Navigeringsmeny

Elinkeinokalatalous - rahoitus sv

Finansiering

Investeringar och utvecklingsprojekt inom fiskenäringen finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Finansieringen styrs av Europeiska fiskerifondens åtgärdsprogram i Finland, som omfattar programperioden 2014–2020. Man ansöker om finansiering elektroniskt i Hyrrä-tjänsten eller på en särskild blankett. Maximistödet varierar från 20 % till 80 % beroende på projekt. Maximistödprocenten för varje åtgärd kommer fram i ansökningsanvisningarna för åtgärden i fråga.

Man kan få stöd för fiskerihushållning även från andra finansieringskällor inom NTM-centralerna, till exempel för utveckling av affärsverksamheten eller utbildning. Annan offentlig finansieringskälla utöver NTM-centralerna är Business Finland. Blivande företagare kan få startpeng från arbets- och näringsbyrån.

Användningen av understöd som beviljats för fiskerinäringen övervakas förutom av NTM-centralerna även av bland annat Livsmedelsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Statens revisionsverk och Europeiska kommissionen.

Utbetalning av understöd

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) betalar projekt- och företagsstöd samt säl- och skarversättningar som beviljats av Europeiska havs- och fiskerifonden.
 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023