Navigointivalikko
Kalastus Tornionjoella

Kalastus Tornionjoella

Kalastusta Tornionjoella säädellään vuonna 2010 voimaan tulleella rajajokisopimuksella ja sen kalastussäännöllä. Kalastusta hallinnoivat viranomaiset ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin ELY-keskus sekä Ruotsissa Havs- och Vattenmyndigheten ja Norrbottenin lääninhallitus. Kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä sovitaan kalastussäännön 16 pykälän mukaisissa vuotuisissa neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin kesken.

Vuoden 2022 neuvotteluissa tehtiin merkittäviä muutoksia kiinteiden pyydysten käyttöön merialueella. Jokialueella siian lippoukseen lisättiin puolentoista päivän mittainen viikkorauhoitus. Lisäksi spinnflugakalastusta rajoitettiin Matka- ja Kukkolankoskella. Kalastus on jatkossa sallittu vain 9.6 saakka molemmin puolin rajaa Kukkolankoskella ja Suomen puolella Matkakoskella.  Matkakoskella Ruotsin puolella tai muilla alueilla spinnflugakalastukseen ei tullut muutoksia aiempaan.

Kalastusääntö ja poikkeavat määräykset löytyvät linkkien takaa. Tässä esitetään yleiskuvaus tärkeimmistä jokialueella voimassa olevista säännöistä.

Yleisiä säädöksiä

Uhanalaisen meritaimenen suojelemiseksi kaikki saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Merialueella rasvaeväleikatun taimenen saa kuitenkin ottaa saaliksi.

Varrellisen nostokoukun käyttö on sallittua. Kalastus harrilaudalla tai vastaavalla on kiellettyä.
Kaikenlainen kalastus on kielletty 15.9.–15.12. lukuun ottamatta Kilpisjärveä ja Könkämäenon kalastusta koskevia poikkeuksia sekä nahkiaisen kalastusta merralla. Lisäksi mateen kalastus jään päältä koukulla, rysällä ja merralla sekä mateen pilkkiminen on sallittu myös 15.9.–15.12.

Harjuksen kalastus on kielletty 1.4–31.5 välisenä aikana jokialueella Kilpisjärven luusuasta alavirtaan.

Lohen alamitta on 50 cm. Alamittaiset ja talvehtineet lohet on vapautettava elävänä tai kuolleena.  Suomen kalastusasetuksesta poiketen harjuksen alamitta on 35 cm myös 67°00′N pohjoispuolella.

Kalastus vapakalastusvälineillä

Lohen vapakalastus alkaa kesäkuun 1. päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohen kalastus vapakalastusvälineillä on kuitenkin kielletty sunnuntaista kello 19 maanantaihin kello 19.

Vavalla ja vieheellä kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Vuorokausiluvalla kalastettaessa lupa oikeuttaa yhden lohen saaliiksi ottamiseen luvan voimassaoloaikana. Vapautettuja kaloja ei lasketa saaliiksi.

Sellainen kalastus vapavälineillä, jossa kalan tarttuminen ulkopuolelta on ilmeistä, on kiellettyä. Suun ulkopuolelta tarttunut kala on välittömästi laskettava takaisin veteen. Heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla tapahtuvassa kalastuksessa (spinfluga) on sallittu käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka kitakoko on enintään 12 mm.

Spinnflugakalastus on kiellettyä kesäkuun 10 päivästä alkaen Suomen puolella valtakunnanrajaa Suomen rannasta Martimojoen suusta lounaissuunnassa valtakunnanrajalle olevasta linjasta alavirtaan aina Ajoksenniemen läntisempään kohtaan Suomen rannasta suoraan länteen valtakunnanrajalle olevaan linjaan (Matkakosken alue) sekä molemmin puolin valtakunnanrajaa Suomen rannalta Toivolansaaren eteläkärjen korkeudelta suoraan länteen Ruotsin rannalle olevasta linjasta alavirtaan aina Teppolansaaren pohjoiskärjen korkeudelta Suomen rannasta suoraan länteen Ruotsin rannalle olevaan linjaan (Kukkolankosken alue), (kartta pdf).

Kielletyksi spinnflugakalastukseksi katsotaan myös luonteeltaan samanlainen raskaalla painolla tapahtuva kalastus, vaikka paino olisi kiinni suoraan pääsiimassa ilman sivutapsia.

Vieheellä veneestä kalastettaessa moottorin käyttö on kielletty lukuun ottamatta suvantopaikkoja, jotka ovat Ruotsin Ylitornion ja Suomen Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan. Moottoria ei saa käyttää 200 metriä lähempänä koskialueita. Lapin ELY-keskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen moottorin käyttöön. Moottorin käyttö on sallittu Kilpisjärvellä.

Luvat vapakalastukseen

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa. Yhteisluvan lisäksi valtion kalastuksenhoitomaksu tulee olla maksettuna.

Myös soutaja tarvitsee luvan. Kalastukseen osallistumaton muu henkilö voi olla veneessä ilman yhteislupaa.

Lupa tarvitaan lohenkalastukseen koko Suomen puoleisella rajajoella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea. Suomen puolella lohta ei voi kalastaa muilla luvilla.

Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja kuin lohta. Yhteislupaan kuulumattomilla alueilla Suomen puolella lupa oikeuttaa ainoastaan lohen kalastuksen, muiden lajien pyyntiin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Vuorokausiluvan hinta on 20 euroa, viikkoluvan 80 euroa ja kausiluvan 160 euroa. Luvalla voi kalastaa koko yhteislupa-alueella. Yhden kunnan alueella voi kalastaa 90 euron hintaisella kausiluvalla. Alle 15-vuotiaat eivät tarvitse lupaa lainkaan ja 15–18-vuotiaat saavat luvan puoleen hintaan (aikaisemmin ikäraja oli 13 vuotta). Tornionjoen yhteislupatoimikunnan sivuilta löytyy lisätietoa luvanmyynnistä ja lupa-alueesta. Nettilupia voi myös ostaa Eräluvat.fi sivustolta.

