Navigeringsmeny

Luontaiselinkeinotiloja koskevat luovutusluvat - ingressi sv

Överlåtelsetillstånd för naturnäringslägenheter

Överlåtelsetillstånd för naturnäringslägenheter För överlåtelse (försäljning, gåva, avvittring, delning, byte, uthyrning) av en naturnäringslägenhet som är underkastad överlåtelsebegränsningar eller en del av en sådan lägenhet krävs tillstånd från Lapplands NTM-central. Överlåtelsen är ogiltig utan NTM-centralens överlåtelsetillstånd.

En skriftlig ansökan om överlåtelsetillstånd tillställs landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där naturnäringslägenheten finns. Landsbygdsnäringsmyndigheten ger ett utlåtande om ansökan och tillställer ansökan jämte utlåtande till Lapplands NTM-central för avgörande. I sådana fall där överlåtelsen gäller en hel naturnäringslägenhet eller ett helt skogsskifte på en naturnäringslägenhet men köparen inte uppfyller tillståndsvillkoren enligt naturnäringslagen eller ingen köpare ännu finns, begär NTM-centralen före avgörandet ytterligare ett utlåtande om ansökan från Renbeteslagens förbund.

För beslut i ärenden om överlåtelsetillstånd uppbärs en avgift som 2019 är 80 € (statsrådets förordning 1372/2018). Avgiften faktureras separat i efterhand.


I Förvärvaren är känd

I de fall då överlåtaren redan känner till en förvärvare rekommenderas följande förfarande:

 1. Förvärvaren är en person som får eller uppenbart kommer att få sin hela eller huvudsakliga utkomst av en naturnäring och som under de senaste fem åren har varit stadigvarande bosatt inom det område där naturnäringslagen tillämpas. Överlåtelsetillstånd beviljas om ovan nämnda villkor uppfylls.

  För att inleda tillståndsärenden görs en ansökan om överlåtelsetillstånd till vilken bifogas en handling som anger villkoren för överlåtelsen (preliminärt köpebrev, gåvobrev, avvittringsavtal, arvsskiftesinstrumentet etc.).
   
 2. Förvärvaren är en någon annan än en person som får eller uppenbart kommer att få sin hela eller huvudsakliga utkomst av en naturnäring och som under de senaste fem åren har varit stadigvarande bosatt inom det område där naturnäringslagen tillämpas. I detta fall beviljas överlåtelsetillstånd endast av synnerligen vägande skäl.

  För att inleda tillståndsärendet görs en ansökan om överlåtelsetillstånd där orsakerna till överåtelsen läggs fram jämte motiveringar. Till ansökan bifogas en handling som anger villkoren för överlåtelsen (utkast till köpebrev, preliminärt köpebrev etc.) samt alla andra handlingar som åberopas i motiveringen för överlåtelsen.

   

II Förvärvaren är inte känd

I de fall då en naturnäringslägenhet eller en del därav ska säljas men säljaren inte känner till någon köpare ska man innan tillståndansökan inleds tillförlitligt utreda eventuella köpare som idkar naturnäringar. Därför rekommenderas följande förfarande:

 • Önskan att sälja ska meddelas skriftligen eller muntligen till landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen och renvärden för det lokala renbeteslaget om man avser sälja en hel naturnäringslägenhet eller ett helt skogsskifte på en naturnäringslägenhet.
 • En annons om försäljningen av fastigheten eller det outbrutna området ska publiceras i den lokala tidningen. Av annonsen ska framgå att försäljningen gäller en naturnäringslägenhet eller del därav.
 • Ägaren till naturnäringslägenheten som ska säljas ska därefter ansöka om överlåtelsetillstånd. Till ansökan bifogas en handling som anger villkoren för försäljningen (utkast till köpebrev, preliminärt köpebrev etc.) och alla andra handlingar som åberopas i motiveringen för försäljningen samt en kopia av den publicerade försäljningsannonsen.


Mer information:

 • Jurist Tarja Loukusa, NTM-centralen i Lappland
 • Landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen

Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023