Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat-opasteet-palvelukohdeopasteet-ingressi_sv

Informationsmärken för serviceanläggningar och adressvägvisare med svart botten

Vägtrafikanter på landsvägar betjänas från en plats till en annan med informationstavlor och skyltar. De tjänster som vägtrafikanten behöver under resans gång kan anvisas med informationsmärken som är avsedda för skyltning av serviceanläggningar. I de flesta fall har vägtrafikanten på förhand sökt information om tjänsterna och dess läge, varvid informationsmärkenas viktigaste uppgift är att säkerställa att du närmar dig serviceanläggningen. Den serviceanläggning som anvisas bör ha en tillräcklig servicenivå och de tjänster som anvisas med informationsmärket ska vara tillgängliga under allmänna och regelbundna tider. Vid serviceanläggningen bör det också finnas tillräckligt med parkeringsplatser med beaktande av antal besökare.

Adressvägvisare med svart botten kan användas i tätorter för att vägleda till ämbetsverk, anläggningar samt industri- och affärsverk. Utanför tätorten kan adressvägvisare användas för att vägleda även till andra enskilda objekt.

Skylt för serviceanläggning och adressvägvisare på svart botten placeras på vägområdet och tillstånd ska sökas hos NTM-centralen. Handläggningen av ansökningar är i allmänhet 4-6 veckor. Under rusningstider på våren och sommaren är det skäl att förbereda sig på en längre handläggningstid.

Med det beviljade tillståndsbeslutet bifogas dimensionsritningar för skyltar, en karta över skyltarnas placering samt anvisning för montering av skyltar. Informationsmärken får ej införskaffas före erhållet tillståndsbeslut.

Anvisningen för vägvisning fastställer skyltningsprinciper för serviceanläggningar och förutsättning för användning av vägmärken. Anvisningen avses att användas av serviceanläggningens före- tagare som stöd för vägvisningsplanering till anläggningen samt att användas vid tillståndsprövning för beviljande myndighet.

Anvisningen används på landsvägar för att anvisa tjänster för alla trafikanter och den kan också tillämpas på gator och enskilda vägar.

I anvisningen om vägvisning har vägtrafiklagen (729/2018) beaktats som trädde i kraft 1.6.2020. Här har tillagts de nya informationsmärkenas symboler gällande bränsledistribution (G11.1-G11.4), terrängskidcentrats beteckning (G32) samt tillfälligt informationsmärke (G42). Dessutom ändrades användningen av brun- och blåbaserade kännetecken på samma informationsmärke för serviceanläggning och beteckningarna kan fritt kombineras.

Aktuell information

 

Uppdatering till Trafikledsverkets anvisningar för service-vägvisningar

 

Trafikledsverket har uppdaterat anvisningar för service-vägvisning. I uppdateringen har beaktats vägtrafiklagen (729/2018) som trädde i kraft 1.6.2020. Här har tillagts de nya informationsmärkenas symboler gällande bränsledistribution (G11.1-G11.4), terrängskid- centrats beteckning (G32) samt tillfälligt informationsmärke (G42). Dessutom ändrades användningen av brun- och blåbaserade kännetecken på samma informationsmärke för serviceanläggning och beteckningarna kan fritt kombineras. Skyltning av serviceanläggning ska före ingången av juni 2030 motsvara vägtrafiklagen och skyltningsanvisningen som trädde i kraft 1.6.2020.

Anvisningen för vägvisning fastställer skyltningsprinciper för serviceanläggningar och förutsättning för användning av vägmärken. Anvisningen avses att användas av serviceanläggningens företagare som stöd för vägvisningsplanering till anläggningen samt att användas vid tillståndsprövning för beviljande myndighet. 

Anvisningen används på landsvägar för att anvisa tjänster för alla trafikanter och den kan också tillämpas på gator och enskilda vägar.

Anvisning för vägvisning till serviceanläggning (på finska) (pdf, julkaisut.vayla.fi)

Avgifter

 • Positivt beslut om informationsskylt för serviceinrättning 385 euro
 • Positivt beslut om adressvägvisare till serviceinrättning samt förhandsmärke 200 euro
 • Positivt beslut om adressvägvisare samt förhandsmärke 200 euro
 • Förnyande av giltigt tillstånd utan ändringar 110 euro
 • Nekande beslut 55 euro
 • Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälftenav den tillståndavgift som tas ut, dock högst 50 euro. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

Med vilken blankett ansöker jag för tillstånd?

Använd i första hand E-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antigen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Alternativt ansökningssätt

Du kan också använda en utskriftsbar blankett. OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separat handläggningsavgift.

