Navigeringsmeny

Fiske i Torne älv

Fiske i Torne älv

Fisket i Torne älv regleras genom gränsälvsöverenskommelsen och tillhörande fiskestadga som trädde i kraft 2010. Behöriga myndigheter är jord- och skogsbruksministeriet samt NTM-centralen i Lappland för Finlands del, och Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Norrbottens län för Sveriges del. Man kommer överens om avvikelser från bestämmelserna i de årliga förhandlingarna mellan Finland och Sverige som hålls enligt paragraf 16 i fiskestadgan.

Fisketiderna för fiske med håv ändrades i förhandlingarna 2023 Laxfiske med håv är tillåtet 8.6 - 15.7. Fiske med håv av andra arter än lax och öring är tillåtet 16.7 - 14.9. Fiske med håv av alla arter är dock förbjudet från söndag kl. 19 (kl. 18 svensk tid) till måndag kl. 19 (18).

För handredskapsfiske infördes ett förbud mot att använda ett bete som väger över 40 g i samband med fiske med spinnfluga.

Myndigheterna kan på ansökan bevilja tillstånd att använda paravan, dvs. en utterbräda, till en person vars funktionsförmåga är nedsatt så att det försvårar utövandet av annat handredskapsfiske.

Fiskestadgan och avvikande bestämmelser hittar du via länkarna. Här presenteras en allmän beskrivning av de viktigaste gällande bestämmelserna för älvområdet.

Allmänna bestämmelser

För att skydda den utrotningshotade havsöringen ska alla infångade öringar omedelbart släppas tillbaka i vattnet levande eller döda. På havsområdet får öring vars fettfenan är bortklippt dock tas som fångst.

Skaftförsedda huggkrokar är tillåtna. Fiske med utterbräda eller motsvarande är förbjudet. NTM-centralen i Lappland kan dock på ansökan bevilja tillstånd att använda en utterbräda till en person vars funktionsförmåga är nedsatt så att det försvårar utövandet av annat handredskapsfiske. Närmare anvisningar om ansökan om tillstånd fås av NTM-centralen i Lappland.

Allt slags fiske är förbjudet 15.9–15.12, med undantag av de undantag som gäller fiske i Kilpisjärvi och Könkämäeno samt nejonöga fiske med mjärde. Dessutom är fiske av lake ovanför isen med krok, ryssja och mjärde samt pilkfiske av lake tillåtet även 15.9–15.12.

Mellan den 1.4–31.5 är det förbjudet att fiska harr i älvområdet från mynningen av Kilpisjärvi och nedströms.

Minimimåttet för lax är 50 cm. För små och övervintrade laxar ska släppas fria levande eller döda.  I motsats till Finlands fiskeförordning är minimimåttet för harr 35 cm även norr om 67°00′N.

Fiske med spöfiskeredskap

Laxfisket med spö inleds den 1 juni och fortsätter till slutet av augusti. Laxfiske med spöfiskeredskap är dock förbjudet från söndag kl. 19 till måndag kl. 19.

Vid fiske med spö och drag tillåts fångst av en lax per fiskare per dygn. Vid fiske med dygnstillstånd ger tillståndet rätt att fånga en lax under tillståndets giltighetstid. Frisläppta fiskar räknas inte som fångst.

Sådant fiske med spöredskap, där det är uppenbart att fisk krokas från utsidan, är förbjudet. En fisk som krokats utanför munnen ska genast släppas tillbaka i vattnet. Vid fiske med kastvikt, tafslina och spinnfluga är det tillåtet att använda bara en enkelkrok med max. 12 mm krokgap.

Fiske med spinnfluga och fiske med bete som väger över 40 g är förbjudet från och med den 10 juni på den finska sidan av riksgränsen från den finska stranden från Martimojokis mynning i sydvästlig riktning från linjen mot riksgränsen nedströms till den västligare punkten av Ajoksenniemi på den finska stranden direkt västerut till linjen mot riksgränsen (Matkakoskiområdet) samt på båda sidor av riksgränsen från den finska stranden i höjd med den södra spetsen av Toivolansaari rakt västerut från linjen mot den svenska stranden nedströms i höjd med den norra spetsen av Teppolansaari på den finska stranden rakt västerut till linjen mot den svenska stranden (Kukkolaforsens område) (karta, på finska, pdf).

När man fiskar med drag från en båt är det förbjudet att använda motor, förutom i de lugnvatten som ligger nedan om bron mellan Övertorneå i Sverige och Aavasaksa i Finland. Motorn får inte användas närmare än 200 meter från älvområdena. NTM-centralen i Lappland kan bevilja undantag för motoranvändning om man ansöker om det. I Kilpisjärvi är det tillåtet att använda motor.

Tillstånd för spöfiske

När man bedriver laxfiske med spöfiskeredskap behöver man ett gemensamt tillstånd för Torne älv, Muonio älv och Könkämäeno. Utöver det gemensamma tillståndet ska statens fiskevårdsavgift vara betald.

Även roddare behöver tillstånd. En annan person som inte deltar i fisket kan vistas i båten utan gemensamt tillstånd.

Tillståndet behövs för laxfiske i hela gränsälven på den finska sidan till Kilpisjärvi. På svenska sidan ger tillståndet rätt att fiska lax bara i en del av gränsälven. På finska sidan kan man inte fiska lax med andra tillstånd. Inte heller älvtillstånd för kommuninvånare i Enontekis (Enontekis 1520) berättigar till lax- eller öringfiske i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige.

På de vattenområden som ingår i det gemensamma tillståndet får man också fiska andra arter, med undantag av lax. På områden som inte hör till det gemensamma tillståndet ger tillståndet på finska sidan enbart rätt att fiska lax, för övriga arter behövs tillstånd av den som innehar fiskerätten.

