Navigeringsmeny

Styrning av gårdarnas produktion, jordbrukarstöd och övervakninga - ingressi

Styrning av gårdarnas produktion, jordbrukarstöd och övervakning

 NTM-centralerna har som uppgift att administrera uppgifter som berör ansökning, utbetalning och övervakning av jordbrukarstöd, samt att trygga säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket.

En förutsättning för beviljande och utbetalning av EU-stöd är tillräcklig tillsyn över medelsanvändningen.

NTM-centralernas kontaktuppgifter


Regional information


Avtal om jordens bördighet – bilaga till arrendeavtal för åkermark

Avtalet om jordens bördighet tar upp åtgärder för att förbättra och upprätthålla jordens bördighet och vattenhushållning. Avtalet ska fungera som hjälpmedel och minneslista i förhandlingar mellan odlaren och markägaren då markarrendeavtal görs upp. Att ta hand om jordens bördighet gynnar såväl odlaren som arrendegivaren.

  •  

Uppdaterad: 15.02.2024