Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00 Kesälomalla 1.-28.7.2024

Vedyn valmistus

Hiilineutraalin energian tarpeen vuoksi, vedyn tuottaminen tulee lisääntymään globaalisti. Uusiutuva eli vihreä vety tuotetaan vedestä elektrolyysillä käyttäen uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Vety sopii energian kantajaksi ja polttoaineeksi polttomoottoreihin sekä polttokennoihin. Sen avulla hiilineutraalin teräksen valmistaminen on mahdollista, jos rautamalmirikaste pelkistetään vedyllä. Suomessa ei ole vedylle omaa lainsäädäntöä, vaan vety on muiden syttyvien kaasujen tapaan vaarallinen kemikaali.

Vedyn valmistukseen liittyvät luvat ja menettelyt

 • Vedyn tuotantolaitoksen sijoittamisessa varmistetaan, mahdollistaako tontin voimassa oleva kaava kemikaalilaitoksen sijoittamisen tontille. Tukesin suositus vedyn tuotantolaitoksen kaavamerkinnäksi on T/kem, jos tontille sijoittuu laajamittainen kemikaalilaitos. Myös kaavamerkinnät T (Teollisuus- ja varastointialue), EN (Energiahuollon alue) ja TT (Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue) ovat mahdollisia. Vedyn tuotantolaitoksen ympäröivien tonttien kaavamerkinnät tulee ottaa huomioon, koska tuotantolaitos ei saa aiheuttaa ympäröiville tonteille rajoituksia kaavassa osoitetulle käytölle. Onnettomuuksien seuraukset tulee rajoittua vedyn tuotantolaitoksen alueelle. Vedyn jakeluasemalle soveltuu muun tyyppiselle jakeluasemalle tarkoitettu kaavamerkintä.

  Energiantuotantolaitoksen rakentaminen vaatii aina maankäyttö- ja rakennusalain mukaisen rakennusluvan. Rakennusluvan myöntäminen riippuu tuotantolaitoksen sijoituspaikasta. Asemakaavoitetulla alueella rakennuspaikat on ratkaistu kaavassa. Jos alue on asemakaavoittamaton, rakennuspaikka tarkastellaan erikseen. Rakennusluvan sijaan toimenpidelupa voi tulla kysymykseen esimerkiksi mastoihin, säiliöihin tai piippuihin. Vedyn tankkausaseman rakentamisessa kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen toimintaohjeiden saamiseksi.

  Kiinteät muinaisjäännökset huomioitava

  Kaavoitusta ja/tai rakentamista suunniteltaessa tulee huomioida mahdolliset kiinteät muinaisjäännökset. Kaavoituksen yhteydessä tehdään arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi sen selvittämiseksi, onko alueella ennestään tuntemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Jos hanketta toteutettaessa löytyy ennestään tuntematon kiinteä muinaisjäännös, työ on keskeytettävä ja on otettava viipymättä yhteyttä alueelliseen vastuumuseoon tai Museovirastoon toimintaohjeiden saamiseksi. Tarvittaessa Museovirastolta haetaan kajoamislupaa kiinteään muinaisjäännökseen. Tutkimuslupaa haetaan, jos sitä edellytetään kajoamisluvassa.

 • Ympäristövaikutusten arviointimenettely

  Mikäli vetyä tuotetaan yhdellä kemiallisella prosessilla, esimerkiksi elektrolyysillä, ei hankkeeseen sovelleta YVA-menettelyä. Jos tuotantolaitoksessa on vedyn tuotannon lisäksi muita kemiallisia tai fysikaalisia prosesseja, esimerkiksi metaanin tuotantoa, tarvitaan YVA-menettely. YVA-menettely tarvitaan myös, mikäli tuotantolaitoksessa varastoidaan vetyä nesteenä tai kaasuna säiliöissä, joiden tilavuus on yhteensä vähintään 50 000 kuutiometriä tai vedyn siirtoihin rakennetaan putkia, joiden halkaisija on yli 800 millimetriä ja pituus yli 40 kilometriä.

