Navigeringsmeny

Kolttatiloja koskevat luovutusluvat - ingressi sv

Överlåtelsetillstånd för skoltlägenheter

För överlåtelse (försäljning, gåva, avvittring, delning, byte, uthyrning) av en skoltlägenhet som är underkastad överlåtelsebegränsningar eller en del av en sådan lägenhet krävs tillstånd från Lapplands NTM-central. Överlåtelsen är ogiltig utan överlåtelsetillstånd.

En skriftlig ansökan om överlåtelsetillstånd tillställs landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun. Landsbygdsnäringsmyndigheten ger ett utlåtande om ansökan och tillställer ansökan jämte utlåtande till Lapplands NTM-central för avgörande. I sådana fall där förvärvaren inte uppfyller tillståndsvillkoren enligt skoltlagen begär NTM-centralen före avgörandet ytterligare ett utlåtande om ansökan från skoltrådet.

För beslut i ärenden om överlåtelsetillstånd uppbärs en avgift som 2020 är 80 € (statsrådets förordning 1372/2018). Avgiften faktureras separat i efterhand.

I   Förvärvaren är känd

I de fall då överlåtaren redan känner till en förvärvare rekommenderas följande förfarande:

 1. Förvärvaren är en skolt som är myndig, bor i Enare kommun och äger inte sedan tidigare en skoltfastighet, eller är någon som kan ärva överlåtaren. Överlåtelsetillstånd beviljas om ovan nämnda villkor uppfylls.

  För att inleda tillståndsärenden görs en ansökan om överlåtelsetillstånd till vilken bifogas en handling som anger villkoren för överlåtelsen (preliminärt köpebrev, gåvobrev, avvittringsavtal, arvsskiftesinstrumentet etc.).
   
 2. Förvärvaren är någon annan än en skolt som är myndig, bor i Enare kommun och inte sedan tidigare äger en skoltfastighet, eller någon annan än någon som kan ärva överlåtaren. I ovan nämnda fall beviljas överlåtelsetillstånd endast av särskilda skäl.

  För att inleda tillståndsärendet görs en ansökan om överlåtelsetillstånd där orsakerna till överåtelsen läggs fram jämte motiveringar. Till ansökan bifogas en handling som anger villkoren för överlåtelsen (utkast till köpebrev, preliminärt köpebrev etc.) samt alla andra handlingar som åberopas i motiveringen för överlåtelsen.
   

II   Förvärvaren är inte känd (i allmänhet försäljning)

I de fall då skoltfastighet eller en del därav ska säljas men säljaren inte känner till någon köpare ska sökanden innan tillståndansökan inleds tillförlitligt utreda eventuella köpare som är skolter. Därför rekommenderas följande förfarande:

 • Önskan att sälja ska meddelas skriftligen eller muntligen till landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun och skolternas förtroendeman Veikko Feodoroff.
 • En annons om försäljningen av fastigheten ska publiceras i den lokala tidningen Inarilainen. Av annonsen ska framgå att försäljningen gäller en skoltfastighet eller del därav.
 • Ägaren till skoltfastigheten som ska säljas ska därefter ansöka om överlåtelsetillstånd. Till ansökan bifogas en handling som anger villkoren för försäljningen (utkast till köpebrev, preliminärt köpebrev etc.) och alla andra handlingar som åberopas i motiveringen för försäljningen samt en kopia av den publicerade försäljningsannonsen.

Mer information:

 • Jurist Tarja Loukusa, NTM-centralen i Lappland
 • Landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun, tfn 040 357 6077

Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023