Navigeringsmeny
Asioi verkossa - Yritystukien sähköinen asiointi - SVE

E-tjänster för företagsstöd 

Stöd söks i följande e-tjänster:

Understöd för utvecklande av företag

OBS!

Den nuvarande EU-programperioden löper ut 31.8.2021. Avsikten är att ansökan om medel för den nya EU-programperioden ska inledas 1.9.2021. Nuvarande EU-programperiods medel täcker ej alla stödberättigade ansökningar om investerings- och utvecklingsunderstöd för företag.

Sökanden bör beakta om projektet inletts före 1.9.2021, dvs innan ansökningstiden för nya EU-programperioden inleds och det inte varit möjligt att fatta ett positivt beslut pga att medlen inte räcker till, kan det inte längre finansieras med medel från nya EU-programmet. Om projektet inleds innan beslutet fattas sker det på sökandes egen risk.

För att utreda projektets finansieringsmöjligheter vid EU- programperiodens skifte rekommenderas kontakt med NTM-centralens finansieringsexpert innan ansökan lämnas in!​​​​​​​

Transportstöd

Transportstöd söks elektroniskt från och med den 1 januari 2021 i regionförvaltningens e-tjänst:

Anvisningar för transportstöd

​​​​​​​Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön till offentliga och privata sammanslutningar som inte drivs i vinstsyfte

 

Projekt och företagsstöd för landsbygden samt investerings- och startstöd för jordbruk

Innan du lämnar in ansökan lönar det sig att kontakta en expert vid NTM-centralen för att ta reda på hurdana finansieringsmöjligheter och alternativ det finns för projektet.

Läs ansökningsanvisningarna innan du börjar fylla i ansökan (se Genvägarna i spalten till höger).

Om du behöver hjälp med e-tjänsterna för företagsstöd kan du ringa till FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 501.

OBS! Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Regionförvaltningens e-tjänst

Inloggningen till Regionförvaltningens e-tjänst sker med hjälp av tjänsten Suomi.fi. Vid identifiering via Suomi.fi identifierar sig en företrädare för företaget med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat.

Efter att du godkänt användningsvillkoren kommer du vidare till själva e-tjänsten. I samband med inloggningen hämtas uppgifter om dina befogenheter från företagsdatasystemet (YTJ) och handelsregistret samt dina fullmakter från tjänsten Suomi.fi. På sidan Egna uppgifter i e-tjänsten syns de företag/sammanslutningar som du har befogenheter att uträtta ärenden för i tjänsten. Du kan lämna in ansökan, om du enligt företagets stadga om firmateckning får representera företaget ensam. För att du ska kunna fylla i och sända in ansökan behöver du ha någon av följande roller i det företag/den sammanslutning som du representerar: firmateckningsrätt, näringsidkare, ansvarig bolagsman, verkställande direktör / ersättare, eller fullmakt att ansöka om företagsfinansiering.

Om företagets uppgifter i handelsregistret är bristfälliga eller behöver korrigeras, kan de korrigeras genom att kontakta Patent- och registerstyrelsen:

De fullmakter som behövs för att företräda ett företag/en sammanslutning ordnas på suomi.fi:

En förutsättning för sökande av understöd är att den sökande har ett FO-nummer. Understöd kan inte sökas för ett bolag som är under bildning.

Läs ansökningsanvisningarna innan du börjar fylla i ansökan (se Genvägarna i spalten till höger).
Om du behöver hjälp med e-tjänsterna för företagsstöd kan du ringa till FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 501.

Innan du lämnar in ansökan lönar det sig att kontakta en expert vid NTM-centralen för att ta reda på hurdana finansieringsmöjligheter och alternativ det finns för projektet.

NTM-centralernas e-tjänst för företagsstöd

Inloggning till NTM-centralernas e-tjänst för företagsstöd görs med en Katso-organisationskod som upprätthålls av Skatteförvaltningen. Du kan logga in antingen som huvudanvändare eller om du som anställd till huvudanvändaren har auktoriserats att sköta ärenden som gäller finansiering hos arbets- och näringsministeriets (serviceproducent) NTM-centraler. Katso-kod med behörighet som huvudanvändare beviljas en person som enligt handelsregistret har rätt att agera för företaget (firmateckningsrätt).

Användningen av Katso-koden möjliggör interaktivt uträttande av ärenden och ett säkert och skyddat utbyte av information. Mer information om hur Katso-koden aktiveras finns på webbplatsen yritys.tunnistus.fi:

En förutsättning för sökande av understöd är att den sökande har ett FO-nummer. Understöd kan inte sökas för ett bolag som är under bildning.

OBS! Katso-identifiering och -auktorisering avslutas stegvis. Ansökan av regionala transportstöd och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö i Lomake.fi samt identifiering med Katso-koder har upphört den 30.6.2020.


Regional information