Navigeringsmeny

Kalastuksen säätely sv

Fiskeförbud och -begränsningar samt specialtillstånd

Mete och pilkfiske samt handredskapsfiske som kräver fiskevårdsavgift får inte bedrivas i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk eller i vattenområden där fiske är förbjudet enligt någon annan bestämmelse. NTM-centralerna kan på basis av ansökan begränsa mete, pilkfiske och handredskapsfiske.

Saimenvikaren är en art som kräver särskilt skydd enligt naturvårdslagstiftningen och strikt skydd i EU:s habitatdirektiv. Statsrådet har gett en förordning med vilken fiske begränsas i avsikt att göra skyddet av saimenvikaren effektivare.

För forskningsändamål kan NTM-centralen bevilja tillstånd för fiske som enligt lagen om fiske eller enligt beslut som fattats på grundval av denna är förbjudet.

NTM-centralerna har enligt fiskelagen möjlighet att av särskilda skäl bevilja dispens att fiska mindre fiskar än vad förordningen avser. Dispens kunde exempelvis beviljas i områden där en fredad fiskart eller en som är reglerad med ett minimimått har planterats enkom i fångstsyfte och där fiskbeståndet inte har förutsättningar att fortplanta sig naturligt. Jord- och skogsbruksministeriet har gett NTM-centralerna en rekommendation om vilka omständigheter som ska beaktas i tillståndsprövningen. Besluten om tillstånden fattas emellertid av NTM-cenralen. 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023