Navigeringsmeny
Luonnonolojen tai eläinten aiheuttamat vahingot sv

Skador orsakade av naturförhållanden eller djur

Jord- och skogsbruksministeriet ersätter skador orsakade av naturförhållanden eller djur. I dagsläget ersätts översvämningsskador samt skador som orsakats av hjortdjur och rovdjur. 

NTM-centralens ansvarsområde för miljö betalar ersättningar för skador som orsakats av fåglar som är fridlysta enligt lagen om naturskydd.

Ansökan om ersättning för skador görs hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.


Regional information