Priset för ett tillstånd som gäller ett dygn är 20 euro, för en vecka 90 euro och för en säsong 200 euro. Med tillståndet kan man fiska på hela det gemensamma tillståndsområdet. På en kommuns område kan man fiska med ett säsongstillstånd som kostar 90 euro. Personer under 15 år behöver inget tillstånd alls och 15–18-åringar får tillståndet för halva priset. På webbplatsen för tillståndskommittén för Torne älv finns mer information om tillstånden och tillståndsområdet, men i fortsättningen säljs tillstånd på webben endast på webbplatsen Eräluvat.fi.

Fiske med förankrade nät och ryssja i älvområdet

Längden på ett förankrat nät får vara högst 60 m och maskstorleken 80–100 mm. Maskstorleken på en småryssja får vara högst 80 mm.

Fiske i Kilpisjärvi och Könkämäeno

I Kilpisjärvi är fiske förbjudet 1.10–15.11, med undantag av fiske av lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske.

Fiske av övriga arter, med undantag av lax, öring och röding, är tillåtet med förankrade nät i Kilpisjärvi och i långsamt strömmande vatten, lugnvatten och sjöar i Könkämäeno 15.9–30.9. Nätfiske av sik och gädda är också tillåtet 1.10–15.11 med högst 1,8 meter höga nät vars maskstorlek är högst 80 mm.

Maskstorleken för ett förankrat nät i Kilpisjärvi och Könkämäeno ska vara minst 70 mm och högst 100 mm. I Könkämäeno får förankrade nät inte läggas närmare än 200 m från forsens mynning eller utlopp. I Kilpisjärvi får längden på det förankrade nätet vara högst 240 meter, i Könkämäeno 60 m.

I Kilpisjärvi är fiske med förankrade nät förbjudet närmare Könkämäenos utlopp än linjen från spetsen på udden Siikaniemi på finska stranden rakt norrut, närmare västra delen av Koltalahti än den nord–sydliga linjen som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasuolu) och närmare Siilaskoskis inlopp än linjen från spetsen på udden Maantienlahti direkt västerut till motsatta stranden (karta).

I Kilpisjärvi är det tillåtet att använda motor när man fiskar med drag från en båt.

Fiske med förankrade nät och flytnät

Laxfiske med förankrade nät och flytnät är tillåtet endast på de fångstplatser som nämns i gränsälvsöverenskommelsen från tisdag (kl. 00) till torsdag (kl. 24) i midsommarveckan och de två följande helgerna från fredag kl. 19 till söndag kl. 19.

Fiske av sik och övriga arter (inte lax eller öring) med håv är tillåtet mellan den 8 juni och den 14 september. Sådant fiske är dock förbjudet från måndag kl. 00.00 till tisdag kl. 12.00.

Endast ett flytnät åt gången får användas eller förvaras i båtar.

En förteckning över håv- och nätfångstplatser finns bakom länken i högra spalten.

Fiske med håv

Fiske är endast tillåtet på de fångstplatser som nämns i den bifogade fiskebestämmelsen. Laxfiske med håv är tillåtet 8.6–15.7. När man fiskar med håv tillåts fångst av en lax per fiskare per dygn. Fiske med håv av andra arter än lax och öring är tillåtet 16.7–14.9. Allt fiske med håv är dock förbjudet från söndag kl. 19 (kl. 18 svensk tid) till måndag kl. 19 (18).

Vid fiske med håv, med undantag av lax, får håven vara tillverkad av entrådig nylon med en trådtjocklek på högst 0,4 mm.

Havsfiske

Finlands kommersiella laxfiske i havsområdet har laxkvoter per fiskare.

I havsområdet är det tillåtet att fånga öring med bortklippt fettfena.

Tillsyn av fisket

Vi uppmanar fiskare att beakta skyddsmålen för laxen och havsöringen, att fiska måttligt och enligt principerna för hållbart fiske och att undvika nedskräpning när de besöker gränsälvsområdet. NTM-centralen i Lappland, gränsbevakningsväsendet och de svenska tillsynsmyndigheterna övervakar fisket under hela fiskeperioden. Finlands och Sveriges övervakare kan verka i samarbete på bägge sidor av gränsen.

I frågor som gäller övervakningen av fisket kan man kontakta NTM-centralens fiskeövervakare. Alla övervakare arbetar inte hela sommaren. Om du inte kan nå någon av övervakarna lönar det sig att ringa följande:

Juha Niemelä (0295 037 040)
Petteri Ikonen (0295 037 025)
Sauli Rauhala (0295 037 101)
Kari Mäntynenä (0295 037 104) 
Raimo Isometsä (0295 037 425)

Du kan också kontakta svenska övervakare:
Kaj Kottelin +46 761 124 994

Till lagen om fiske fogades 1.5.2019 en förverkandepåföljd, enligt vilken den som bryter mot fiskeförbudet eller fiskebegränsningen ska dömas att till staten betala fångstartens värde. Genom förordning fastställs laxens värde till 3 470 euro, vild öring till 3 260 euro, sik till 460 euro i en älv som mynnar ut i havet och harr till 300 euro (norr om 67 latituder 100 euro).
I Torne älv har de första förverkandepåföljderna dömts för fiskeförseelser som begåtts 2020.

Laxdöd

Under de senaste åren har fall av laxdöd konstaterats i Torne älv. En finsk-svensk undersökning om laxdöd har utarbetats och finns på Livsmedelsverkets webbplats. Laxdöd kan rapporteras via webbplatsen bakom länken i högra spalten.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023