NTM-cenralens uppgifter om trafik

NTM-centralerna tar hand om landsvägar och underhåll samt ser till att trafiken flyter och är säker inom sina områden.

Största delen av väghållningen går ut på att sköta, underhålla och förbättra vägar samt mindre vägprojekt. Vi tryggar den dagliga vägtrafiken genom olika åtgärder för sommar- och vinterunderhåll. Dessutom sköter vi om vägarnas skick t.ex. genom att förnya beläggningar, förbättra vägarnas struktur samt reparera broar och grusvägar som lider av menföre.

Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor (Trafikens kundservice)

Ansök om tillstånd, understöd eller skadestånd 

NTM-centralerna beviljar väghållningstillstånd, ger utlåtanden och behandlar ansökningar om skadestånd. Vi beviljar även understöd för att förbättra enskilda vägar.

Trafiksäkerheten

NTM-centralerna främjar trafiksäkerheten bl.a. genom att förbättra trafikmiljön och upprätthålla hastighetsbegränsningssystemet. På vintrarna ser man till trafiksäkerheten genom halkbekämpning och annat vinterunderhåll i rätt tid.

Vägprojekt

NTM-centralerna strävar efter att genom byggandet av nya vägar och förbättrandet av befintliga vägar öka trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken. I vägprojekten ingår bl.a. byggande och förbättrande av vägar, gång- och cykelleder, broar, tunnlar och vägbelysning.

Vägens skick och underhåll

NTM-centralen har till uppgift att sörja för landsvägarnas skick så att det är möjligt att genomföra fungerande och säkra transporter under alla tider på dygnet i hela landet. Det finns cirka 78 000 km landsvägar att underhålla. Av dessa består cirka 700 km av motorvägar och cirka 5 000 km av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det cirka 14 800 broar.

Trafikuppgifternas arbetsfördelning

NTM-centralerna verkar under ledning av Trafikledsverket. Trafikledsverket tar hand om verkställandet av den nationella servicenivån. NTM-centralen beställer allt underhålls- och byggarbete av upphandlade entreprenörer. Statens specialbolag Traffic Management Finland Group (TMFG) ansvarar för vägtrafikens trafikstyrningsuppgifter. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för trafikens tillstånd, behörigheter, tillsyn och säkerhet.


Regional information