Navigeringsmeny

Kaupallisten kalastajien ja alusten rekisteröinti - sv

Registrering av kommersiella fiskare och fartyg

Register över kommersiella fiskare

I registret över kommersiella fiskare registreras fysiska och juridiska personer som strävar efter att få inkomster (omsättning) av försäljning av fisk eller kräftor som de själva har fångat eller som någon fångat för deras räkning eller av förädlade fiskeprodukter av denna fångst. Registret upprätthålls av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Kommersiella fiskare registreras i två grupper:

  • 1. gruppen: omsättningen inom de tre senaste räkenskapsperioderna är 10 000€ eller begynnande fiskare som har en verksamhetsplan godkänt av NTM-centralen
  • 2. gruppen: övriga som idkar kommersiell fiske

Andra aktörer än de som registrerats i registret över kommersiella fiskare får inte bedriva försäljning av fångst som de fiskat eller som fiskats för deras räkning i inlandsvatten eller havsområdet.

Både fiskare och fartyg som idkar kommersiell fiske ska registreras innan de börjar fiska. Registreringen är nödvändig bland annat för att man ska kunna följa upp fångsten av olika fiskarter. Fiskefartygets befälhavare är skyldig att anmäla fångstmängden. För försummelse av registrering och fångstanmälan kan man åläggas sanktion eller bötesstraff. Registren upprätthålls av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Register över fiskefartyg

Alla fartyg som idkar kommersiellt fiske i havsområdet måste registreras i registret över kommersiella fiskare. Också fartyg som används endast som vattenbruksfartyg ska registreras. Fartygets ägare får ett registerutdrag över registreringen, vilket samtidigt fungerar som fisketillstånd. Registret upprätthålls av NTM-centralen i Egentliga Finland. Endast finländska fartyg kan införas i registret.

I havsområdet registreras fartygen i följande undergrupper:

  • fiskefartyg med en totallängd under 12 meter (kustfartyg)
  • fiskefartyg med en totallängd om minst 12 meter (högsjöfartyg)
  • vattenbruksfartyg

Bestämmelser om registerutrymmets maximistorlek för varje fartygsgrupp utfärdas genom förordning av statsrådet. I förordningen ska hänsyn tas till kraven på hållbart fiske och balansen mellan fiskefartygens fiskekapacitet och fiskresurserna.

Registreringen är fr.o.m. 12.12.2016 obligatorisk även för fartyg och båtar som används för kommersiellt fiske på inlandsvatten enligt lagen (Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik) 1048/2016. Insjöfarkoster registreras i farkostgrupper: 1 trålare och 2 övriga farkoster. Registreringen sköts av Egentliga-Finlands NTM-central.
 

Kalastusalusten rekisteröinti

Kaikki merialueella kaupallista kalastusta harjoittavat alukset sekä pelkästään vesiviljelyssä merellä käytettävät alukset tulee rekisteröidä kalastusalusrekisteriin. Rekisteriin kuulumisesta annetaan aluksen omistajalle rekisteriote ja kalastuslisenssi. Rekisteriä ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kalastusalusrekisteriin voidaan merkitä vain suomalaisia aluksia.

Merialueella alukset rekisteröidään seuraaviin alusryhmiin:

  • kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituiset kalastusalukset (rannikkoalukset)
  • kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin pituiset kalastusalukset (avomerialukset)
  • vesiviljelyalukset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään rekisteritilalle alusryhmäkohtainen enimmäiskoko. Asetusta säädettäessä otetaan huomioon kestävälle kalastukselle asetetut vaatimukset sekä kalastusalusten kalastuskapasiteetin ja kalavarojen välinen tasapaino.

Myös sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien alusten ja veneiden rekisteröinti on pakollista 12.12.2016 voimaan tulleen lain (Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta) 1048/2016 mukaisesti. Sisävesialukset rekisteröidään alusryhmiin: 1 troolarit ja 2 muut alukset. Rekisteröinnin hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.


Regional information


Uppdaterad: 20.12.2022