Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen-ingressi_sv

Flyttning av fordon som lämnats på landsväg

NTM-centralen i Lappland ansvarar på riksnivå för den utredning av ägaruppgifter som avses i lagen om flyttning av fordon samt för flyttnings- och ersättningsbeslut i fråga om fordon som lämnats på landsvägar.

När kan väghållningsmyndigheten flytta ett fordon från landsväg?
Anmälan om flyttning av fordon
Flyttning och upplagring av fordon
Beslut om flyttning av ett fordon till ett upplag eller närflyttning
Ersättning för flyttning av fordon
Hämtning av fordon från upplag
Offentlig delgivning om flyttning av fordon som lämnats på landsväg

När kan väghållningsmyndigheten flytta ett fordon från landsväg?

 • om fordonet inte har flyttats från olycksplatsen inom två dygn efter en trafikolycka
 • om ett fordon har parkerats på en väg i strid med bestämmelserna
 • om ett parkerat fordon medför olägenhet för underhåll, renhållning eller reparations- eller byggarbeten inom vägområdet, eller medför olägenhet vid ett evenemang som ordnas inom vägområdet eller
 • om det utifrån ett fordons skick eller andra faktorer som kan konstateras utvändigt är uppenbart att fordonet är övergivet.

Kommunen ska sörja för flyttningen av ett skrotfordon om skrotfordonets innehavare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att föra fordonet till en ändamålsenlig mottagningsplats. Ett fordon på en enskild väg eller ett privat område kan låta flyttas av kommunen på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen eller innehavaren av det privata området.

Anmälan om flyttning av fordon

En vägtrafikant kan anmäla ett fordon som bör flyttas till Vägtrafikantlinjen på tfn 0200 2100. I anmälan ska nämnas var fordonet finns (kommun, adress, vägnummer eller vägnamn) och registernummer eller kännetecken på fordonet.

Flyttning och upplagring av fordon

Ett fordon kan flyttas omgående om fordonet äventyrar trafiksäkerheten eller medför betydande olägenhet för användningen av vägen eller för övrig trafik. Fordonet flyttas till ett upplag som anvisas av den kommun inom vars område fordonet hittades. En närflyttning av fordonet till en plats inom synhåll från fyndplatsen kan också utföras. Kommunen ansvarar för upplagring av flyttade fordon.

Beslut om flyttning av ett fordon till ett upplag eller närflyttning

Fordonets sista ägare och/eller innehavare som antecknats i trafik- och transportregistret meddelas skriftligen om beslut om flyttning av fordon och ersättningsbelopp. Beslutet ska fattas utan dröjsmål efter flyttningen. En kopia av beslutet skickas för kännedom till polisen, kommunen, upplaget, den områdesansvarige och entreprenören.

Om fordonets ägare och/eller innehavare eller hens adress inte är känd, publiceras en offentlig delgivning om flyttningen på NTM-centralens webbplats:

Ersättning för flyttning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta de kostnader som ordnandet av fordonets flyttning, flyttningen och förvaltningen av fordonet medfört. Fakturan för flyttningen av fordonet skickas inom två veckor efter flyttningen. Fordran är direkt utsökningsbar.

Person- och skåpbil

 • upplagsflyttning 250 euro
 • närflyttning 125 euro

Lastbil och annat tungt fordon

 • upplags- eller närflyttning 100 euro samt faktiska kostnader

Fordonets ägare är dessutom skyldig att ersätta kommunen för de kostnader som förvaringen och eventuell avfallshantering medfört.

Hämtning av fordon från upplag

Fordonet ska avhämtas från upplaget inom 30 dagar från delfåendet av flyttningsbeslutet. Vid avhämtning av fordonet ska uppvisas ett kvitto på den betalda flyttningsavgiften och identitetsbevis. Om ägaren inte hämtar fordonet som flyttats till upplaget, övergår fordonet i den kommunens ägo från vars område fordonet flyttades i enlighet med 13 § i lagen om flyttning av fordon.

Offentlig delgivning om flyttning av fordon som lämnats på landsväg

 Om fordonets ägare eller hens adress inte är känd ska förvaltningslagens bestämmelser om offentlig delgivning tillämpas på delgivningen. Offentliga delgivningar publiceras på webbplatsen för NTM-centralen i Lappland:


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 09.01.2024