Skicka ansökningsblanketten jämte övriga bilagor per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Till ansökningsblanketten ska alltid bifogas:

 • en karta där objektets placering framgår samt eventuella önskemål om placeringen av skyltarna
 • Information om tjänsterna som erbjuds på objektet, antalet kundplatser, öppettider osv.

Beviljandet av tillstånd för ett informationsmärke påverkas bl.a. av de tjänster som erbjuds på inrättningen, tjänsternas nivå och inrättningens läge samt övriga tjänster i närområdet. En förutsättning för anordnandet av skyltningen är att de tjänster som påvisas med skylten finns tillgängliga på servicestället under typiska och regelbundna tider och att objektet uppfyller förutsättningarna för beviljandet av märket.

Om den inrättning för vilken vägvisning ansöks erbjuder flera olika tjänster, vars beteckningar (högst tre) man vill ha med i informationsmärket så ska den sökande prioritera tjänsterna i ansökan.

Ytterligare information fås från Trafikens kundservice, tel 0295 020 600 (vardagar kl 9-16)

Anskaffning, montering och underhåll av skyltar

Tillståndshavaren ansvarar på egen kostnad för att skaffa, montera och underhålla skyltarna. Tillståndshavaren skaffar skylten av en tillverkare vars produkter är CE-märkta (SFS-EN 12899 och SFS-EN 1090).

Informationstavlor för serviceinrättningar

Serviceanläggningens informationstavlor kan ge vägledning till en anläggning som anvisats av informationsbeteckning F46 och G7-G40, där det ska finnas tillräcklig servicenivå. De tjänster som anvisats på informationsmärket ska finnas tillgängliga under allmänna och regelbundna tider utan förhandsbokning.

Med serviceanläggning avses i detta sammanhang tjänster och funktioner som är öppna för alla trafikanter (servicestationer, rastplatser, måltids- och inkvarteringstjänster utan förhandsbok- ning osv.) samt tjänster inom fritidsturism och motion (sevärdheter, aktiviteter, landsbygdsföretag osv.).

Vägtrafikanten bildar en uppfattning av tjänsterna på basis av de symboler som används på informationsmärkena och därför ska tjänsterna vid anläggningen motsvara åtminstone den bild som fåtts på basis av vägvisningen. Vid serviceanläggningen bör det också finnas tillräckligt med parkeringsplatser med beaktande av antal besökare. På informationsmärkena för serviceanläggningar kan endast användas de symboler som motsvarar servicenivån och som uppfyller kriterierna för användningen av symbolerna.

Utgångspunkten för vägvisningen till serviceanläggningar är att trafikanten vägleds nära anläggningen genom vägvisning i vägnätet, varefter serviceanläggningen skyltas som nära anvisning från närmaste landsväg.

Serviceanläggningens adressvägvisare och påbudsmärken 

Adressvägvisaren för en serviceanläggning kan användas för att ge vägledning till en anläggning avsedd för fritidsturism. I adressvägvisaren för en serviceanläggning kan man använda ett brunbaserat användarnamn och tjänsten ska vara tillgänglig under allmänna och regelbundna tider utan förhandsbokning.

Adressvägvisaren för serviceanläggningen används i allmänhet endast för nära anvisning, dvs. adressvägvisaren placeras på lands- vägens anslutning till anläggningen, inte i riktning mot landsvägen.

Påbudsmärke för serviceanläggningens adressvägvisare

Påbudsmärket för adressvägvisare för serviceanläggning kan användas som påbudsmärke för adressvägvisare för anläggningen när hastighetsbegränsningen på vägen är 80 km/h eller högre, väg- anslutningen till anläggningen är dåligt synlig, väganslutningen är belägen på en plats som är farlig eller anläggningen är rikligt trafikerad.

Adressvägvisare med svart botten och påbudsmärken

Adressvägvisare med svart botten kan användas i tätorter för att vägleda till ämbetsverk, anläggningar samt industri- och affärsverk. Utanför tätorten kan adressvägvisare användas för att vägleda även till andra enskilda objekt.

Svartbottnad adressvägvisare kan i vissa fall också använd- as för vägvisning till serviceanläggning avsedd för vägtrafi- kanter och då kan adressvägvisaren använda blå symboler för serviceanläggningens informationsmärken (G7-G20). 

Adressvägvisaren med svart botten används i allmänhet endast för nära anvisning, dvs. adressvägvisaren placeras på landsvägens anslutning till anläggningen, inte i riktning mot landsvägen.

Påbudsmärke för adressvägvisare

Påbudsmärket för adressvägvisare för serviceanläggning kan användas som påbudsmärke för adressvägvisare för anläggningen när hastighetsbegränsningen på vägen är 80 km/h eller högre, väg- anslutningen till anläggningen är dåligt synlig, väganslutningen är belägen på en plats som är farlig eller anläggningen är rikligt trafikerad.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 11.03.2024