Navigeringsmeny

Lönegaranti - ingressi

Lönegaranti

Aktuellt

Ansökning om lönegaranti

Lönegaranti tryggar arbetstagarnas löner och andra på arbetsförhållande grundade fordringar när arbetsgivaren inte kan betala dem på grund av insolvens. Handläggningen av lönegarantiärenden har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland.

Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre (3) månader efter att fordran förfallit till betalning. Om den sista dagen av den utsatta tiden infaller på ett veckoslut, en söckenhelg eller en allmän ledig dag, kan ansökan lämnas in ännu följande vardag. För att genomföra kundernas lika behandling, ska också sökningar som tillställts elektroniskt lämnas in senast före klockan 16.15 då ämbetsverken stängs på tidsfristens sista dag.

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Tjänsten är avsedd för privatpersoner, fackföreningar och konkursboen. Tjänsten kräver en stark autentisering vid inloggningen (såsom bankkoder och mobilcertifikat).

Om du inte har möjlighet att använda den elektroniska kundtjänsten, kan du skicka ansökan per post till NTM-centralen i Nyland eller per tjänsten för säker post genom att välja som mottagare NTM-centralen i Nyland / lönegaranti (tjänsten kräver registrering). Lönegarantiansökan kan också lämnas in till vilken NTM-central eller arbets- och näringsbyrå som helst.

Allmänt om lönegaranti

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Bekanta dig med ansökningsförfarandet på de nedre sidorna. Observera att du kan ansöka om lönegaranti endast på de sätt som beskrivs på dessa sidor. Använd alltså inte till exempel webbplatsen palkkaturva.fi.

Om lönegarantiansökningarnas behandlingstider

Den uppskattade behandlingstiden för en lönegarantiansökan är i genomsnitt 6 månader från att ansökan har lämnats in. Uppskattningen baserar sig på medeltalet av behandlingstiden för ansökningar. Behandlingstiden för ansökningar varierar mellan 1 och 9 månader och den kan vara längre än medeltalet speciellt i ärenden som behöver tilläggsutredning. Ca 85 procent av ansökningarna behandlas inom en tid kortare än 8 månader och ca 96 procent inom en tid kortare än ett år.

Obs.! Kundtjänsten vet inte när du får beslutet eller hur länge behandlingen av din ansökan tar. Om det fattas uppgifter eller bilagor i din ansökan, kontaktar NTM-centralen dig.


Regional information


Uppdaterad: 21.05.2024