Navigeringsmeny

Liikenne-luvat-opasteet-palvelukohdeopasteet-ingressi_sv

Informationsmärken

Tillstånd ska ansökas hos NTM-centralen för skyltar i vägområdet. Handläggningen av ansökningarna tar vanligen 4–6 veckor.  Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.

I samband med ett jakande tillståndsbeslut skickas skyltarnas dimensionsritningar, en karta över var de placeras samt anvisningar för hur de ska resas upp. Informationsmärkena får inte skaffas innan tillståndsbeslutet har kommit.

Behandlingsavgifter

  • Ett positivt beslut om informationsskylt för serviceinrättning 350 €.
  • Positivt beslut om adressvägvisare till serviceinrättning samt förhandsmärke 180 €.
  • Positivt beslut om adressvägvisare samt förhandsmärke 180 €.
  • Förnyande av giltigt tillstånd utan ändringar 100 €
  • Handläggningsavgiften för ett nekande beslut är 50 €. 

Ansök enklast med den elektroniska blanketten.

Elektroniska blanketter   

Du kan också ladda ner en blankett på svenska:

Blanketten ska skickas som bilaga med e-post till e registratur.birkaland(a)ntm-centralen.fi. Vid behov kan du skriva ut pappersblanketterna och skicka in dem per post till NTM-centralen i Birkaland, Registraturen, PB 297, 33101 Tammerfors.

Till ansökningsblanketten ska alltid bifogas:

  • en karta där objektets placering framgår samt eventuella önskemål om placeringen av skyltarna
  • Information om tjänsterna som erbjuds på objektet, antalet kundplatser, öppettider osv.

Beviljandet av tillstånd för ett informationsmärke påverkas bl.a. av de tjänster som erbjuds på inrättningen, tjänsternas nivå och inrättningens läge samt övriga tjänster i närområdet. En förutsättning för anordnandet av skyltningen är att de tjänster som påvisas med skylten finns tillgängliga på servicestället under typiska och regelbundna tider och att objektet uppfyller förutsättningarna för beviljandet av märket.

Om den inrättning för vilken vägvisning ansöks erbjuder flera olika tjänster, vars beteckningar (högst tre) man vill ha med i informationsmärket så ska den sökande prioritera tjänsterna i ansökan.

Ytterligare information fås från Trafikens kundservice, tel 0295 020 600 (vardagar kl 9-16)

​​​​​​​Kaffande, montering och underhåll av skyltar

Tillståndstagaren ansvarar på egen kostnad för att skaffa, montera och underhålla skyltarna. Tillståndstagaren skaffar skylten av en tillverkare vars produkter är CE-märkta (SFS-EN 12899 och SFS-EN 1090).

Informationstavlor för serviceinrättningar

Exempel av informationstavlor för serviceanläggningar

Informationsmärkena för serviceanläggningar är avsedda för alla vägtrafikanter och används för skyltning av serviceföretag och -funktioner samt platser med ett stort besökarantal. På en informationstavla kan det finnas 1–3 kännetecken som uppfyller kriterierna. Den främsta utgångspunkten för vägvisningslösningarna är de trafikmässiga behoven för vägtrafikanten och vägvisningen.

Adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken

Exempel av adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken         Exempel av adressvägvisare till serviceanläggning och förhandsmärken

Adressvägvisare till serviceinrättning används för att informera om mindre serviceinrättningar. På tavlan kan det bara finnas ett kännetecken på brun botten.

Adressvägvisare på svart bottenfärg och förhandsmärken

Exempel av adressvägvisare på svart bottenfärg och förhandsmärken

Till de viktigaste ämbetsverken och inrättningarna samt industri- och affärsverken i tätorter ges vägvisning med adressvägvisare på svart botten. Utanför tätorten kan man efter prövning (bl.a. trafikmässiga orsaker) använda adressvägvisare också för att informera om andra företag.

Adressvägvisare med brun eller svart bottenfärg används enbart för lokalvägvisning, alltså för vägvisning från den närmaste landsvägen. Den kan inte användas för vägvisning till ett mål från en landsväg i riktning mot en annan landsväg.

Förhandsmärke för adressvägvisare

Adressvägvisare används på landsvägar om vägens hastighetsbegränsning är 80 km/h eller högre eller om anslutningen till ett objekt är belägen på en farlig plats med tanke på sikten.


Regional information