Navigeringsmeny

Kalatalousedun ja kalataloudellisten velvoitteiden valvonta sv

Bevakning av det almänna fiskeriintresset

NTM-centralernas myndigheter för fiskerihushållning har till uppgift att bevaka det allmänna fiskeriintresset. Myndigheterna för fiskerihushållning ger skriftliga utlåtanden om projekt som berörs av vattenlagen, miljöskyddslagen, lagen om miljökonsekvensbedömning, planläggning osv.  Utlåtandena berör bland annat

  • avloppsvatten (kommunalt, industri)
  • fiskodling
  • vattenbyggande (t.ex. kraftverk)
  • torvproduktion
  • dikningar, rensningar
  • olyckor som förstör vattendrag.

Utlåtanden ges till miljötillståndsmyndigheten, domstolen och direkt till de personer som genomför projektet. Målet med ställningstagandet är att minska fiskeriekonomiska olägenheter inom ramen för projektet och kräva tillbörlig kompensation och kontroll.

Inom ramen för miljö- och vattenhushållningstillstånden kan åläggas fiskeriekonomiska förpliktelser (avgifter och förpliktelser för fiskerinäring, fiskeriekonomisk kontrollskyldighet).

Avgiften för fiskerinäring åläggs när det är ett smidigare sätt än utplanteringsskyldighet att ta hand om de skadliga effekterna. NTM-centralen utarbetar en användningsplan för avgiften för fiskenäring i samarbete med dem som lider av olägenheterna och styr resurserna till åtgärder i enlighet med användningsplanen.

I beslut om tillstånd kan den som erhållit tillståndet åläggas att göra upp utplanterings- och kontrollplaner som måste godkännas av ELY-centralen. Innan planen godkänns hör NTM-centralen sakägande (till exempel delägarlag och fiskeområden).

NTM-centralernas myndigheter för fiskerihushållning övervakar att skyldigheterna genomförs. I övervakningen följer man upp sättfiskens kvalitet och mängd samt kontrollrapportens kvalitet. Även vattenområdets ägare får information om utplanteringsskyldigheten och kan övervaka utplanteringen på plats. Även privatpersoner kan bekanta sig med resultaten av den obligatoriska kontrollen och fiskeområdena kan utnyttja dem vid utarbetandet av användnings- och skötselplaner.

NTM-centralernas experter:


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023