Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Sökande av ändring i lönegarantibeslut - ingressi

Sökande av ändring i lönegarantibeslut

Med beslutet om lönegaranti skickas noggranna anvisningar om hur man söker ändring i beslutet.

Arbetstagarens besvär till ärsnämnden för social trygghet

Arbetstagaren kan söka ändring i ett lönegarantibeslut hos ärsnämnden för social trygghet och vidare i besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen bland annat då

  • en ansökan har ogillats eftersom den inlämnats för sent
  • en ansökan har ogillats eftersom arbetsgivaren inte har kunnat konstateras vara insolvent
  • en ansökan har ogillats eftersom fordringarna inte grundar sig på arbetsförhållandet
  • en ansökan har ogillats på grund av misstanke om missbruk.

Arbetstagarens talan i underrätten

Om en fordran i fråga om vilken det ansökts om betalning enligt lönegarantin har ogillats på grund av att arbetsgivaren har gjort fordran stridig ska arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten.

Om en fordran har ogillats på grund av att lönegarantimyndigheten inte har kunnat utreda dess grund och belopp och arbetsgivaren inte har bestridit fordran, ska arbetstagaren väcka talan mot staten vid tingsrätten.

Om arbetsgivaren är försatt i konkurs kan talan inte väckas, utan arbetstagaren måste bevaka sin fordran i konkursen.

Efter rättegången ska arbetstagaren göra en ny ansökan om lönegaranti inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft.

Arbetsgivarens återvinningstalan

En arbetsgivare som enligt lönegarantibeslutet är betalningsskyldig kan besvära sig mot sin betalningsskyldighet genom att väcka återvinningstalan mot staten.

Om arbetsgivaren är försatt i konkurs kan tvister som gäller betalningsskyldigheten avgöras vid konkursförfarandet.

 


Regional information


Uppdaterad: 26.10.2023