Navigeringsmeny
Kuljetustuki - ingressi sv

Transportstöd

Regionalt transportstöd år 2018 och 2019

Aktuellt

Ansökan om transportstöd för transporter som utförts år 2018 ska göras senast den 31 mars 2019. Ansökan om transportstöd görs elektroniskt via ärendehanteringstjänsten för företagsstöd:

På sidan i fråga finns instruktioner om elektronisk ansökan samt en separat anvisning om e-ansökan om transportstöd. Det rekommenderas att man läser anvisningen innan ansökan om transportstöd görs.

Inloggning i E-tjänster för företagsstöd görs med en Katso-kod som fås från Skatteförvaltningen. Ytterligare upplysningar om e-tjänsterna för företagsstöd kan fås via Företagsfinlands telefontjänst, 0295 020 501 eller NTM-centralen i Norra Österbotten (tfn 0295 038 210). Alla ansökningar om transportstöd handläggs vid NTM-centralen i Norra Österbotten.

Transportstödet baserar sig på statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018). Ansökan om transportstöd görs kalenderårsvis i efterskott, på basis av utförda och betalda transporter.

Transportstöd ska sökas inom tre månader från utgången av året (ansökningsperioden). Det datum då transporten inleds avgör till vilken ansökningsperiod transporten hör.

Det rekommenderas att man före utarbetandet av en eventuell ansökan om transportstöd läser den separata beskrivningen av transportstöd som finns under.

 

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018)

Bestämmelser om transportstöd finns i statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018). Dessutom gäller det som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

Transportstöd söks hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten kalenderårsvis i efterskott inom tre månader från utgången av kalenderåret.

Transportstöd söks elektroniskt via NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd.

Syftet med transportstöd

Syftet med transportstöd är att upprätthålla och utveckla verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag i glesbebodda regioner genom att minska den kostnadsbelastning som föranleds av långa transportsträckor för produkter.

Regioner som berättigar till transportstöd

Transportstöd kan beviljas för transport av produkter som SMF-företag bearbetat, när produkten har bearbetats i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax, eller i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi eller Viitasaari.

För vilka transporter beviljas transportstöd?

Transportstöd kan beviljas för sådana bil- och järnvägstransporter av produkter som bearbetats av små och medelstora företag i ovannämnda regioner som börjar på bearbetningsplatsen, för den del av transporten som utförs i Finland. I fråga om transporter till utlandet kan stöd beviljas för den del av transportsträckan som är i Finland.

Då produkten har tillverkats i någon av ovannämnda regioner, kan transportstöd också beviljas för hamnverksamhet som sker i en hamn eller ett skeppningsställe vid Bottniska viken i Sastmola kommun eller norr om denna, eller i en hamn eller ett skeppningsställe inom Saimens vattendragsområde.

Vem beviljas transportstöd?

Transportstöd kan beviljas det SMF-företag som bearbetat de transporterade produkterna, som i egenskap av avsändare har betalat transportavgiften till den som utför transporten.

Små och medelstora företag definieras enligt bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014).

Stödets storlek

Stöd för bil- och järnvägstransporter:

Transportstödet utgörs av en enligt transportsträckans längd fastställd procentuell andel av den transportavgift som betalats till utföraren av transporten. Stödprocenten bestäms enligt följande tabell:

Transportsträcka i Finland (kilometer) / Stödprocent

 • 266 - 400 / 9
 • 401 - 600 / 13
 • 601 - 800 / 17
 • 801 -         / 20

När hamnverksamhet ansluter sig till en järnvägs- och biltransport, bestäms stödet för järnvägs- och biltransporten i stället för enligt tabellen ovan enligt följande tabell, där den kortaste sträckan som berättigar till transportstöd är 101 km:

Transportsträckan i Finland (kilometer) / Stödprocent

 • 101 - 400 / 9
 • 401 - 600 / 13
 • 601 - 800 / 17
 • 801 -         / 20

Stöd för hamnverksamhet:

