Navigeringsmeny

Kalavesien kunnostus - Ingressi sv

Restaurering av fiskevatten

Aktuellt

NTM-centralerna styr och finansierar varje år fiskeriekonomiska restaureringar av strömmande vattendrag enligt ett särskilt fastställt program. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar NTM-centralerna finansiering för restaurering av fiskevatten. De fiskeriekonomiska restaureringarna gäller främst strömmande vattendrag, men det är även möjligt att ansöka om finansiering för restaurering av sjöar.

Restaureringarna genomförs bland annat genom

  • avlägsnande av vandringshinder
  • byggande av fiskvägar
  • utökande av områden för lek och produktion av yngel
  • förbättring av fångstfiskarnas livsmiljö.

Förslag till restaureringsobjekt kan lämnas in till den regionala NTM-centralens myndigheter för fiskerihushållning. NTM-centralerna väljer även själva aktivt restaureringsobjekt.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023