Navigeringsmeny
Kunnossapito-niitot-ja-vesakonraivaukset-ingressi

Slåtter och slyröjning

Grönområdena kring landsvägarna som sköts är i huvudsak gräs- och skogsområden. Grönområdenas underhållsåtgärder genomförs i enlighet med en skötselklass för grönområden som fastställts för varje vägavsnitt. Skötselklasserna har delats in i tre huvudklasser genom att granska trafikledens position i nätverket, markanvändningen och omgivningen. Målet med skötseln är att beakta omgivningens utgångspunkter och de vårdresurser som står till förfogande, samt minska trafikledshållningens och trafikens skadeverkningar på den biologiska mångfalden.

Slåtter av vägrenar

Syftet med slåtter av gräsområden är att

  • hålla sikten god för trafiken
  • minska slyväxten
  • förhindra gräset från att vikas ut på körbanan
  • främja dikenas funktion, samt
  • hålla trafikmiljön prydlig och tydlig

Slåttergångerna och tidpunkterna för dem fastställs på basis av skötselklasserna

Slåtter av vägrenarna utförs vanligen från mitten av juni tull slutet av augusti. Antalet slåttergånger beror på landsvägarnas skötselklasser. Största delen av landsvägarna ingår i en skötselklass där gräset slås en gång per sommar. I livligare regioner samt längs huvudvägar och stamvägar slås gräset vanligtvis två gånger per sommar. På små delar av vägnätet slås gräset tre till fyra gånger per sommar. Sådana områden ligger ofta i tätorter eller andra specialområden som ligger på en central plats.

På vägområden med den livligaste trafiken inleds slåttern i mitten av juni. På det mindre trafikerade vägnätet börjar man vanligen slå gräset i början av juli. Antalet slåttergånger påverkas av tillväxthastigheten som varierar från år till år beroende på vädret. Dessutom inkluderas regionspecifika preciseringar gällande slåttern i skötselentreprenaderna.

I skötseln av landsvägarnas gräsområden ingår förutom slåttergångerna och områdena som ska slås även övriga kvalitetskrav som man kan bekanta sig med närmare i Trafikverkets anvisning Viherrakentaminen ja ‑hoito tieympäristössä (Grönbyggande och -skötsel i vägmiljön). En länk till anvisningen finns längst ner.

Slåttern ökar florans mångfald

Av säkerhetsskäl kan man inte helt låta bli att slå vägrenarna. Tidigare inleddes slåttern i mitten av juni även på det mindre trafikerade vägnätet, men tidpunkten har skjutits upp för att bättre beakta fält- och ängsblommornas blomning. Slåttersäsongen är kort eftersom man strävar efter att slutföra slåttern innan skolorna börjar. Slåttern genomförs på ett ekonomiskt sätt, och möjligheterna att skräddarsy tidpunkterna för slåttern av olika vägavsnitt enligt florans blomningstidpunkt är mycket små. På några vägavsnitt strävar man efter att främja fortbeståndet av utrotningshotade växtarter genom att begränsa slåttern. Årligen upprepad slåtter ökar i varje fall växtlighetens mångfald.

Slyröjning

Slyröjningen genomförs mot slutet av sommaren och på hösten. På största delen av landsvägarna röjs slyna vart tredje år. På landsvägars anslutningsområden röjs slyna årligen. Viltfarliga områden på huvudvägar och vägavsnitt i närheten av skolor röjs också oftare. Preciseringar som relaterar till dessa fastställs i de regionala skötselentreprenaderna.

Röjningar för att bevara sikten på privata väganslutningar är på väglagens ansvar.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
  • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)