Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00

Biopolttoaineiden valmistus

Polttoaineen valmistuksen tarvitsemat luvat vaihtelevat suuresti polttoaineen tyypistä, raaka-aineista ja mittaluokasta riippuen. Polttoaineena käytettävä biokaasu käsitellään tällä sivustolla ja käsikirjassa erikseen.

Tässä yhteydessä ei käsitellä kiinteiden biopolttoaineiden valmistusta, koska esim. puun haketus ei kuulu uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annetun lain soveltamisalaan.

Nestemäisissä biopolttoaineissa on yleensä kyse rasvojen hyödyntämisestä joko sellaisenaan polttaen tai rasvojen jalostamisesta esim. biodieseliksi. Varsinkin nestemäisten polttoaineiden valmistuksessa on kyse suurista laitoskokonaisuuksista, joiden sijoittamisharkinta tehdään muiden suurten mittaluokan energiahankkeiden tavoin yleensä jo kaavoitusvaiheessa.

Biopolttoaineiden valmistukseen liittyvät luvat ja menettelyt

 • Tuotantoalueen sijoituspaikkaa valittaessa tulisi välttää luonnontilaisia ja luonnonarvoiltaan arvokkaita alueita sekä suojeltujen lajien elinpaikkoja tai levinneisyysalueita. Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeukset sekä poikkeus vesilain mukaisesta vesiluontotyyppien suojelusta voivat olla joskus tarpeen. Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen lähellä toimiessa, voi olla tarpeen tehdä ilmoitus Natura-alueeseen mahdollisesti vaikuttavasta toimenpiteestä tai jopa Natura-arviointi.

  Energiantuotantolaitoksen rakentaminen vaatii aina maankäyttö- ja rakennusalain mukaisen rakennusluvan.

 • Ympäristölupa

  Nestemäisen polttoaineen valmistus on ympäristöluvanvaraista, jos polttoainetta tuotetaan vähintään 5000 tonnia vuodessa. Lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. Orgaanisten kemikaalien valmistusta, kuten yksinkertaiset hiilivedyt ja happea sisältävät hiilivedyt, kuten alkoholit, koskevat direktiivilaitoksen ympäristölupavaatimukset.

  Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja kemikaaliturvallisuuslain mukainen lupa tai ilmoitus

  Teollisen mittakaavan bioetanolin ja bioöljyn valmistus tarvitsee ympäristön vaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn). Tällainen laitos yleensä mittaluokaltaan niin suuri, että tarpeen on myös kemikaaliturvallisuuslain mukainen lupa vaarallisen kemikaalin käsittelyyn ja varastointiin, turvallisuusselvitys ja toimintaperiaateasiakirja. Toiminnan laajuuden määrittelyssä otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevat käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit samassa kohteessa. Toiminnan laajuuden määrittelyyn tarvitaan kemikaaliluettelo. Tämän perusteella laajuuden määrittämiseen tarvittavan suhdeluvun voi laskea KemiDigissä (kansallinen kemikaalitietovaranto ja -palvelu) olevalla suhdelukulaskurilla.

  Energiantuotantolaitoksen, jonka kemikaalien käsittely ja varastointi on vähäistä, tarvitsee tehdä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen valvoo kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaisten vähäistä teollista käsittelyä harjoittavien toimintojen teknisen toteutuksen ja toimintatapojen vaatimustenmukaisuutta ja toimivuutta, sekä tuotantolaitoksen säännöstenmukaisuutta. Ilmoitusrajat ovat biodieselin ja uusiutuvan dieselin kohdalla 10 tonnia ja uusiutuvan bensiinin ja bioetanolin kohdalla 1 tonni.

  Painelaitteet rekisteröitävä 

  Mikäli tuotantolaitoksessa on painelaitelain mukaan merkittävää vaaraa aiheuttavat painelaitteita, kuten nestekaasusäiliöitä tai höyrykattiloita, pitää painelaitteen omistajan tai haltijan rekisteröidä nämä painelaitteet Tukesin ylläpitämään painelaiterekisteriin.

  Eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttäminen

  Eläimistä saatavista sivutuotteista säädetään sivutuotelaissa ja sivutuoteasetuksessa. Jos tuotantolaitoksessa hyödynnetään näiden mukaista sivutuotetta, täytyy laitokselle hakea sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää. Toimivaltaisia viranomaisia ovat kunnaneläinlääkärit ja Ruokavirasto.

  Vedyn valmistus

  Muita uusiutuvan energian kaasumaisia polttoaineita voivat olla esim. vedyn valmistus uusiutuvaa energiaa hyödyntäen. Tarvittavat luvat riippuvat vedyn valmistustavasta, laitoksen koosta ja mahdollisista ympäristövaikutuksista. Lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. YVA-menettely on vedyntuotantolaitokselle harkinnanvarainen. Elektrolyysillä tapahtuvan vedyn valmistuksen osalta ympäristöluvanvaraisuus on selvitettävä paikalliselta ELY-keskukselta.

Päivitetty: 23.05.2023