Uppehållstillstånd för företagare

Företagare och invandring: uppehållstillståndsprocessen

Uppehållstillståndsprocessen för företagare beror på företagsformen och företagarens medborgarskap. Vid NTM-centralerna fattar vi delbeslut om uppehållstillstånd för företagare endast i de fall där företagaren inte är medborgare i ett EU- eller EES-land och företagsformen inte är lättföretagande eller tillväxtföretagande.

Vem kan ansöka om uppehållstillstånd för företagare hos NTM-centralen?

Följande personer betraktas som företagare och de kan ansöka om uppehållstillstånd för företagare.

  • enskild näringsidkare (firmaföretagare/fma)
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • delägare i en ledande ställning i ett aktiebolag (verkställande direktör eller ordinarie styrelsemedlem) som äger minst 30% av företaget. 
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag (inte tyst bolagsman)
  • en medlem i ett andelslag som har obegränsad tillskottsplikt och en ledande ställning (obegränsad tillskottsplikt ska vara antecknat i handelsregistret).
  1.  Företagare som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land:

En företagare som anländer till Finland från ett land utanför EU och vill vara företagare ska ansöka om uppehållstillstånd som beviljas av Finland. Medborgare i andra än EU- och EES-länder ska lämna in en ansökan om uppehållstillstånd antingen till en finsk beskickning före ankomsten till Finland eller till Migrationsverkets serviceställe i Finland.

Behandlingen av ansökan består av två faser: NTM-centralen bedömer förutsättningarna för företagsverksamhetens lönsamhet och om företagarens utkomst är tillräcklig, varefter Migrationsverket fattar det slutgiltiga beslutet om uppehållstillstånd.

  1. Företagare som är EU-medborgare

Medborgare i ett EU-land, ett nordiskt land, Liechtenstein eller Schweiz som har för avsikt att vara företagare i Finland behöver inte uppehållstillstånd i Finland. Personen måste däremot ansöka om EU-registrering.

Mer information om registrering av uppehållsrätt (migri.fi)

Övriga företagsformer:

Lättföretagare: lättföretagare som arbetar med faktureringstjänst och utan FO-nummer betraktas inte som företagare och kan inte beviljas uppehållstillstånd för företagare.

Tillväxtföretagare: De som avser bli tillväxtföretagare behöver ett positivt utlåtande om företagsverksamheten av Business Finland innan de kan ansöka om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Mer information om ansökan om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare:


Regional information


Uppdaterad: 24.07.2023