Stödet för hamnverksamhet bestäms på basis av försändelsens vikt och hamnens läge på följande sätt:

 1. Stödet för hamnverksamhet som sker i hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Kalajoki kommun och norr om denna samt i hamnen i Joensuu och norr om denna i hamnar och skeppningsställen i Saimens vattendragsområde är 2,00 euro per ton.
 1. Stödet för hamnverksamhet som sker i hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Sastmola kommun och mellan denna och Kalajoki kommun samt i andra hamnar och skeppningsställen i Saimens vattendragsområde än dem som nämns ovan är 1,00 euro per ton.

Som vikt för en kubikmeter används 300 kilo, om försändelsens vikt per kubikmeter understiger 300 kilo.

Villkor för beviljande av stöd

Den transporterade produkten ska vara tillverkad i en region som berättigar till transportstöd. Transportsträckan ska vara minst 266 km. Om ovan avsedd hamnverksamhet för vilket stöd för hamnverksamhet betalas ansluter sig till transporten, är transportsträckans minimilängd 101 km.

I fråga om s.k. transporter på Nordkalotten (2, 13 och 16 § i förordningen om transportstöd) kan vid beräkningen av den minimilängd som krävs för stödet beaktas även en sådan del av transporten som utförts annanstans än på Nordkalotten i Finland.

Transportstöd beviljas inte för transport av följande produkter:

 • icke bearbetade produkter, ämnen och material
 • råvaror
 • begagnade varor
 • jord- och stenmaterial, malmer och anrikningskoncentrat, aska, torv, slagg, kalk och motsvarande material
 • avfall, skrot och därmed jämförbart material
 • återvinningsbara varor och material
 • icke bearbetat virke, råvirke, biprodukter vid skogsavverkning
 • flis, pelletar, briketter, spån, flisor, klabbar och annan brännved
 • biprodukter av ringa värde från industriella produktionsprocesser
 • andra motsvarande icke-bearbetade eller endast litet bearbetade varor eller material

Transportstöd kan inte heller beviljas för följande sektorer:

 • stålindustrin
 • kolsektorn
 • varvssektorn
 • syntetfiberindustrin
 • sektorn för produktion och distribution av energi samt energiinfrastruktur
 • jordbrukssektorn
 • skogsbrukssektorn
 • fiskerisektorn och sektorn för bearbetning av fisk
 • sektorn för gruvdrift och brytning

Transportstöd kan inte beviljas för transporter med företagets egna transportmedel.

Transportstöd kan beviljas om transportavgiften är minst 30 euro per försändelse och det transportstöd som beviljas minst 1000 euro per ansökningsperiod.

På transportstöd tillämpas som EU-regel om statligt stöd den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, dvs. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

I stället för den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd tillämpas emellertid som regel om statligt stöd kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd, om produkten har bearbetats i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi eller Viitasaari. Ett företag kan beviljas de minimis-stöd sammanlagt upp till högst 200 000 euro under en period som utgörs av tre beskattningsår. Utöver det de minimis-stöd som det stödtagande företaget fått räknas även sådant de minimis-stöd som beviljats andra finländska bolag i koncernen eller andra finländska bolag som har en sådan förbindelse till det stödtagande företaget som avses i artikel 2.2 i de minimis-förordningen in i maximibeloppet.

Stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd kan inte beviljas företag som är föremål för ett oreglerat betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden (det s.k. Deggendorf-villkoret, artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen).

Ansökan om transportstöd

Transportstöd söks elektroniskt via NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd.

Transportstöd ska för varje ansökningsperiod (kalenderår) sökas inom tre månader från utgången av ansökningsperioden.

Det datum då transporten inleds avgör till vilken ansökningsperiod transporten hör.

Ansökningarna om transportstöd behandlas vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, som i fråga om transportstöd är statsbidragsmyndighet för hela landet.

Elektroniska ansökningar om transportstöd styrs utifrån de uppgifter som sparas i ansökan direkt till närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.


Regional information