Navigeringsmeny

Gemensam anskaffning av utbildning

När personalens kompetens behöver utvecklas kan utbildning göras som sk gemensam anskaffningsutbildning, som planeras och finansieras med företaget och AN-förvaltningen.

      Personalens kompetens (jobbmarknad.fi)

Det finns tre produkter för den gemensamma upphandlingen:

 1. RekryteringsUtbildning (på finska) ger ny kompetent arbetskraft
 2. PrecisionsUtbildning (på finska) för utbildning av personal i arbete
 3. Omställningsutbildning (på finska) stöder uppsagda personer

Som en ny tjänst för gemensam anskaffning erbjuder NTM-centralen språkutbildning i arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska. Med hjälp av utbildningen kan företaget främja de arbets- och yrkesrelaterade språkkunskaperna hos den nuvarande eller nyrekryterade utländska personalen. Arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska är en del av Talent Boost-servicehelheten som främjar möten mellan företag och internationell, kompetent arbetskraft.

Talent Boost Finland (businessfinland.fi) (på finska)

Läs mer om arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska: 

Den introduktions- och personalutbildning (t ex korta utbildningar, arbetsplatsens utvecklingsdagar) som arbetsgivaren betalar kan inte genomföras som gemensam anskaffningsutbildning.

För vem är gemensam anskaffningsutbildning?

Den gemensamma anskaffningsutbildningen är avsedd för arbetsgivare som vill utveckla personalens kompetens. I den gemensamma anskaffningsutbildningen kan delta

 • arbetstagare som anställs av arbetsgivaren (RekryteringsUt- bildning), anställda (PrecisionsUtbildning) eller uppsagda (OmställningsUtbildning),
 • inhyrda arbetstagare som arbetar i företaget,
 • företagaren själv i en situation där det är fråga om en person som blir företagare eller företagaren deltar i samma utbildning tillsammans med sina anställda.

Planering av utbildning

Företaget har en stark roll i planeringen av utbildningen. Gemensam anskaffningsutbildning kan anordnas för en arbetsgivares behov eller i samarbete med flera arbetsgivare. Utbildningens innehåll planeras utifrån företagets behov och genom- förs flexibelt på ett för företaget lämpligt sätt och lämplig tidtabell.

Utbildningen kan genomföras för en grupp studerande eller för en enskild studerande. Utbildning gäller yrkesinriktad fortbildning eller påbyggnadsutbildning. Utbildningens längd avtalas enligt målen och utbildningsbehoven (längd cirka 10 dagar-två år).

Anskaffning av utbildning

Utbildningen anskaffas enligt följande:

 1. Företaget ger ett förslag om utbildningen till NTM-centralen. NTM-centralen och AN-byrån bistår och stöder i planeringen.
 2. NTM-centralen anskaffar utbildningen. Utbildning kan ges av läroanstalt som specialiserat sig på vuxenutbildning eller utbildningsproducerande företag. Vid upphandlingen tillämpas bestämmelserna om offentlig upphandling och beroende på situationen genomförs upp- handlingen genom öppen upphandling, förenklat upphand- lingsförfarande eller direktupphandling.
 3. Företaget, utbildaren och NTM-centralen ingår ett avtal om utbildningen.
 4. Kostnaderna fördelas mellan TE-förvaltningen och före- taget; företagsandel beror på genomförd utbildning.
 5. NTM-centralen övervakar genomförandet och uppföljningen av utbildningen, även företaget rapporterar för sin del av genomförandet och uppföljningen av utbildningen.

Tag kontakt!

Kontakta den lokala NTM-centralen för att se om Precisions-, Rek- ryterings- eller OmställningsUtbildning passar ditt företags behov. Kontaktuppgifterna till NTM-centralen i din region finns under ”Regional information”.


Regional information


Uppdaterad: 31.01.2024