Navigeringsmeny
Fiske i Torne älv

Fiske i Torne älv

Fisket i Torne älv regleras genom gränsälvsöverenskommelsen och tillhörande fiskestadga som trädde i kraft 2010. Behöriga myndigheter är jord- och skogsbruksministeriet samt NTM-centralen i Lappland för Finlands del, och Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Norrbottens län för Sveriges del. Man kommer överens om avvikelser från bestämmelserna i de årliga förhandlingarna mellan Finland och Sverige som hålls enligt paragraf 16 i fiskestadgan. I 2019 års förhandlingar har det inte gjorts nya ändringar i de tidigare överenskomna bestämmelserna. I förhandlingarna beslöts om vårfredning för harr för år 2020. Fiske efter harr är förbjudet från den  1 april  till den 31 maj i älvområdet från mynningen av Kilpisjärvi och nedströms. Fiskestadgan och avvikande bestämmelser hittar man bakom länkarna i högra spalten. Här presenteras en allmän beskrivning av de viktigaste gällande bestämmelserna för älvområdet.

Allmänna bestämmelser

För att skydda utrotningshotad havsöringen ska alla infångade öringar omedelbart släppas tillbaka i vattnet levande eller döda.

Skaftförsedda huggkrokar är tillåtna. Fiske med utter eller motsvarande är förbjudet.

Allt slags fiske är förbjudet 15.9–15.12, med undantag av de undantag som gäller fiske i Kilpisjärvi och Könkämäeno. Dessutom är fiske av lake ovanför isen med krok, ryssja och mjärde samt pilkfiske tillåtet även 15.9–15.12.

Minimimåttet för lax är 50 cm. För små och övervintrade laxar ska släppas fria levande eller döda. I motsats till Finlands fiskeförordning är minimimåttet för harr 35 cm även norr om 67°00′N.

Fiske med spöfiskeredskap

Laxfisket med spö inleds den 1 juni och fortsätter till slutet av augusti. Veckofredningen i laxfisket gäller från söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00.

När man fiskar med spö och drag tillåts fångst av en lax per fiskare per dygn.

Sådant fiske med spöredskap, där det är uppenbart att fisk krokas från utsidan, är förbjudet. En fisk som krokats utanför munnen ska genast släppas tillbaka i vattnet. För fiske med kastvikt, tafslina och spinnfluga är det tillåtet att använda bara en enkelkrok med max. 12 mm krokgap.

När man fiskar med drag från en båt är det förbjudet att använda motor, förutom i de lugnvatten som ligger nedan om bron mellan Övertorneå i Sverige och Aavasaksa i Finland. Motorn får inte användas närmare än 200 meter från älvområdena. NTM-centralen i Lappland kan bevilja undantag för motoranvändning om man ansöker om det. I Kilpisjärvi är det tillåtet att använda motor.

Tillstånd för spöfiske

När man bedriver laxfiske med spöfiskeredskap behöver man ett gemensamt tillstånd för Torne älv, Muonio älv och Könkämäeno. Tillståndet behövs för laxfiske i hela gränsälven på den finska sidan till Kilpisjärvi. På svenska sidan ger tillståndet rätt att fiska lax bara i en del av gränsälven. På finska sidan kan man inte fiska lax med andra tillstånd.

På de vattenområden som ingår i det gemensamma tillståndet får man också fiska andra arter, med undantag av lax. På områden som inte hör till det gemensamma tillståndet ger tillståndet på finska sidan enbart rätt att fiska lax, för övriga arter behövs tillstånd av den som innehar fiskerätten.

Priset för ett tillstånd som gäller ett dygn är 20 euro, för en vecka 80 euro och för en säsong 160 euro. Med tillståndet kan man fiska på hela det gemensamma tillståndsområdet. På en kommuns område kan man fiska med ett säsongstillstånd som kostar 60 euro. Personer under 15 år behöver inget tillstånd alls och 15–18-åringar får tillståndet för halva priset (tidigare var åldersgränsen 13 år). Tillstånd kan köpas på webbplatsen för tillståndskommittén för Torne älv, där det också finns mer information om tillståndsområdena.

Fiske med förankrade nät och ryssja i älvområdet

Längden på ett förankrat nät får vara högst 60 m och maskstorleken 80–100 mm. Maskstorleken på en småryssja får vara högst 80 mm.

