Navigeringsmeny

Kolttien oikeudet valtion maa- ja vesialueilla sv

Skoltarnas rättigheter på statens mark- och vattenområden

En skolt som bor inom skoltområdet har rätt att på statens mark- och vattenområden inom detta område utan särskild ersättning:

Med Forststyrelsens tillstånd

  • enligt anvisningar från bestämda ställen få byggnadsvirke, ved och annat husbehovsvirke samt grus och fyllningsjord för byggnads- och annat husbehov
  • iståndsätta åker, äng och betesmark.
  • hålla ren-, jakt- och fiskestugor, fiskkällare och lagerbyggnader. Förläggandet av byggnaden bör vara motiverat med avseende på tillgången till de livsmedel som skolten och hans familj behöver i sitt hushåll. Forststyrelsen ber NTM-centralen i Lappland om ett utlåtande i ärendet.

Utan särskilt tillstånd

  • för eget vedbehov begagna lågor och torra träd i statens skogar, dock inte träd som duger till byggnadsvirke
  • hålla båthamn och platser för torkning av fiskeredskap
  • beta boskap samt för den insamla hö, löv, starr och sjöfräken
  •  bedriva fiske på statens vattenområden.

Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023