Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat-opasteet-mainonta tien varrella-ingressi_sv

Reklam och annonsering invid vägar 

Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren blir utplacerad ska man bekanta sig med bestämmelserna om reklam och annonsering invid vägar. Placeringen av reklamen kan förutsätta att man gör en anmälan och erhåller ett jakande beslut (permanent reklam vid vägkanten), följer föreskriften, begär ett utlåtande och/eller ansöker om tillstånd.

Vägledning till evenemang som möten, informationsevenemang, nöjen, bröllop eller dylika icke-kommersiella händelser samt sociala, politiska eller ideella evenemang kan utföras med hjälp av en tillfällig annons, vars utseende och användning bestäms av Traficoms föreskrift om reklam och annonsering invid vägar.

På byggnaden eller i dess närhet kan man utanför detaljplanerat område göra reklam för den verksamhet som utövas på anläggningen genom att följa kapitel 4 i föreskriften av Transport- och kommunikationsverket.

Ett tillfälligt informationsmärke (G42) är ett informationsmärke enligt vägtrafiklagen med vilken man kan informera om kommersiella publikevenemang som är begränsade till sin längd, vanligen från några dagar till högst några veckor långa och som inte kan skyltas med andra informationsmärken. Ovan nämnda evenemang kan till exempel vara tillfällig försäljningsverksamhet (bärförsäljning, sommarkafé), cirkus, sommarteater, mässor.

För att placera ut ett tillfälligt informationsmärke krävs NTM-centralens tillstånd. 

Med permanenta reklamskyltar vid vägkanten avses reklam, annonser och affischer som man placerat i en fast konstruktion eller anordning vid en väg och vars information i bild- eller textform huvudsakligen är avsedd att vara synlig för väganvändarna.

Reklam invid vägar

Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren placeras ut ska en anmälan göras till NTM-centralen och ett jakande beslut erhållas ifall reklamen placeras utanför detaljplanerat område. 

Handläggningstiden för anmälan är högst 30 dagar. Ett jakande beslut om att placera ut reklamen kostar 320 euro och ett nekande beslut 55 euro. Beslutets giltighetstid är högst 10 år.

Använda e-tjänsten för att uträdda ärenden. E-tjänsten kräver identifiering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Reklamen och reklamanordningens placering  

Vid placering av reklamen ska man också ta i beaktande att byggande på landsvägens skyddsområde är begränsat. Anordningen eller konstruktionen där reklamen placeras ska i första hand finnas utanför landsvägens skyddsområde.

Aktuellt

Ändringar i anmälan från och med början av 2022

Användningen av den elektroniska anmälningsblanketten har upphört. Från och med början av 2022 har man övergått till att använda e-tjänsten. 

Du kan logga in i e-tjänsten på adressenhttps://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

5) utlåtande om hörande av granne av den lokala NTM-centralen om reklamanordningen är placerad på landsvägens skyddsområde

Bilagor som behövs för anmälan

1) en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen,

2) en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning), om det är frågan om en reklamanordning där bilden byts ut ska sökanden även ange hur ofta reklamen byts ut och på vilket sätt,

3) en utredning över markägarens eller -innehavarens samtycke till placering av reklam på hans eller hennes mark och

4) en utredning över rutten för att underhålla reklamen.

Ett jakande beslut om placeringen av reklamen kan ges om reklamen inte äventyrar trafiksäkerheten, orsakar olägenheter för väghållningen och passar in i miljön så bra som möjligt. Dessutom ska reklamens placering och utseende uppfylla kraven i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Om placeringen av reklamen för landsvägsanvändare är på ett detaljplanerat område ska NTM-centralen höras som granne

Innan tillstånd för reklamåtgärd beviljas ska utlåtande begäras av NTM-centralen i Birkaland. Den kommun som behandlar åtgärdstillståndet eller den som placerat reklamanordningen kan begära om utlåtandet. NTM-centralen bedömer placeringen av reklamställningen och reklamens utseende ur trafiksäkerhetssynvinkel och yttrar sig som granne i ärendet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Begäran om utlåtande kan skickas antingen per e-post till [email protected] eller per post till adressen NTM-centralen i Birkaland, Registraturen, PB 297, 33101 Tammerfors.

Till begäran om utlåtande ska man alltid bifoga:

  • det noggrannaste, gällande planutdraget (detaljplan, stranddetaljplan, delgeneralplan, generalplan) och planbestämmelser
  • en översiktskarta (1:1000, 1:2000) varav tomtens läge samt reklamanordningens placering och riktning i förhållande till landsvägen framgår
  • en bild eller beskrivning av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning)
  • om det är fråga om en reklamanordning där bilden byts ska sökanden även ange hur ofta reklamen byts ut och på vilket sätt

Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
  • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 14.03.2024