Navigeringsmeny

Maatilojen kehittäminen - ingressi sv

Utveckling av gårdsbruk

 NTM-centralerna beviljar understöd för gårdsbrukens investeringar och utveckling av verksamheten. Med hjälp av investeringsstöd strävar man efter att utveckla och stöda gårdsbrukens struktur och konkurrenskraft.

NTM-centralen finansierar landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte genom startbidrag för unga jordbrukare.

Kostnaderna för affärsverksamhetsplanen som krävs i bilagorna kan omfatta en kostnadskalkyl för investeringar.

Man kan söka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggning av våtmarker samt inhägnande och inledande röjning av vårdbiotoper och naturbeten.


Regional information


Uppdaterad: 17.04.2024