  Laitos voi olla YVA-velvollinen myös, mikäli sen katsotaan todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimialueen ELY-keskus tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta yksittäistapauksessa. Hankkeesta vastaava voi pistää asian vireille. YVA-menettely on myös mahdollista toteuttaa yhteismenettelynä kaavoituksen yhteydessä.

  Ympäristöluvan tarve

  Toimialueen ELY-keskus arvioi ympäristölupatarpeen vedyn tuotantolaitoksille. Ympäristöluvan tarve saattaa syntyä vedyn tuotantolaitokselle, mikäli epäorgaanisia tai orgaanisia kemikaaleja valmistetaan teollisessa mittakaavassa. Vedyn tuotantolaitoksille ympäristölupaa haetaan pääsääntöisesti aluehallintovirastolta.

  Vesilain mukainen lupa

  Vedyn tuotantolaitos voi tarvita vesilain mukaisen luvan esim. jäähdytysveden otto- ja purkurakenteiden rakentamisen takia. Jos hanke tarvitsee aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan lisäksi vesiluvan, nämä haetaan yhdessä ja niistä annetaan yksi päätös (ns. sekahanke).

  Luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset poikkeukset

  Tuotantoalueen sijoituspaikkaa valittaessa tulisi välttää luonnontilaisia ja luonnonarvoiltaan arvokkaita alueita sekä suojeltujen lajien elinpaikkoja tai levinneisyysalueita. Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeukset sekä poikkeus vesilain mukaisesta vesiluontotyyppien suojelusta voivat olla joskus tarpeen. Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen lähellä toimiessa voi olla tarpeen tehdä ilmoitus Natura-alueeseen mahdollisesti vaikuttavasta toimenpiteestä tai jopa Natura-arviointi.

  Päästökauppalain mukainen päästölupa

  Päästökauppalain mukainen päästölupa pitää hakea, jos vetykaasun ja synteesikaasun tuotantokapasiteetti on päivässä yli 5 tonnia.

 • Jos vedyn tuotantolaitoksessa varastoidaan tai käsitellään vaarallisia kemikaaleja, sen perustaminen edellyttää selvityksen, millaisia onnettomuusvaaroja kemikaaleista aiheutuu. Erityisesti herkät alueet (hoitolaitokset, koulut, päiväkodit) huomioidaan mahdollisten paine-, lämpötila- ja terveysvaikutusten osalta. Vedyn jakeluaseman sijoittamisen suunnittelussa otetaan huomioon samoja asioita kuin vedyn tuotantolaitoksen sijoittamisessa.

  Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuden määrittäminen

  Vedyn tuotantolaitos, jossa varastoidaan tai käsitellään laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja, tarvitsee käsittely- ja varastointiluvan Tukesilta. Jos vetyä on tuotantolaitoksella vähintään 2 tonnia, sen käsittely ja varastointi on laajamittaista. Valvova viranomainen on pelastuslaitos, mikäli tuotantolaitoksella käsitellään ja varastoidaan vetyä alle 2 tonnia. Tällöin toiminta määritellään vähäiseksi. Ilmoitus tehdään pelastuslaitokselle, mikäli vetyä on yli 100 kilogrammaa.

  Toiminnan laajuuden määrittelyssä otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevat käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit samassa kohteessa. Toiminnan laajuuden määrittelyyn tarvitaan kemikaaliluettelo. Laajuuden määrittämiseen tarvittavan suhdeluvun voi laskea KemiDigissä (kansallinen kemikaalitietovaranto ja -palvelu) olevalla suhdelukulaskurilla.

  Painelaitteet rekisteröitävä

  Vetyä varastoidaan ja siirretään paineellisena. Merkittävää vaaraa aiheuttavat painelaitteet pitää rekisteröidä Tukesin ylläpitämään painelaiterekisteriin.

