Avaa chat-ikkuna

Gång- och cykeltrafiken främjas i vardagen och vid resor

Resekedjor och infartsparkering
Främjande av cykelturism och EuroVelo
Mikromobilitet
Vintercykling

Lapsi pyöräilemässä pyöräilyväylällä kesäisenä päivänä.

Gång- och cykeltrafikens roll som en del av trafiksystemet och människornas vardag har under de senaste åren fått en allt viktigare ställning. Genom att främja gång- och cykeltrafiken stöder man människor att allt oftare välja hållbara färdsätt som en del av vardagen.

I centrum av att främja gång och cykling står också trafiksäkerheten. I vägtrafiken har trafiksäkerhetsarbetet redan länge styrts av nollvisionen. Visionen är att alla trafikformer är så säkra som möjligt före 2050 så att ingen behöver omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. NTM-centralerna utför också trafiksäkerhetsarbete när det gäller gång och cykling.

NTM-centralerna utvecklar och finansierar anslutningsparkeringsobjekt i statens landsvägsnät och främjar därmed genomförandet av smidiga resekedjor. Utöver detta främjar NTM-centralerna också möjligheterna till cykelturism och vintercykling. I verksamheten beaktas också nya fenomen, såsom mikromobilitet och nya transportformer.

Resekedjor och infartsparkering

Liityntäpysäköinnin liikennemerkki.

NTM-centralerna främjar resekedjornas funktion genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna och NTM-centralerna har en central roll i fastställandet av behovet av anslutningsparkering för knuthållplatser i statens landsvägsnät. Med resekedja avses att olika trafikformer kombineras till en smidig helhet. Utvecklingen av anslutningsparkeringen är en del av resekedjornas funktion. Parkeringsplatserna kan också betjäna samåkare.

NTM-centralerna utvecklar och finansierar anslutningsparkeringsobjekt i statens landsvägsnät tillsammans med kommunerna. Trafikledsverket ansvarar tillsammans med kommunerna för utvecklingen och finansieringen av stationernas anslutningsparkering.

Främjande av cykelturism och EuroVelo

Främjandet av cykelturismen är en av åtgärderna i kommunikationsministeriets program för främjande av gång och cykling. Cykelturismens popularitet har ökat under de senaste åren. Utvecklingen av en hållbar turismform ger regionen ekonomiska fördelar och dragningskraft. Dessutom är det lätt för lokalbefolkningen att på cykel bekanta sig med objekten och tjänsterna i sitt område. NTM-centralerna har till exempel finansierat olika cykelturismprojekt. Cykelturismen stöds vid NTM-centralerna också med nya trafikförbindelser samt med nya vägvisare och skyltar på gång- och cykelvägar. 

EuroVelo är ett projekt som främjas av Europeiska cykelförbundet och med vars hjälp det transeuropeiska nätverket av cykelvägar utvecklas. NTM-centralerna har deltagit i att förbättra fastställandet av EuroVelo-rutterna för internationell cykling i Finland och utmärkningen av rutten i terrängen med skyltar enligt vägtrafiklagen. Traficom har beviljat kommunerna statsunderstöd för utmärkning av EuroVelo 10-rutten i terrängen med skyltar enligt vägtrafiklagen vid gatunätsobjekt. Du kan läsa mer om EuroVelo i Responskanalen.

Mikromobilitet

Parkissa oleva potkulauta ja jalka sähköpotkulaudan päällä.

Utmaningarna för vägtrafiksäkerheten ökar på grund av nya former av rörlighet. Till exempel har elsparkcyklarna blivit mycket populära. Det nationella målet är att genomföra de åtgärder som presenteras i den riksomfattande trafiksäkerhetsstrategin bland annat för att minska riskerna och olägenheterna av mikromobilitet.

I utredningar och planer som gäller landsvägar beaktas i stor utsträckning behoven av hela trafiksystemet och mobilitetsbehov. NTM-centralerna samarbetar med olika aktörer, till exempel genom att delta i trafiksäkerhetsgruppernas verksamhet i städerna. Möjligheterna och utmaningarna med mikromobilitet behandlas aktivt i dessa sammanhang. Städerna ansvarar för de åtgärder som gäller trafiken i gatunätet.

Vintercykling

Cykling är ett trevligt sätt att röra sig även på vintern. Det lönar sig att reservera lite mer tid för resan, eftersom det är bra att anpassa körstilen till vinterväglaget. Vägytorna kan tidvis vara hala eller ojämna, och därför är tålamod en trumf. När man cyklar på vintern är det bra att förutse situationer och undvika plötsliga rörelser. Även cyklister ska visa riktmärke och detta framhävs på vintern.

Utöver ett lugnt körsätt garanterar ändamålsenlig utrustning och säkerställande av den egna synligheten en bra vintercykelupplevelse. Ljus och reflexer garanterar att man syns, dubbdäck ökar säkerheten och cykelns kontrollerbarhet. Eftersom fallrisken är större på vintern, framhävs betydelsen av användningen av cykelhjälm ytterligare på vintern.

Vid NTM-centralen arbetar man varje dag för att möjliggöra gång- och cykeltrafik året runt. Målet med huvudlederna för gång- och cykelvägar är att betjäna trafikanterna så bra som möjligt även när det finns snö och is. Nivån på skötseln av gång- och cykelvägar bestäms enligt underhållsklasserna. Oavsett om det är fråga om en trafikled som sköts av NTM-centralen eller staden är målet att kvaliteten på skötseln ska vara enhetlig på hela rutten. Vinterunderhållet förutses också med nybeläggning, eftersom en beläggning i gott skick också underlättar vinterunderhållet av farleden.


Regional information


ta kontakt

Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen mån-fre kl. 9-15
  • ​​​​​​Kundservice 0295 020 600 mån-fre kl. 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • ​​E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

  • Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 25.01.2024