Kalastus ankkuroiduilla verkoilla ja rysällä jokialueella

Ankkuroidun verkon pituus saa olla enintään 60 m ja silmäkoko 80–100 mm. Pikkurysän silmäkoko voi olla enintään 80 mm.

Kalastus Kilpisjärvellä ja Könkämäenossa

Kilpisjärvessä on kielletty muu kuin mateen kalastus koukulla, maderysällä ja -merralla sekä pilkkiminen 1.10.–15.11.

Muiden lajien kuin lohen, taimenen ja nieriän kalastus on sallittu ankkuroiduilla verkoilla Kilpisjärvessä ja Könkämäenon hitaasti virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä myös 15.9.–30.9. Siian ja hauen verkkokalastus on sallittu myös 1.10–15.11. enintään 1,8 metriä korkeilla verkoilla, joiden silmäkoko on enintään 80 mm.

Ankkuroidun verkon silmäkoko Kilpisjärvellä ja Könkämäenossa on oltava vähintään 70 mm ja enintään 100 mm. Ankkuroituja verkkoja ei Könkämäenossa saa asettaa 200 m lähemmäksi kosken suuta tai niskaa. Kilpisjärvellä ankkuroidun verkon pituus saa olla korkeintaan 240 metriä, Könkämäenossa 60 m.

Kilpisjärvessä kalastus ankkuroiduilla verkoilla on kiellettyä lähempänä Könkämäenon luusuaa kuin linja Siikanimen kärjestä Suomen rannalta suoraan pohjoiseen, lähempänä Koltalahden länsipäätä kuin pohjois-etelä -suuntainen linja Saivonsaaren (Sáivvasuolu) keskeltä sekä lähempänä Siilaskosken suuta kuin linja Maantienlahden nimen kärjestä suoraan länteen vastarannalle (kartta pdf).

Kilpisjärvellä moottorin käyttö on sallittu vieheellä veneestä kalastettaessa.

Kalastus kulteella ja kulkuverkolla

Lohen kalastus kulteella ja kulkuverkolla on sallittu vain rajajokisopimuksessa mainituissa apajapaikoissa juhannusviikon tiistaista (klo 00) torstaihin (klo 24) ja kahtena seuraavana viikonloppuna perjantaista klo 19 sunnuntaihin klo 19.

Muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kulkuverkolla ja kulteella on sallittu jokialueella apajapaikoissa ainoastaan elokuun 8 päivän alusta syyskuun 14 päivän loppuun.

Luettelo lippo- ja verkkoapajapaikoista löytyy oikeassa palstassa olevasta linkistä.

Kalastus lipolla

Kalastus on sallittu vain kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa. Lohen lippoaminen on sallittu 8.6.–30.6. Lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus lipolla on sallittu 8.6.–14.9. Tällainen kalastus on kuitenkin kielletty maanantaista kello 00.00 tiistaihin kello 12.00.

Muun kuin lohen lippoamisessa havas voi olla enintään 0,4 mm vahvuista yksisäikeistä nailonlankaa.

Merikalastus

Suomen kaupallisessa lohenkalastuksessa merialueella on kalastajakohtaiset lohikiintiöt. Merialueella rasvaeväleikattujen taimenten saaliiksi ottaminen on sallittua.

Kalastuksen valvonta

Kalastajien toivotaan ottavan huomioon lohi- ja meritaimenkantojen suojelun tavoitteet ja noudattavan pyynnissä kestävän kalastuksen periaatteita ja kohtuullisuutta sekä rajajoilla vieraillessaan harjoittamaan roskatonta retkeilyä. Lapin ELY-keskus, rajavartiolaitos ja Ruotsin valvontaviranomaiset valvovat kalastusta koko kalastuskauden ajan.

Kalastuksen valvontaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä ELY-keskuksen kalastuksenvalvojiin:

Juha Niemelä (0295 037 040)

Petteri Ikonen (0295 037 025)

Sauli Rauhala (0295 037 101)

Kari Mäntynenä (0295 037 104) 

Yhteyttä voi ottaa myös ruotsalaiseen valvojaan Kaj Kotteliniin (+46 706 423 991, Kottelin puhuu myös suomea). Valvoja voivat toimia yhteistyössä molemmin puolin rajaa.

Kalastuslakiin lisättiin 1.5.2019 menettämisseuraamus, jonka mukaan kalastuskiellon tai -rajoituksen rikkoja on tuomittava menettämään valtiolle saalislajin arvo. Lohen arvoksi on asetuksella säädetty 3 470 euroa, villin taimenen arvoksi 3 260 euroa, siian arvoksi mereen laskevassa joessa 460 euroa ja harjuksen arvoksi 300 euroa (67:n leveyspiirin pohjoispuolella 100 euroa).

Tornionjoella ensimmäiset menettämisseuraamukset on tuomittu vuonna 2020 tehdyistä kalastusrikkomuksista.

Lohikuolemat

Tornionjoella on viime vuosina todettu lohikuolemia. Lohikuolemista on valmistunut suomalais-ruotsalainen tutkimus, joka löytyy Ruokaviraston sivuilta. Lohikuolemista kannattaa raportoida oikean palstan linkissä olevan sivuston kautta.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.10.2022