Navigeringsmeny

Merialueen saalisseuranta- Ingressi sv

Uppföljning av fångsterna inom kommersiellt fiske

Rapportering av fångst i inlandsvatten 

I och med den nya fiskelagen är också kommersiella fiskare i inlandsvatten skyldiga att föra journal över sitt fiske och att minst en gång per kalenderår till Naturresursinstitutet anmäla de fångster de har fångat och de fångster som har fångats för deras räkning. Närmare bestämmelser finns i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommersiella fiskare. 

I journalen, eller fiskeloggboken, antecknas fångstens vikt i kilo per fiskedag, fiskart och fångstredskap samt det område där fiske bedrivits, så att vattenområdet med angivelse av älv, sjö och, i fråga om stora sjöar, fjärd framgår. I fråga om fångstredskap antecknas deras antal och storlek samt fångsttiden.

Uppföljning av fångsterna i havsområdet

Det fastställs årligen en fångstkvot per land för de viktigaste fiskarterna. Med hjälp av denna vill man förhindra överfiske. Kvoterade fiskarter är strömming, vassbuk, torsk, havslax och rödspätta. Tack vare att fångsterna anmäls är det möjligt att övervaka hur kvoterna uppfylls. NTM-centralernas myndigheter för fiskerihushållning skickar närmare anvisningar om anmälan av fångsten till alla fiskare som finns i havsområdets fiskarregister.

Befälhavarna på alla fartyg som fiskar för försäljning inom havsområden är skyldiga att anmäla fångstmängderna av kvoterade fiskarterna till den NTM-central som är belägen på fartygets hemort. Över 10 meter långa fartyg ska dock lämna uppgifter om fångsten till NTM-centralen på landningsplatsen.

Även de så kallade förstahandsköparna av kvoterad fisk – fiskaffärer och fiskförädlingsföretag eller till exempel restauranger – är skyldiga att till NTM-centralen uppge de fiskmängder de köpt. Privatpersoner som köper fisk direkt av fiskaren är inte anmälningspliktiga.

Över 10 meter långa fiskefartyg använder fiskedagbok för ifrågavarande fartyg. De som fiskar på övriga fartyg anmäler laxfångsten per krok på en laxfiskeblankett inom 48 timmar efter att man kommit i land, och fångstmängderna av de övriga arterna anmäls månadsvis på kustfiskeblanketten.

Försummelse av fångstanmälan är allvarliga brott som Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik ansvarar för och som kan leda till bötesstraff och till exempel återkrav av EU:s strukturstöd eller avslag för stöd. Det är viktigt att yrkesfiskare och fiskaffärer förhåller sig allvarligt till och iakttar anvisningarna och bestämmelserna.  Fisket övervakas förutom av NTM-centralerna även av sjöbevakningen och polisen.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023