Navigeringsmeny

Kalavesien hoito - ingressi

Vård av fiskevatten

Fisk- och kräftvattnen vårdas på många olika sätt. Till de vanligaste vårdmetoderna hör åtgärder för att styra och reglera fisket, utplanteringar samt fiskeriekonomiska iståndsättningar. Tack vare vården har avkastningen från fiskevattnen ökat på många ställen, förutsättningarna för naturlig fortplantning har förbättrats och fisket har utvecklats i en hållbarare riktning.

För att garantera en hållbar användning av fiskresurserna och se till att vården genomförs utarbetas vid behov riksomfattande vårdplaner för fiskresurserna, som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet (Fiskelagen 379/2015, 34 §).

NTM-centralerna tar fram flera regionala planer och utredningar som gäller fiske och vård av fiskevatten, exempelvis ett program för utveckling av det kommersiella fisket eller av fritidsfisket, ett art- eller beståndspecifikt åtgärds- eller vårdprogram, en plan för de stammar som ska användas i utplantering av fisk samt en regional plan för fiskeriekonomisk iståndsättning.

Fiskerimyndigheten deltar i genomförandet av vatten- och havsvården i samarbete med miljöansvarsområdet. 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023