Navigeringsmeny
Luonnonolojen tai eläinten aiheuttamat vahingot sv

Skador orsakade av naturförhållanden eller djur

Jord- och skogsbruksministeriet ersätter skador orsakade av naturförhållanden eller djur. I dagsläget ersätts översvämningsskador samt skador som orsakats av hjortdjur och rovdjur. 

NTM-centralens ansvarsområde för miljö betalar ersättningar för skador som orsakats av fåglar som är fridlysta enligt lagen om naturskydd.

Ansökan om ersättning för skador görs hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.


Regional information


På andra webbplatser