Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Tidsfrist för ansökan - ingressi

Tidsfrist för ansökan

Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre (3) månader efter att fordran förfallit till betalning.

Fordringar som grundar sig på ett arbetsförhållande förfaller i regel varje lönebetalningsperiod och slutlönen när arbetsförhållandet upphör. Ansökan om att skadestånd, som baserar sig på lag eller avtal och som saknar särskild förfallodag, ska betalas enligt lönegarantin ska göras inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft eller efter att avtalet ingåtts med iakttagande av etablerad arbetsmarknadspraxis.

Om ansökan inte lämnats in under tidsfristen kan en fordran inte betalas enligt lönegarantin.

Ansökan om lönegaranti för sjömän

Syftet med lagen om lönegaranti för sjömän är att i händelse av arbetsgivarens insolvens trygga betalningen av i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) avsedda arbetstagares fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet.

  • Ansökan om att en fordran ska betalas enligt lönegarantin ska göras medan sjöpanträtt enligt 3 kap. 2 § 1 mom. sjölagen (674/1994) gäller.
  • Ansökan om att skadestånd eller gottgörelse, som baserar sig på lag eller avtal och som saknar särskild förfallodag och för vilken den sjöpanträtt som nämns i 1 mom. inte längre gäller, ska betalas enligt lönegarantin ska göras inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft eller efter att avtalet ingåtts med iakttagande av etablerad arbetsmarknadspraxis.

Regional information


Uppdaterad: 28.12.2022