Navigeringsmeny
Kalatalous sv

Fiskerihushållning

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden. NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • allmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeriområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

Aktuellt

Tjänster för fiskerihushållning

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 koncentrerad till tre NTM-centraler. Det påverkar inte kundservicen, utan NTM-centralernas fiskeritjänster finns tillgängliga vid samma kontor som tidigare.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.
 • NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.
 • NTM-centralen i Lapland, som svarar för fiskeriärenden på landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Experter


Regional information