Navigeringsmeny

Lönegaranti - ingressi

Lönegaranti

Aktuellt

  • Genom de lagändringar som träder i kraft 1.7.2021 har det maximala lönegarantibelopp som med stöd av lönegarantilagen betalas per arbetstagare höjts från 15 200 euro till 19 000 euro. Det maximala beloppet av skadestånd eller gottgörelse som med stöd av lagen om lönegaranti för sjömän betalas per arbetstagare har höjts från 15 200 euro till 19 000 euro.  

    Det nya maximibeloppet tillämpas på fordringar för vilka tidsfristen enligt lönegarantilagen eller lagen om lönegaranti för sjömän löper ut den 1 juli 2021 eller därefter. Om en sådan fordran har avgjorts genom ett lönegarantibeslut före ikraftträdandet av denna lag och beloppet av den lönegaranti som betalats eller sökts på grund av maximibeloppet har begränsats till 15 200 euro, kan en fordran som grundar sig på det maximibelopp som föreskrivs i denna lag dock trots 4 § genom en ny ansökan sökas enligt lönegarantin senast den 31 augusti 2021.  Länk till lagändringen.

  • UF-centret och NTM-centralen börjar använda förmånsuppgifter i inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021 (pdf, keha-keskus.fi)

Ansökning om lönegaranti

Handläggningen av lönegarantiärenden har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland. Den förväntade behandlingstiden för lönegarantiansökan är ca fem (5) månader räknat från inlämnandet av ansökan.

Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre (3) månader efter att fordran förfallit till betalning. Om den sista dagen av den utsatta tiden infaller på ett veckoslut, en söckenhelg eller en allmän ledig dag, kan ansökan lämnas in ännu följande vardag. Ansökan ska lämnas in senast före klockan 16.15 då ämbetsverken stängs på tidsfristens sista dag. För att genomföra kundernas lika behandling, blir ansökningar som tillställts elektroniskt och som har lämnats på ämbetsverkens öppethållningsdagar efter kl. 16.15.00, anhängiga följande vardag.

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Tjänsten är avsedd för privatpersoner och fackföreningar. Tjänsten kräver en stark autentisering vid inloggningen (såsom bankkoder och mobilcertifikat). Vi rekommenderar att ansöka om lönegaranti elektroniskt.

Ansökan kan vid behov också skickas per post till NTM-centralen i Nyland eller skickas per tjänsten för säker post genom att välja som mottagare NTM-centralen i Nyland / lönegaranti (tjänsten kräver registrering). Lönegarantiansökan kan också lämnas in till vilken NTM-central eller arbets- och näringsbyrå som helst.

Lönegarantisystemet

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Bekanta dig med ansökningsförfarandet på de nedre sidorna. Observera att du kan ansöka om lönegaranti endast på de sätt som beskrivs på dessa sidor. Använd alltså inte till exempel webbplatsen palkkaturva.fi.

Sysselsättningsfonden betalar årligen i efterskott till staten skillnaden mellan de belopp som har betalts enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna uppburna kapitalbeloppen. Medlen som behövs för detta samlas in i form av arbetslöshetsförsäkringspremier från arbetsgivaren.


Regional information