Ersättningar till kommuner och välfärdsområden

Kommunerna och välfärdsområdena från och med 1.1.2023 får ersättning för kostnader i anslutning till mottagande av flyktingar. I statsbudgeten anvisas NTM-centralerna anslag för ersättning av dessa kostnader. En förutsättning för att kostnaderna ska ersättas är att kommunen har ett gällande program för integrationsfrämjande samt ett avtal om mottagande av flyktingar.

De kalkylerade ersättningarna betalas automatiskt till kommunerna varje månad, medan kommunen och välfärdsområdet separat ska ansöka om ersättningar för tolknings-, utkomststöds- och specialkostnader från NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Vid NTM-centralen ger vi kommuner och välfärdsområden råd och handledning i hur man ansöker om ersättningar. Om kommunen eller välfärdsområdet orsakas betydande kostnader till exempel för social- och hälsovården för flyktingar eller eftervården av unga som kommit utan vårdnadshavare, fattar NTM-centralen beslut om ersättning för dessa kostnader. Beslutet fattas alltid utifrån en specificerad ansökan från kommunen eller välfärdsområdet. För att dessa s.k. särskilda kostnader ska ersättas krävs alltid ett separat, gällande ersättningsbeslut.


Regional information


Uppdaterad: 17.01.2024