ETNO – Delegationen för etniska relationer

Till NTM-centralernas uppgifter hör att främja goda befolkningsrelationer. För detta tillsätter NTM-centralerna för fyra år i sänder regionala delegationer för etniska relationer (Etno). Den nuvarande mandatperioden är 2020–2024. Justitieministeriet svarar för tillsättandet av den nationella delegationen Etno och de regionala delegationerna samt för ledningen och koordineringen av verksamheten.

Regionala delegationer för etniska relationer:

  • Etno i Södra Finland: Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland
  • Etno i Västra Finland: Egentliga Finland och Satakunta
  • Etno i Birkaland och Mellersta Finland
  • Etno i Östra Finland: Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax
  • Etno i Österbotten: Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten
  • Etno i Norra Finland: Norra Österbotten och Kajanaland
  • Etno i Lappland: Lappland

Etnos uppgifter, verksamhet och sammansättning fastställs i statsrådets förordning (771/2015).

Etno är ett sakkunnignätverk

I den regionala delegationen kan till exempel myndigheter inom regional- och lokalförvaltningen, organisationer som representerar invandrare och etniska minoriteter samt parter i arbetslivet och näringslivet vara representerade. Utöver detta kan NTM-centralerna utnämna sakkunnigmedlemmar till den regionala Etno-delegationen.

Etnos syfte är att främja dialog

Delegationen har till uppgift att främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna, arbetslivet och medborgarorganisationerna.

Regionala Etno följer utvecklingen av etniska relationer i samhället. Etno strävar efter att attitydklimatet mellan olika befolkningsgrupper i samhället ska vara positiv.

Etno kan ge utlåtanden eller komma med rekommendationer och initiativ till exempel för att främja invandrarnas och de etniska minoriteternas deltagande och påverkan. Etno har dock inte beslutanderätt eller verkställande makt, så delegationens förslag är inte bindande för lagstiftningen.

Mer information

Mer information om Etno i din egen region finns på NTM-centralens webbplats!


Regional information


Uppdaterad: 26.01.2024