Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Valtionavustukset-ingressi_sv

Statsunderstöd

Statsunderstöd åt kommuner för inköp och utveckling av offentlig persontrafikservice

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar statsunderstöd för kommuner som ansökt om understöd för inköp och utveckling av offentlig persontrafikservice inom sitt område. Statsunderstöd kan beviljas utifrån lagen om transportservice (320/2017) för köp av trafik enligt trafikavtalsförordningen och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter samt planering, utveckling eller försöksprojekt av trafiktjänster, till exempel utarbetning av en regional kollektivtrafiksplan, utvecklingsplan för kollektivtrafikstjänster och infrastruktur eller kollektivtrafiksförsök.

Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för anslaget som trafik- och kommunikationsministeriet beviljar NTM-centralerna. Man kan ansöka om statsunderstöd för upphandling av trafiktjänster enligt trafikavtalsförordningen och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter enligt sökanvisningarna för kostnaderna för det gällande året.

Godtagbara kostnader för statsunderstöd är de nettokostnader som uppstår för den sökande vid upphandling av trafiktjänster. Godtagbara kostnader för ersättning för fullgörande av prisskyldigheter är de kostnader som uppstår för den sökande vid ersättning av godkända biljettprodukter. Trafiktjänsterna ska upphandlas som konkurrensutsättning enligt upphandlingsförordningen, men om det är fråga om upphandling gjord utan konkurrensutsättning, är nettokostnaderna som definierats i trafikavtalsförordningen godtagbara. Ersättning för fullgörande av prisskyldigheter kan inte allokeras till trafik som produceras på marknadsvillkor.

Utvecklingsprojekt bör vara tidsmässigt begränsade och resultaten från projekten ska vara offentliga. Projekten kan vara ett- eller fleråriga. NTM-centralen fattar ändå beslut om understöden årligen utifrån ansökan som riktats till NTM-centralen och det tillgängliga anslaget. Projekten ska genomföras så förmånligt som möjligt för samhället. De ska vid behov konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Att skicka understödsansökan

Rekommenderat söksätt: E-tjänst och ansökningsblankett (Regionförvaltningens e-tjänst)
Man kan spara ansökan medan den skapas och återvända till den senare för att fortsätta med den. Understödsprocessen i e-tjänsten framskrider smidigt i olika skeden och kunden kan följa med hur sina ärenden framskrider i e-tjänsten från arbetsbordet. I e-tjänsten används stark autentisering.

Regionförvaltningens e-tjänst

välj i e-tjänsten "Tjänster för trafik" och sedan ansökningstyp "Statsunderstöd för offentlig persontrafikservice".

Anvisningar:

NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) behandlar utbetalningsansökningar för offentlig persontrafikservice som beviljats statsunderstöd.

Om understödet har ansökts om elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst, kan man lämna en utbetalningsansökning med bilagor i e-tjänstens utbetalnings-flik.

Om du har ansökt om understöd på en utskriven blankett, ska du skicka en utbetalningsansökan som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till NTM-centralens registratur eller UF-centrets utbetalningsenhet. Mer information om ansökning om utbetalning och de blanketter som behövs hittar du på UF-centrets webbplats.

Ansök om utbetalning –trafik (keha-keskus.fi)


Regional information


Uppdaterad: 07.05.2024