Navigeringsmeny

Maaseutuelinkeinot - ingressi sv

Landsbygdsnäringar

Tjänster för landsbygdsnäringar

En av NTM-centralens uppgifter är att utveckla landsbygdsnäringarna och trygga landsbygdens livskraft. Man syftar till att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft samt främja fiskerinäringen och andra landsbygdsnäringar.

NTM-centralen beviljar stöd för investeringar och utveckling till gårdar, SME-företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och mikroföretag på landsbygden. Stöd kan beviljas till utvecklingsprojekt som främjar näringsgrenarnas verksamhetsmöjligheter samt uppmuntrar till ny företagsverksamhet och utvecklar fungerande företag.

Stödnivåerna och finansieringsformerna varierar något beroende på ELY-central. Kontakta NTM-centralen i regionen om du planerar investeringar, byggande eller annan utvecklingsverksamhet.


Regional information


Uppdaterad: 15.04.2024