Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Saaristoliikenne ingressi

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafiken består av landsvägsfärjetrafik och förbindelsefartygstrafik samt tillhörande kaj- och färjfästekonstruktioner. NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för ordnandet av landsvägsfärjetrafiken och förbindelsefartygstrafiken samt för underhållet av kajerna och färjfästena i hela landet. Dessutom beviljar NTM-centralen tillstånd för förkörsrätt för vissa landsvägsfärjor och förbindelsefartyg.

Det finns sammanlagt 40 landsvägsfärjelägen. Merparten av dem finns i Åbo skärgård och i insjöområdet i Östra Finland. Förbindelsefartygstrafiken sköts på 10 rutter på Skärgårdshavet och 2 i Finska viken. Dessutom stöder NTM-centralen transporterna i Sibbo, Lovisa, Ingå och Raseborgs skärgård samt på Skärgårdens ringväg.

Skillnaden mellan vägfärjor och förbindelsefartyg

Vägfärjan utgör en del av landsvägen. Landsvägen fortsätter vid färjfästets båda ändar. Landsvägarnas huvudsakliga uppgift är att transportera vägtrafikfordon. Däremot trafikerar förbindelsefartygen främst till öar, dit det inte finns någon landsväg. Landsvägen slutar vid förbindelsefartygets avgångsplats. En del av förbindelsefartygen transporterar endast passagerare som reser till fots och deras handbagage.

Lagstiftningen gällande förbindelsefartygstrafiken grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling, däremot grundar sig landsvägsfärjetrafiken på landsvägslagen (lagen om trafiksystem och landsvägar). Ordnandet av landsvägsfärjetrafiken är en lagstadgad uppgift, medan lagstiftningen om förbindelsefartygstrafiken inte är lika tvingande. Bakom inrättandet av färjfästen för vägfärjorna finns alltid en vägplan och en landsvägsförrättning. Man strävar efter att ordna förbindelsefartygstrafik för de fast bosatta i skärgården, men staten har inte någon ovillkorlig skyldighet att ordna trafik till alla öar med fast bosättning. Det finns fortfarande många öar med fast bosättning på olika håll i landet, till vilka det inte går någon förbindelsebåt.

Upphandling av skärgårdstrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland beställer landsvägsfärje- och förbindelsefartygstrafiken av privata serviceproducenter till marknadspris utifrån anbuden. Avtalen konkurrensutsätts med jämna mellanrum. Konkurrensutsättningarna genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Avtalen för landsvägsfärjetrafiken har tidigare varit 5–10 år långa, men i fortsättningen övergår man till 20 år långa avtal. Avtalen för förbindelsefartygstrafiken har varit 5 år långa. Avtalen om förbindelsefartygstrafik håller på att förlängas till 10–15 år för att främja utvecklingen av fartygsbeståndet.

Numera är i synnerhet förbindelsefartygstrafikens materiel gammal. Med längre avtalsperioder blir det möjligt att förnya materielen. Ny materiel har fåtts till Nagus norra rutt när Ms Innamo började trafikera. Innamo har fått ett positivt mottagande av kunderna. Fartygets utsläppsnivå, tillgänglighet och moderna säkerhetssystem är tydliga framsteg jämfört med tidigare.

Inom landsvägsfärjetrafiken har materielen förnyats på flera färjplatser under de senaste åren. Förnyandet av materielen gör det möjligt att använda ny teknologi och energilösningar. På så sätt har landsvägsfärjetrafikens energieffektivitet förbättrats och koldioxidutsläppen minskat betydligt. I landsvägsfärjetrafiken används redan flera eldrivna färjor. I landsvägsfärjetrafiken har de nya färjorna större kapacitet, vilket förbättrar trafikens trafikkapacitet och miljövänlighet.

Förbindelsefartygstrafiken utvecklas kontinuerligt i en mer hållbar riktning. Man strävar efter att förnya förbindelsefartygstrafikens fartygsbestånd och i mån av möjlighet även elektrifiera fartygen. I förbindelsefartygstrafiken har man också prövat att använda biobränsle.

NTM-centralen beslutar om vilka tekniska egenskaper  vägfärjorna och förbindelsefartygen ska ha på de olika färjfästena och rutterna. Till exempel fordons- och passagerarkapacitet och färdegenskaper i isförhållanden är sådana egenskaper som NTM-centralen bedömer behovet av enligt rutt. Vi kräver att alla fartyg uppfyller de nationella och internationella bestämmelserna för fartygssäkerhet. Traficom övervakar att de uppfylls.

Tjänsteproducenterna erbjuder fartyg som uppfyller kraven. NTM-centralen kan endast godkänna sådana fartyg som uppfyller de krav som ställs på rutten. Konkurrensutsättningen vinns av den anbudsgivare som uppfyller kraven och ger det anbud som har det förmånligaste förhållandet mellan pris och kvalitet. Det är förbjudet för att välja den serviceproducent som är trevligast för skärgårdsborna förbi anbudsförfarandet. De som använder sig av förbindelsefartygstrafiken har möjlighet att i flera skeden före konkurrensutsättningen av en ny avtalsperiod delta i utarbetandet av servicenivå och upphandlingskraven. Genom att lyssna på kundbehoven vill man säkerställa att förbindelsefartygstrafiken motsvarar skärgårdsbornas behov.

Du kan ge respons om hur vägfärjetrafiken och förbindelsefärjorna fungerar till Trafikens kundservice via fliken Responskanalen.

 


Regional information


Uppdaterad: 13.12.2023