Navigeringsmeny

Upphandling av arbetskrafts- och företagstjänster

NTM-centralerna ordnar arbetskrafts- och företagstjänster (AN-tjänster) i samarbete med arbets- och näringsbyråerna. Upphandling styrs av lagstiftning, upphandlingslagen, lagen om off- entlig arbetskrafts- och företagsservice samt integrationsfrämjande. 

För vem upphandlar AN-tjänster?

NTM-centralerna ordnar arbets- och näringstjänster för personkunder samt företags- och arbetsgivarkunder.

Aktuellt om upphandling

10/2023

Offentliga arbetskraftsservicen, inklusive anskaffning av arbetskraftstjänster, överförs från och med 1.1.2025 från staten till kommunernas ansvarsområde. Målet är att tjänsterna fortsätter smidigt under övergångsperioden. NTM-centralerna eller AN-byråerna kan ha AN-tjänsteupphandlingskontrakt som fortsätter till år 2025. NTM-centralerna och AN-byråerna förhandlar om överföringen av dessa avtal till de nya arbetskraftsmyndigheterna i samarbete med avtalsparterna.

7/2022

Arbets- och näringsministeriet har finansierad det nationella utvecklingsprojektet om integrationsutbildningen och i detta projekt har nu formulerats enhetliga rekommendationer för upphandlingen av integrationsutbildning ordnad som arbetskraftsutbildning. De enhetliga rekommendationerna syftar till enhetligheten i upphandlingen och genomförandet av integrationsutbildningen, såväl som den höga nivån och enhetligheten i undervisningen och utbildningen. Dessutom kan enhetliga verksamhetsmetoder minska arbetsmängd för både upphandlande enheter och tjänsteproducenter som erbjuder integrationsutbildning.

Syftet är att de sakerna som presenterats i rekommendationen beaktas vid de nya upphandlingarna och implementeringarna av integrationsutbildning som ordnats som arbetskraftsutbildning. Varje upphandlande enhet ansvarar dock för sina egna upphandlingar och överväger från fall till fall om rekommendationen är lämplig för den aktuella upphandlingen.

Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin (på finska, doria.fi) 

4/2022

Statsrådet utfärdar regler för statens ämbetsverk och institutioner om sanktionerna. Syftet för reglerna är att klargöra informeringen om och författningsgrunden för den situation som kriget i Ukraina orsakat samt att genomföra de sanktioner som införts, och att styra till ett enhetligt förfarande i statliga ämbetsverk i planeringen och styrningen av verksamheten.

8/2021

Vi höll en virtuell workshop den 3.6.2021 om utvecklandet av upphandling av arbetskrafts- och företagstjänster på riksomfattande nivå. I workshopen deltog 200 personer, av vilka hälften var serviceproducenter och den andra hälften representanter för beställarna, dvs. sakkunniga inom NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsministeriet. I workshopen kartlade vi utvecklingsteman för riksomfattande upphandling.

Sammanställning från utvecklingsworkshopen 3.6.2021 (på finska, pdf)


Regional information


Uppdaterad: 22.11.2023