Navigeringsmeny

Fritidsfiske - Fiskeförbud och begränsningar - ingressi

Fiskeförbud och begränsningar

Mete och pilkfiske samt handredskapsfiske som kräver fiskevårdsavgift är enligt lagen om fiske förbjudna i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan inom ett visst vattenområde begränsa eller förbjuda mete, pilkfiske och handredskapsfiske, om det behövs:

1) för att trygga målen för planen för nyttjande och vård eller säkerställa resultaten av en osedvanligt effektiv vård av fiskbeståndet,

2) för bedrivande av fiskeriforskning,

3) för att säkerställa fiskbeståndet,

4) för att säkerställa det ekonomiska utnyttjandet av sådan utplantering av fisk eller kräftor som skett i kommersiellt syfte eller i något annat särskilt syfte, eller

5) för att hindra upprepad eller fortgående störning inom lekområden för fisk.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta om en begränsning eller ett förbud för högst tio år i sänder, antingen på eget initiativ eller på begäran av en innehavare av fiskerätt, en kommersiell fiskare, ett fiskeriområde eller den vars intresse ärendet gäller. Dessa förbudsområden finns på den karttjänst över fiskeförbud som ingår i jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst. Man kan också begära upplysningar om områdena direkt av NTM-centralerna.

NTM-centralen kan dessutom på vissa villkor tillåta undantag till bestämmelserna och begränsningarna i lagen om fiske.

Noggrannare information om begränsningarna och bland annat de minimimått och fredningstider som anges i lagen om fiske finns på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023