Navigeringsmeny

Villkor för att få lönegaranti

Villkor för att få lönegaranti

Arbetsförhållande

Lönegarantin betalas endast till arbetstagare i arbetsförhållande. Det är fråga om ett arbetsförhållande när en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. Lönegarantin omfattar inte verkställande direktör för ett aktiebolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag, bolagsman i öppet bolag eller enskild näringsidkare. Även andra personer som utövat bestämmanderätt i ett företag kan hamna utanför lönegarantin.

Arbetsgivarens insolvens

Ett villkor för att få betalning enligt lönegarantin är att arbetsgivaren är insolvent. Arbetsgivaren anses vara insolvent bland annat om

  • arbetsgivaren har försatts i konkurs
  • arbetsgivaren är oförmögen att betala sina skulder som är under utsökning
  • arbetsgivaren har försummat att i tid redovisa föreskrivna förskottsinnehållningar eller betala arbetsgivarprestationer
  • arbetsgivarens insolvens i andra fall kan klart konstateras av lönegarantimyndigheten.

Den som ansöker om lönegarantin behöver inte framlägga någon redovisning över arbetsgivarens insolvens, utan den utreds av lönegarantimyndigheten.

En klar och ostridig fordran

Betalning enligt lönegarantin kan endast göras för klara och ostridiga fordringar. Om arbetsgivaren bestrider en fordran för vilken betalning ansökts enligt lönegarantin och dess riktighet inte kan utredas vid lönegarantiförfarandet, kan fordran inte betalas enligt lönegarantin innan dess belopp och grund har avgjorts med en laga kraft vunnen dom.


Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024