Navigeringsmeny

Lönegaranti - ingressi

Lönegaranti

Aktuellt

Ansökning om lönegaranti

Handläggningen av lönegarantiärenden har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland. Den förväntade handläggningstiden för en lönegarantiansökan är i genomsnitt fyra (4) månader från inlämnandet av ansökan. Uppskattningen baserar sig på genomsnittet av de realiserade handläggningstiderna, det vill säga i ärenden som kräver tilläggsutredningar kan handläggningstiden också bli längre.

Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre (3) månader efter att fordran förfallit till betalning. Om den sista dagen av den utsatta tiden infaller på ett veckoslut, en söckenhelg eller en allmän ledig dag, kan ansökan lämnas in ännu följande vardag. Ansökan ska lämnas in senast före klockan 16.15 då ämbetsverken stängs på tidsfristens sista dag. För att genomföra kundernas lika behandling, blir ansökningar som tillställts elektroniskt och som har lämnats på ämbetsverkens öppethållningsdagar efter kl. 16.15.00, anhängiga följande vardag.

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Tjänsten är avsedd för privatpersoner, fackföreningar och konkursboen. Tjänsten kräver en stark autentisering vid inloggningen (såsom bankkoder och mobilcertifikat). Vi rekommenderar att ansöka om lönegaranti elektroniskt.

Ansökan kan vid behov också skickas per post till NTM-centralen i Nyland eller skickas per tjänsten för säker post genom att välja som mottagare NTM-centralen i Nyland / lönegaranti (tjänsten kräver registrering). Lönegarantiansökan kan också lämnas in till vilken NTM-central eller arbets- och näringsbyrå som helst.

Lönegarantisystemet

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Bekanta dig med ansökningsförfarandet på de nedre sidorna. Observera att du kan ansöka om lönegaranti endast på de sätt som beskrivs på dessa sidor. Använd alltså inte till exempel webbplatsen palkkaturva.fi.


Regional information


Uppdaterad: 31.01.2023