Navigeringsmeny
Kaupallisen kalastamisen aloittaminen - ingressi sv

Att börja fiska kommersiellt

Efterfrågan på fisk är för närvarande stor i Finland och därmed är de priser fiskaren får goda. Under de senaste åren har antalet fiskare emellertid minskat på grund av stigande ålder. En stor del av de kommersiellt viktiga fiskbestånden i synnerhet i inlandsvattnen kan tåla ett effektivare fiske än det nuvarande. Man kan på ett hållbart sätt öka fisket särskilt av siklöja, gädda, abborre, lake och i nordligaste Finland sik. Det finns också nya möjligheter i underutnyttjade arter såsom mörtfiskar. 

Den som siktar på att bli kommersiell fiskare bör lägga följande på minnet:

  1. Skaffa dig ett hygienpass, om du behandlar fisk på land i anläggningar eller livsmedelslokaler
  2. Anmäl dig som primärproducent hos kommunens hälsotillsyn.
  3. Gör en plan för egenkontroll som primärproducent.
  4. Anmäl dig till NTM-centralens register över kommersiella fiskare.
  5. Anmäl din båt till fiskefartygsregistret.
  6. Anmäl dig som MOMS-skyldig på skattekontoret.
  7. Gör ett besök hos LFÖPL-ombudsmannen för att diskutera pensionsavgifterna.

Om du tycker att du behöver hjälp med åtgärderna ovan, ta kontakt med NTM-centralen i ditt område. Om du bor inom ett område för någon aktionsgrupp för fiskeri kan du också kontakta gruppens aktivator. Aktionsgrupperna bistår också fiskarna i att ansöka om investeringsstöd. Om du har en idé om ett bra utbildnings- eller utvecklingsprojekt utreder gruppens aktivator möjligheterna att finansiera projektet och söker en aktör som genomför projektet.

Det kommersiella fisket och livsmedelslagstiftningen

Enligt förordningen om livsmedelshygien menas med primärproduktion fångst, odling och insamling av levande fiskeriprodukter i avsikt att släppa ut dem på marknaden. Till primärproduktionen hör inte vare sig fiskrensning på land eller filering av fisk, utan de här hör till verksamheten i en livsmedelslokal.

En kommersiell fiskare ska göra en anmälan om primärproduktionsplatsen till kommunens tillsynsmyndighet innan verksamheten inleds. Det här gäller allt, också småskalig försäljning av fisk. En primärproducent ska göra en skriftlig beskrivning av de viktigaste förfarandena på primärproduktionsplatsen, det vill säga en plan för egenkontroll.


Regional information