Navigeringsmeny

Kalavesien omistus ja kalatalousalueet - ingressi

Fiskeriområden och ägande av fiskevatten

Fiskerätten hör till ägaren av fiskeområdet. Ägaren kan vara en privat fastighet eller staten. Vattenområdet kan också vara samfällt för flera fastigheter. Oavsett om man har fiskerätt har var och en rätt att meta, pilka och fiska med handredskap med undantag för fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och vattenområden där fiske är förbjudet enligt ett separat beslut.

Största delen av vattenområdena i Finland är samfällda, och de förvaltas av delägarlag (tidigare fiskelag) enligt lagen om samfälligheter. I nordligaste Finland är staten den viktigaste vattenägaren. Delägarlaget verkar i enlighet med bestämmelserna i lagen om samfälligheter och i fiskelagen. Delägarlagens stadgar och ändringarna i dem fastställs av regionförvaltningsverket. Kontaktuppgifterna för ordföranden och vice ordföranden för delägarlagets förvaltningsnämnd ska meddelas regionförvaltningsverket och lantmäteribyrån.

I havsområdet och på fjärdarna i några av de största sjöarna (Enare träsk, Ule träsk, Lappajärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, Koitere, Puruvesi och Päijänne) finns det allmänna fiskevatten. Forststyrelsen beslutar, med hänsyn till de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna, om rätten att fiska och om fisketillstånd inom allmänt vattenområde.

Fiskeriområden

Fiskeområdena blev fiskeriområden med stöd av lagen om fiske (379/2015) som trädde i kraft den 1 januari 2016. NTM-centralerna har fastställt gränserna för de nya fiskeriområdena den 13 december 2017. De nya fiskeriområdena inledde i regel sin verksamhet från och med ingången av 2019. Vid behov kan fiskeriområdenas gränsbeslut och möteshandlingarna vid de första mötena frågas om fiskeriområdet eller NTM-centralen i fråga.
 

Fiskeriområdena är offentligrättsliga föreningar vars syfte är att utveckla fiskerihushållningen i sitt område samt att främja samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma hållbart nyttjande och vård av fiskresurserna. Medlemmar i ett fiskeriområde är innehavarna av fiskerätt i området samt de riksomfattande organisationerna inom fiskebranschen. Organen inom ett fiskeriområde består av stämman, styrelsen och verksamhetsledaren. 

Centrala uppgifter för fiskeriområdena är bland annat att planera ett hållbart nyttjande och vård av fiskresurserna, göra upp en plan för nyttjande och vård, verkställa den och följa upp effekterna, informera om nyttjande och vård av fiskresurserna och organisera fiskeövervakningen. 

Fiskeriområdenas verksamhet finansieras med de medel som samlats in genom fiskevårdsavgifter. Dessutom kan fiskeriområdena av NTM-centralerna ansöka om prövningsbaserade medel för främjande av fisket. Fiskeriområdet kan även finansiera sin verksamhet genom olika slags uppdrag eller övrig verksamhet på eget initiativ.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023