Internationell rekryteringsmodell och tjänster

För att utveckla servicesystemet för arbetskraftsinvandring förbereds en Work in Finland-centralfunktion som sammanför de tjänster för internationell rekrytering och lockande av experter som arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde producerar.

Beredningen av Work in Finland-funktionen har förberetts genom arbetet med att utveckla den internationella rekryteringsmodellen som inleddes 2020. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den internationella rekryteringsmodellen genom att förnya servicesystemet, utveckla informationsledningen av efterfrågan och utbud på utländsk arbetskraft samt stärka arbets- och näringsförvaltningens roll i den internationella rekryteringen. Dessutom har vi samordnat arbetsgivar- och personkundtjänsterna inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde till helheter som överskrider organisations- och förvaltningsgränserna.

Bekanta dig även med

Lättnad i bristen på kompetent arbetskraft inom teknologiindustrin och social- och hälsovården.

För att underlätta bristen på sakkunniga inom teknologiindustrin och social- och hälsovårdsbranschen finns det riksomfattande tjänster vars mål är att få språkkunniga yrkes- och specialsakkunniga att arbeta i Finland. Vi erbjuder arbetsgivarna en skräddarsydd tjänst där arbetsgivarens betalningsandel är hälften.

Två servicehelheter för arbetsrelaterad invandring

I synnerhet teknologiindustrins branscher och de företag som verkar inom dessa, lider av en växande brist på kompetent arbetskraft. Det finns inte tillräckligt med kompetenta sökande till de lediga arbetsplatserna och utbildningarna inom branschen lockar inte tillräckligt med intresserade studerande. Även inom social- och hälsovården är det svårt att hitta kompetent arbetskraft.

Som lösning på bristen av sakkunniga inom teknologiindustrin samt social- och hälsovårdsbranschen har följande riksomfattande tjänster skapats för rekrytering från europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 • rekryterande testning av yrkesskicklighet inom teknologiindustrin

Vi hjälper företag att hitta yrkes- och specialsakkunniga, testar sökandens kompetens och utvecklar kompetensen hos de sakkunniga som man rekryterar. Tjänsten kan användas av företag inom elektronik- och elindustrin, maskin- och metallvaruindustrin, metallförädling, planering och konsultering samt företag inom datateknik. Tillsammans med våra konkurrensutsatta serviceproducenter skräddarsyr vi en servicehelhet som motsvarar företagets arbetskraftsbehov. Servicehelheten kan innehålla:

 • marknadsföring av arbetsplatser i Europa
 • mottagande av ansökningar, förhandsurval och arbetsintervjuer
 • identifiering av de sökandes kompetens och vid behov testning av den praktiska yrkesskickligheten
 • språk-, kultur- och arbetslivsutbildning i utreselandet
 • stöda makarna till de sakkunniga som man rekryterar i att flytta till och bosätta sig i Finland
 • träna arbetsgemenskapen vid det rekryterande företaget att ta emot och introducera utländska sakkunniga
 • handledning av etableringstjänster

 • rekryterande utbildning i utreselandet inom social- och hälsovårdsbranschen vid rekrytering från europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi hjälper arbetsgivare inom social- och hälsovården att nå lämpliga yrkeskunniga i Europa. Tillsammans med våra konkurrensutsatta serviceproducenter ordnar vi utbildning i utreselandet. Vi ställer upp målen för utbildningen, i samarbete med arbetsgivaren, så att de motsvarar kompetenskraven för yrket, så att en sakkunnig som slutför utbildningen med godkänt resultat genast kan inleda arbetet när hen anländer till Finland. Ett centralt mål för utbildningen är att uppnå en tillräcklig nivå på språkkunskaperna i finska eller svenska. Tjänsten kan användas av såväl små, medelstora som stora privata och offentliga arbetsgivare. Servicehelheten skräddarsys enligt arbetsgivarens arbetskraftsbehov och den kan innehålla en del av eller alla av följande tjänster:

 • marknadsföring av arbetsplatser i Europa
 • mottagande av ansökningar, förhandsurval och arbetsintervjuer
 • språk-, kultur- och arbetslivsutbildning i utreselandet
 • stöda makarna till de sakkunniga som man rekryterar i att flytta till och bosätta sig i Finland
 • träna arbetsgemenskapen vid det rekryterande företaget att ta emot och introducera utländska sakkunniga
 • handledning av etableringstjänster

Serviceproducent, är du intresserad som tjänsteleverantör att söka rekryterande utbildning i utreselandet inom social- och hälsovården? Gör så här:

 • Bekanta dig med begäran om deltagande i det dynamiska inköpssystemet i anbudstjänsten Hanki.
 • Upprätta din anbudsansökan i anbudstjänsten och skicka den till oss.
 • Vi behandlar din ansökan och skickar våra beslut via anbudstjänsten.

Våra tjänster är en del av servicehelheten Talent Boost-programmet inom Work in Finland för internationell rekrytering.

Arbetsgivare, gör så här:

 • Gör en framställning om tjänster för internationell rekrytering till NTM-centralen i din region.
 • Vi gör beställningen enligt din framställning om arbetskraftsbehov.
 • Serviceproducenten upprättar en genomförandeplan och vi kommer separat överens om tjänstens detaljer i upphandlingskontraktet.

Om du behöver mer information:


Regional information


Uppdaterad: 22.09.2023