 • Siirtoputkistolle ja varastoinnille Tukesin rakentamislupa tai ilmoitus 

  Tukesin rakentamislupaa edellytetään aina vedyn siirtoputkiston eli tuotantolaitoksen ulkopuolella sijaitsevien putkistojen rakentamiselle. Rakentamisluvan edellytyksenä on kemikaaliturvallisuuslain turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Tuotantolaitoksen alueella olevista putkista vastaa toiminnanharjoittaja ja ne kuuluvat painelaitedirektiivin (PED) soveltamisalaan.

  Vetyä voidaan varastoida paineistettuna kaasuna, usein 200–700 baarin paineessa. Säiliöt ovat painelaitteita ja niitä ohjaa painelaitelainsäädäntö.

 • Sopimus maakaasuverkon haltijan kanssa

  Vedyn johdannaisena voidaan tehdä esimerkiksi synteettistä metaania yhdistämällä hiilidioksidi vetyyn. Jos laitoksessa valmistetaan kaasua maakaasuverkkoon syötettäväksi, tarvitaan maakaasumarkkinalain mukainen sopimus verkonhaltijan kanssa laitoksen kytkemisestä maakaasuverkkoon.

  Sähköjohtojen sijoitukseen liittyvät luvat

  Vedyn tuotantolaitosta varten voidaan tarvita maa-alueita esim. verkkoliityntää varten tarvittavien laitteiden sijoittamiseen. Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon reitille tulee saada sähkömarkkinalain mukainen kunnan suostumus, jos oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei perusteta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain mukaisella lunastusluvalla ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle.

  Ensisijaisesti maa-alueen käyttöoikeudesta tulisi sopia maanomistajan kanssa. Jos hanketta varten tarvitsee hankkia alueita pakkolunastamalla, tarvitaan lunastuslupa, joka voi koskea lunastusta omistusoikeudella tai käyttöoikeudella. Jos hankealueella pitää tehdä maastotutkimuksia hankkeen suunnittelemiseksi ja lunastamisen tarpeen selvittämiseksi, sitä varten on haettava Maanmittauslaitokselta tutkimuslupaa. Lunastuslupa tarvitaan, mikäli tarkoituksena on rakentaa maanpäällinen vähintään 220 kilovoltin ja pituudeltaan yli 15 kilometrin pituinen sähköjohto tai siirtoputki kaasulle, jonka pituus on yli 40 kilometriä ja halkaisija DN 800 millimetriä. Lunastuslupa vaaditaan myös, mikäli johto tai siirtoputki on osa hanketta, mihin sovelletaan YVA-menettelyä. Mikäli kyse on johtojen sijoittamisesta, voidaan tarvittava käyttöoikeus saada kunnan rakennusvalvontaviranomaisen yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamispäätöksen perusteella.

  Jos hanke sijoittuu vesialueelle, niin että hankkeelle tarvitaan vesilain mukainen lupa, voidaan tämän luvan yhteydessä antaa myös pysyvä käyttöoikeus hankkeen vaatimiin alueisiin. Mikäli kyse on johtojen sijoittamisesta, voidaan tarvittava käyttöoikeus saada kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamispäätöksen perusteella tai vaihtoehtoisesti asiassa riittää vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle johdon sijoittamisesta toisen vesialueelle.

  Hankelupa ja ilmoitus Energiavirastolle

  Tarpeen voi olla myös sähkömarkkinalain mukainen hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen, jos sähköjohdon jännite on vähintään 110 kV. Sähkömarkkinalain mukaan sähkön tuottajan tulee myös ilmoittaa Energiavirastolle voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönottamisesta, voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta sekä tehonkorotuksesta, jos voimalaitos on teholtaan vähintään yhden megavolttiampeerin (noin megawatin) suuruinen.

 • Vedyn tuotantolaitoksen muutoshanke saattaa aiheuttaa uudelleenharkintaa, muutosta tai uuden lupaprosessin käynnistämistä muun muassa alueidenkäytön, YVA-menettelyn, ympäristöluvan, kemikaaliturvallisuuslain mukaisen käsittely- ja varastointiluvan ja maakaasuasetuksen mukaisen menettelyiden osalta. Myös toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava.

Päivitetty: 27.06.2024