Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00

Geoterminen energia

Geotermisen energian hankkeilla tarkoitetaan tässä yli 500 metrin syviä lämmönsiirtojärjestelmiä. Syvällä maankuoressa on käytännössä ehtymätön varanto lämpöenergiaa, jota voi Suomessa hyödyntää lämmitykseen. Toimintaperiaatteena on kierrättää vettä maa- tai kallioperässä. Syvässä geotermisessä lämpövoimalassa poraus voi ulottua jo 8 kilometrin syvyyteen. Geotermisessä energiassa on kyse hyvin uudentyyppisestä uusiutuvan energian hyödyntämisestä mikä näkyy myös asian sääntelyssä ja luvittamisessa.

Geotermisen energian tuotantolaitoksen luvat ja menettelyt

 • Geotermisen energian tuotantolaitoksen rakentaminen ei saa olla ristiriidassa alueelle hyväksytyn kaavan kanssa (maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava).

  Geotermisen energian hyödyntämiseen tarkoitettu energiakaivo tarvitsee toimenpideluvan. Mikäli geotermisen lämmön toteuttaminen vaatii uuden rakennuksen, siltä vaaditaan myös rakennuslupa. Nämä luvat haetaan kunnan rakennusvalvonnasta.

 • Geotermiset tuotantolaitokset eivät edellytetä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), mutta tämä voi tulla kyseeseen, mikäli sen katsotaan todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimialueen ELY-keskus tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta yksittäistapauksessa. Hankkeesta vastaava voi pistää asian vireille.  

  Geotermistä voimalaa ei ole listattu ympäristönluvanvaraiseksi, mutta tämä saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi melu- tai pölyhaitan vuoksi. Ympäristölupa haetaan aluehallintovirastolta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

  Sijainti pohjavesialueella vaatii vesilain mukaista lupaa, joka haetaan Aluehallintovirastolta.

 • Mikäli porauksessa tai tuotannossa käytetään kemikaaleja, voi kemikaalilakiturvallisuuslain mukainen lupa tai ilmoitus olla tarpeen. Apua toiminnan luvanvaraisuuden selvittämiseen saa KemiDigi verkkopalvelusta, ja kemikaalien käyttöä valvoo Tukes tai pelastusviranomainen.  

  Seismisyyden valvonta on olennainen osa geotermisen energian tuotantolaitoksen riskienhallintaa. Vaikka tallaista määräystä ei annettaisikaan, on Seismologian instituutti syytä pitää ajan tasalla hankkeen toimintavaiheista.

Päivitetty: 23.05.2023