kannattaa perustaa kiinteistörasite. Naapurin kanssa tehty rasitesopimus liitetään mukaan toimenpidelupahakemukseen. 
  • Lämmönkeräysputkiston sijoittamiseen toisen omistamalle vesialueelle tarvitaan aina vesialueen omistajan suostumus. 

  Turvallisuuden huomiointi

  Maalämpöjärjestelmissä käytetään yleensä niin pieniä määriä vaarallisia lämmönsiirtonesteitä, ettei Kemikaaliturvallisuuslain mukainen lupa tai ilmoitus ole tarpeen. Kuitenkin on mahdollista, että suuressa kaukolämpöön kytkettävän maalämpöjärjestelmän kokoluokassa, esim. lämmönkeruunesteenä käytettävä ammoniakki, vaatii kemikaalilakiturvallisuuslain mukaisen luvan tai ilmoituksen. Kemikaalien käyttöä valvoo Tukes tai pelastusviranomainen. Apua toiminnan ilmoitus- tai luvanvaraisuuden selvittämiseeen saa KemiDigi verkkopalvelusta. 

Isä ja lapset kellarissa lämpöpumpun vieressä.

Päivitetty: 08.05.2024