Navigeringsmeny

Kolttien asiainhoito - ingressi sv

Skötsel av skoltfrågor

För skötsel av skoltarnas gemensamma ärenden och bevakning av skoltarnas intressen kan genom val utses en förtroendeman för skoltarna, vars mandatperiod är tre kalenderår i sänder. Förtroendemannen ska vara en i 4 § i skoltlagen (253/1995) avsedd person som bor inom skoltområdet, kan skoltsamiska och är skickad för uppgiften.

Som skoltarnas förtroendeman under mandatperioden 2018-2020 fungerar Veikko Feodoroff, tel. 050 396 1297. Som förtroendemannens sekreterare fungerar Terhi Harju, tel. 040 715 3680. Byråns kontaktuppgifter: Skoltarnas byastämma, Sevettijärventie 9080, 99800 Ivalo, e-post [email protected]

Förtroendemannens uppgifter

Förtroendemannen har till uppgift att

  • sköta sammankallandet av skoltarnas byastämmor och skoltråd samt verkställa deras beslut
  • ge information och råd om ansökan och användning av förmåner som kan beviljas skoltarna
  • följa med lagstiftningen, myndigheternas beslut och andra åtgärder som kan påverka skoltarnas utkomst och andra levnadsvillkor samt göra framställningar till myndigheterna för avlägsnande av missförhållanden
  • sköta de övriga uppgifter som i lagstiftningen, reglementet för skoltarnas förtroendeman eller genom byastämmans eller skoltrådets beslut åläggs förtroendemannen.

Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023