Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille-ingressi_sv

Undantagslov för landsvägar under menförestid

I enstaka, oförutsebara fall kan NTM-centralen mot en avgift bevilja ett tillfälligt transporttillstånd för vägar med viktbegränsning. Vid tillståndsbehandlingen tar man hänsyn till hur nödvändig transporten är och hur mycket den väger. Inget undantagstillstånd behövs för transporter som klassificeras som livsviktiga.

Ansöka om tillstånd

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till den NTM-central inom vars område vägen med viktbegränsning är belägen.

Behandlingen av tillståndsansökan tar ett par arbetsdagar. Tillståndet kostar 110 euro och beviljas inte per telefon.

Exempel på transporter som kräver undantagstillstånd:

 • Virke
 • Marksubstanser
 • Bränsle (förutom när det inte är möjligt att förutse transporten på grund av förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek)
 • Industrigödsel
 • Byggnadsmaterial
 • Skogs- och byggarbetsmaskiner
 • Specialtransporter

I regel används en viktbegränsning på 12 ton och endast i undantagsfall används en begränsning på 4 ton. Viktbegränsningarna gäller inte livsviktiga transporter.

Bland annat följande transport räknas som livsviktiga:

 • Utryckningsfordon
 • Väghållningsfordon
 • Bussar i linjetrafik
 • Pendeltrafik (pendling med tungt fordon utan last till arbetsplatsen)
 • Mjölktransporter
 • Energiförsörjningens regelbundna torvtransporter och liknande som är nödvändiga för den dagliga verksamheten i ett kraftverk
 • Slaktdjurstransporter
 • Flyttning av tunga jordbruksfordon på grund av vårsådd samt utsädestransporter och liknande
 • Djurfoder-, strötorv- och bränsletransporter (när det inte är möjligt att förutse transporten på grund av förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek)
 • Transporter av hushållsavfall (kommunens lagstadgade transporter enligt en överenskommen tidtabell)
 • Gårdsspecifik körning av flytgödsel
 • Transport av dagligvaror till butiker
 • Butiksbilar

  Prognosen för behovet av att införa viktbegränsningar görs vid årsskiftet. Prognosen justeras i början av mars när prognosen om hur svår vårens tjällossning kommer att vara blir klar. Man följer aktivt väderleksförhållanden under våren och rapporterar regelbundet om utbredningen av tjällossningen och viktbegränsningsbehoven.

Vägtrafikantlinjen

betjänar dygnet runt på nummer 0200 2100 (lna/mta). Den informerar om vägnätets skick och trafikproblem.


Regional information


Uppdaterad: 20.02.2024