Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Tidsfrist för ansökan - ingressi

Tidsfrist för ansökan

Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre (3) månader efter att fordran förfallit till betalning. Om ansökan inte lämnats in under tidsfristen kan en fordran inte betalas enligt lönegarantin.

Om den sista dagen av den utsatta tiden infaller på ett veckoslut, en söckenhelg eller en allmän ledig dag, kan ansökan lämnas in ännu följande vardag. Ansökan ska lämnas in senast före klockan 16.15 då ämbetsverken stängs på tidsfristens sista dag. För att genomföra kundernas lika behandling, blir ansökningar som tillställts elektroniskt och som har lämnats på ämbetsverkens öppethållningsdagar efter kl. 16.15.00, anhängiga följande vardag.

Fordringar som grundar sig på ett arbetsförhållande förfaller i regel varje lönebetalningsperiod och slutlönen när arbetsförhållandet upphör. Om arbetsgivaren försättas i konkurs, förfaller alla fordringar som dittills har tjänats in (även semesterersättningar) till betalning den dag då företaget har försatts i konkurs. Ansökan om ett skadestånd, som baserar sig på lag eller avtal och som saknar särskild förfallodag, ska betalas enligt lönegarantin ska göras inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft.

Tiden för ansökan om betalning enligt lönegarantin är längre när det gäller offer för allvarligt arbetsrelaterat utnyttjande. Brottsoffret kan ansöka om fordringar under en längre ansökningstid än tidigare, om hens arbetsgivare eller dennes företrädare har dömts för
•    människohandel eller grov människohandel,
•    ocker eller grovt ocker, eller
•    diskriminering i arbetslivet eller ockerliknande diskriminering i arbetslivet.

Enligt lönegarantin kan fordringar som grundar sig på ett arbetsförhållande betalas, även om det inte skulle finnas en lagakraftvunnen brottdom i bakgrunden, om det allvarliga arbetsrelaterade utnyttjandet på ett annat sätt har hindrat möjligheten att i tid ansöka om fordringar som grundar sig på ett arbetsförhållande. Fordringar ska ansökas om enligt lönegarantin under tre månader efter att brottdomen har vunnit laga kraft, och om dom inte finns, under 18 månader efter att anställningsförhållandet upphörde.

Ansökan om lönegaranti för sjömän

Syftet med lagen om lönegaranti för sjömän är att i händelse av arbetsgivarens insolvens trygga betalningen av i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) avsedda arbetstagares fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet.

  • Ansökan om att en fordran ska betalas enligt lönegarantin ska göras medan sjöpanträtt enligt 3 kap. 2 § 1 mom. sjölagen (674/1994) gäller.
  • Ansökan om att skadestånd eller gottgörelse, som baserar sig på lag eller avtal och som saknar särskild förfallodag och för vilken den sjöpanträtt som nämns i 1 mom. inte längre gäller, ska betalas enligt lönegarantin ska göras inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft eller efter att avtalet ingåtts med iakttagande av etablerad arbetsmarknadspraxis.

Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024