Navigeringsmeny

Porotalous ja luontaiselinkeinot sv

Överlåtelsetillstånd för renskötsellägenheter och renhushållningslägenheter

För överlåtelse (försäljning, gåva, avvittring, delning, byte, uthyrning) av en renskötsellägenhet/renhushållningslägenhet som är underkastad överlåtelsebegränsningar eller en del av en sådan lägenhet krävs tillstånd från NTM-centralen i Lappland. Överlåtelsen är ogiltig utan överlåtelsetillstånd.

En fritt formulerad skriftlig ansökan om överlåtelsetillstånd tillställs direkt till den lokala NTM-centralen eller landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där renskötsellägenheten eller renhushållningslägenheten finns. Landsbygdsnäringsmyndigheten ger ett utlåtande om ansökan och tillställer ansökan jämte utlåtande till NTM-centralen för avgörande. Före avgörandet begär NTM-centralen ytterligare ett utlåtande om ansökan från Renbeteslagens förbund.

För beslut i ärenden om överlåtelsetillstånd uppbärs en avgift som 2019 är 80 € (statsrådets förordning 1372/2018). Avgiften faktureras separat i efterhand.

 

 I   Förvärvaren är känd

I de fall då överlåtaren redan känner till en förvärvare rekommenderas följande förfarande:

 1. Renskötsellägenhet: Förvärvaren är en privatperson som bor inom renskötselområdet och som får sin huvudsakliga utkomst av renhushållning.
  Renhushållningslägenhet: Förvärvaren är en person som får sin huvudsakliga utkomst av renhushållning och som under de senaste fem åren har varit stadigvarande bosatt inom renskötselområdet.Överlåtelsetillstånd beviljas om ovan nämnda villkor uppfylls.

  För att inleda tillståndsärenden görs en ansökan om överlåtelsetillstånd till vilken bifogas en handling som anger villkoren för överlåtelsen (preliminärt köpebrev, gåvobrev, avvittringsavtal, arvsskiftesinstrumentet etc.)
   
 2.  Renskötsellägenhet: Förvärvaren är någon annan än en privatperson som bor inom renskötselområdet och som får sin huvudsakliga utkomst av renhushållning.
  Renhushållningslägenhet: Förvärvaren är någon annan än en person som får sin huvudsakliga utkomst av renhushållning och som under de senaste fem åren har varit stadigvarande bosatt inom renskötselområdet. I detta fall beviljas överlåtelsetillstånd endast av särskilda skäl.

  För att inleda tillståndsärendet görs en ansökan om överlåtelsetillstånd där orsakerna till försäljningen läggs fram jämte motiveringar. Till ansökan bifogas en handling som anger villkoren för försäljningen (utkast till köpebrev, preliminärt köpebrev etc.) samt alla andra handlingar som åberopas i motiveringen för försäljningen.


II   Förvärvaren är inte känd

I de fall då en renskötsellägenhet/renhushållningslägenhet eller en del därav ska säljas men säljaren inte känner till någon köpare ska man innan tillståndansökan inleds tillförlitligt utreda eventuella köpare inom renhushållningen. Därför rekommenderas följande förfarande:

 • Önskan att sälja ska meddelas skriftligen eller muntligen til landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen och renvärden för det lokala renbeteslaget.
 • En annons om försäljningen av fastigheten ska publiceras i den lokala tidningen. Av annonsen ska framgå att försäljningen gäller en renskötsellägenhet/renhushållningslägenhet eller del därav.
 • Ägaren till renskötsellägenheten/renhushållningslägenheten som ska säljas ska därefter ansöka om överlåtelsetillstånd. Till ansökan bifogas en handling som anger villkoren för försäljningen (utkast till köpebrev, preliminärt köpebrev etc.) och alla andra handlingar som åberopas i motiveringen för försäljningen samt en kopia av den publicerade försäljningsannonsen.

Mer information:

 • Jurist Tarja Loukusa, NTM-centralen i Lappland
 • Landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen

Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023