Fiske i Kilpisjärvi och Könkämäeno

I Kilpisjärvi är fiske förbjudet 1.10–15.11, med undantag av fiske av lake med krok, lakryssja och ‑mjärde samt pilkfiske.

Fiske av övriga arter, med undantag av lax, öring och röding, är tillåtet med förankrade nät i Kilpisjärvi och i långsamt strömmande vatten, lugnvatten och sjöar i Könkämäeno 15.9–30.9.

Maskstorleken för ett förankrat nät i Kilpisjärvi och Könkämäeno ska vara minst 70 mm och högst 100 mm. I Könkämäeno får förankrade nät inte läggas närmare än 200 m från forsens mynning eller utlopp. I Kilpisjärvi får längden på ett förankrat nät vara högst 240 meter, i Könkämäeno 60 m.

I Kilpisjärvi är fiske med förankrade nät förbjudet närmare Könkämäenos utlopp än linjen från spetsen på udden Siikaniemi på finska stranden rakt norrut, närmare västra delen av Koltalahti än den nord–sydliga linjen som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasuolu) och närmare Siilaskoskis inlopp än linjen från spetsen på udden Maantienlahti direkt västerut till motsatta stranden (karta).

I Kilpisjärvi är det tillåtet att använda motor när man fiskar med drag från en båt.

Fiske med förankrade nät och flytnät

Laxfiske med förankrade nät och flytnät är tillåtet endast på de fångstplatser som nämns i gränsälvsöverenskommelsen från tisdag till torsdag i midsommarveckan och de två följande helgerna från fredag kl. 19 till söndag kl. 19.

Fiske av sik och övriga arter med flytnät är tillåtet mellan den 1 augusti och den 14 september.

Endast ett flytnät åt gången får användas eller förvaras i båtar.

En förteckning över håv- och nätfångstplatser finns bakom länken i högra spalten.

Fiske med håv

Fiske är endast tillåtet på de fångstplatser som nämns i den bifogade fiskebestämmelsen. Laxfiske med håv är tillåtet mellan den 8 juni och den 30 juni. När man fiskar med håv tillåts fångst av en lax per fiskare per dygn.

Fiske av sik och övriga arter med håv är tillåtet mellan den 8 juni och den 14 september.

Vid fiske med håv, med undantag av lax, får håven vara tillverkad av entrådig nylon med en trådtjocklek på högst 0,4 mm.

Havsfiske

Inom det finländska kommersiella laxfisket i havsområdet övergår man 2017 till laxkvoter per fiskare. Kvoterna baseras på tidigare års fångster. Samtidigt har man ändrat den nationella förordningen som reglerar fisket utanför Torneå (länk i högra spalten).

Fisket inleds den 17 juni kl.12 med två fasta fångstredskap och fortsätter från och med den 2 juli med högst fyra. Kommersiella fiskare som tillhör grupp II får dock inleda fisket först den 2 juli. Högst 25 % av kvoten får fångas före den 25 juni. Fiskare måste minst 2 timmar på förhand anmäla tid och plats för lossning av fångsten till NTM-centralen.

Tillsyn av fisket

Vi uppmanar fiskare att beakta skyddsmålen för laxen och havsöringen, att fiska måttligt och enligt principerna för hållbart fiske och att undvika nedskräpning när de besöker gränsälvsområdet. NTM-centralen i Lappland, gränsbevakningsväsendet och de svenska tillsynsmyndigheterna övervakar fisket under hela fiskeperioden.

På frågor som gäller fisket svarar fiskeövervakarna Pekka Pyykönen (+358 50 312 8905), Juha Niemelä (+358 50 396 3663) och Petteri Ikonen (050 3805 158) eller avdelningen för fiskeritjänster hos NTM-centralen i Lappland. Man kan även kontakta den svenska övervakaren Kaj Kottelin (+46 706 423 991, Kottelin talar också finska). Övervakarna kan verka i samarbete på bägge sidor av gränsen.

Laxdöd

Under de senaste åren har fall av laxdöd konstaterats i Torne älv. En finsk-svensk undersökning om laxdöden har utarbetats och finns på Livsmedelsverkets webbplats. Laxdöd kan rapporteras via webbplatsen bakom länken i högra spalten.


Regional information